U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 12

1.
Roxane Van Heurck, Maria Teresa Carminho-Rodrigues, Emmanuelle Ranza, Caterina Stafuzza, Lina Quteineh, Corinne Gehrig, Eva Hammar, Michel Guipponi, Marc Abramowicz, Pascal Senn, Nils Guinand, Helene Cao-Van, Ariane Paoloni-Giacobino
Genes (Basel) 2021 Aug; 12(8): 1277. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.3390/genes12081277
PMCID:
PMC8391342
2.
Sang-Yeon Lee, Hyun Been Choi, Mina Park, Il Soon Choi, Jieun An, Ami Kim, Eunku Kim, Nahyun Kim, Jin Hee Han, Min young Kim, Seung min Lee, Doo-Yi Oh, Bong Jik Kim, Nayoung Yi, Nayoung, K. D. Kim, Chung Lee, Woong-Yang Park, Young Ik Koh, Heon Yung Gee, Hyun Sung Cho, Tong Mook Kang, Byung Yoon Choi
Exp Mol Med. 2021 Jul; 53(7): 1192–1204. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1038/s12276-021-00653-4
PMCID:
PMC8333092
3.
Kodai Kume, Hiroyuki Morino, Ryosuke Miyamoto, Yukiko Matsuda, Ryosuke Ohsawa, Yuhei Kanaya, Yui Tada, Takashi Kurashige, Hideshi Kawakami
BMC Med Genet. 2020; 21: 68. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.1186/s12881-020-01002-4
PMCID:
PMC7110654
4.
Ningjin Wu, Husile Husile, Liqing Yang, Yaning Cao, Xing Li, Wenyan Huo, Haihua Bai, Yangjian Liu, Qizhu Wu
BMC Med Genet. 2019; 20: 43. Published online 2019 Mar 20. doi: 10.1186/s12881-019-0781-3
PMCID:
PMC6425609
5.
Amanda Moccia, Anshika Srivastava, Jennifer M. Skidmore, John A. Bernat, Marsha Wheeler, University of Washington Center for Mendelian Genomics, Jessica X.Chong, Deborah Nickerson, Michael Bamshad, Margaret A. Hefner, Donna M. Martin, Stephanie L. Bielas
Genet Med.
Published in final edited form as: Genet Med. 2018 Sep; 20(9): 1022–1029. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1038/gim.2017.233
PMCID:
PMC6034995
6.
Yoh-ichiro Iwasa, Shin-ya Nishio, Shin-ichi Usami
PLoS One. 2016; 11(12): e0166781. Published online 2016 Dec 2. doi: 10.1371/journal.pone.0166781
PMCID:
PMC5135052
7.
Jonathan Baets, Xiaohui Duan, Yanhong Wu, Gordon Smith, William W. Seeley, Inès Mademan, Nicole M. McGrath, Noah C. Beadell, Julie Khoury, Maria-Victoria Botuyan, Georges Mer, Gregory A. Worrell, Kaori Hojo, Jessica DeLeon, Matilde Laura, Yo-Tsen Liu, Jan Senderek, Joachim Weis, Peter Van den Bergh, Shana L. Merrill, Mary M. Reilly, Henry Houlden, Murray Grossman, Steven S. Scherer, Peter De Jonghe, Peter J. Dyck, Christopher J. Klein
Brain. 2015 Apr; 138(4): 845–861. Published online 2015 Feb 10. doi: 10.1093/brain/awv010
PMCID:
PMC5014076
8.
Samuel C. Allred, Karen E. Weck, Adil Gasim, Amy K. Mottl
Clin Nephrol. 2015 Nov; 84(5): 296–300. Published online 2015 Aug 7. doi: 10.5414/CN108561
PMCID:
PMC4928029
9.
Imen Chakchouk, M’hamed Grati, Guney Bademci, Mariem Bensaid, Qi Ma, Amine Chakroun, Joseph Foster, II, Denise Yan, Duygu Duman, Oscar Diaz-Horta, Abdelmonem Ghorbel, Rahul Mittal, Amjad Farooq, Mustafa Tekin, Saber Masmoudi, Xue Zhong Liu
Mol Genet Genomics.
Published in final edited form as: Mol Genet Genomics. 2015 Aug; 290(4): 1327–1334. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1007/s00438-015-0995-9
PMCID:
PMC4707654
10.
P Beighton, H Hamersma
J Med Genet. 1980 Feb; 17(1): 53–56. doi: 10.1136/jmg.17.1.53
PMCID:
PMC1048490
11.
Yali Zhao, Feifan Zhao, Liang Zong, Peng Zhang, Liping Guan, Jianguo Zhang, Dayong Wang, Jing Wang, Wei Chai, Lan Lan, Qian Li, Bing Han, Ling Yang, Xin Jin, Weiyan Yang, Xiaoxiang Hu, Xiaoning Wang, Ning Li, Yingrui Li, Christine Petit, Jun Wang, Huanming Yang Jian Wang, Qiuju Wang
PLoS One. 2013; 8(7): e69549. Published online 2013 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0069549
PMCID:
PMC3728356
12.
D Yan, X Ke, S H Blanton, X M Ouyang, A Pandya, L L Du, W E Nance, X Z Liu
J Med Genet. 2006 Feb; 43(2): 170–174. doi: 10.1136/jmg.2005.034710
PMCID:
PMC2564639

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center