U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 900

1.
Feng Chen, Juntang Guo, Yaxi Zhang, Yu Zhao, Naikang Zhou, Shilian Liu, Yanxin Liu, Dexian Zheng
Cancer Sci. 2009 May; 100(5): 940–947. Published online 2009 Feb 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2009.01119.x
PMCID:
PMC11158711
2.
Zhe Zhang, Wenjing Yang, Zhengshan Chen, Haoang Chi, Shipo Wu, Wanru Zheng, Ruochun Jin, Busen Wang, Yudong Wang, Nan Huo, Jinlong Zhang, Xiaohong Song, Liyang Xu, Jun Zhang, Lihua Hou, Wei Chen
Innovation (Camb) 2024 May 6; 5(3): 100603. Published online 2024 Mar 2. doi: 10.1016/j.xinn.2024.100603
PMCID:
PMC11092886
3.
Jorge Hernández-Bello, Ana C. Lorenzo-Leal, José F. Muñoz-Valle, José J. Morales-Núñez, Saul A. Díaz-Pérez, Rodolfo Hernández-Gutiérrez, Horacio Bach
PLoS One. 2024; 19(4): e0299520. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1371/journal.pone.0299520
PMCID:
PMC10994301
4.
Soojeong Chang, Kwang-Soo Shin, Bongju Park, Seowoo Park, Jieun Shin, Hyemin Park, In Kyung Jung, Jong Heon Kim, Seong Eun Bae, Jae-Ouk Kim, Seung Ho Baek, Green Kim, Jung Joo Hong, Hyungseok Seo, Erik Volz, Chang-Yuil Kang
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Mar 5; 121(10): e2313681121. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.1073/pnas.2313681121
PMCID:
PMC10927586
5.
Yuling Wang, Lu Yang, Kang Tang, Yusi Zhang, Chunmei Zhang, Yun Zhang, Boquan Jin, Yuan Zhang, Ran Zhuang, Ying Ma
Viruses. 2024 Jan; 16(1): 52. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.3390/v16010052
PMCID:
PMC10820189
6.
Zhe Zhang, Shipo Wu, Yawei Liu, Kailiang Li, Pengfei Fan, Xiaohong Song, Yudong Wang, Zhenghao Zhao, Xianwei Zhang, Jin Shang, Jinlong Zhang, Jinghan Xu, Yao Li, Yaohui Li, Jipeng Zhang, Kefan Fu, Busen Wang, Meng Hao, Guanying Zhang, Pengwei Long, Ziyu Qiu, Tao Zhu, Shuling Liu, Yue Zhang, Fangze Shao, Peng Lv, Yilong Yang, Xiaofan Zhao, Yufa Sun, Lihua Hou, Wei Chen
Front Immunol. 2023; 14: 1239179. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.3389/fimmu.2023.1239179
PMCID:
PMC10585368
7.
Lairun Jin, Rong Tang, Shipo Wu, Xiling Guo, Haitao Huang, Lihua Hou, Xiaoqin Chen, Tao Zhu, Jinbo Gou, Jin Zhong, Hongxing Pan, Lunbiao Cui, Yin Chen, Xin Xia, Jialu Feng, Xue Wang, Qi Zhao, XiaoYu Xu, Zhuopei Li, Xiaoyin Zhang, Wei Chen, Jingxin Li, Fengcai Zhu
Emerg Microbes Infect. 2023; 12(1): 2155251. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1080/22221751.2022.2155251
PMCID:
PMC10519268
8.
Nani Xu, Yu Xu, Rongrong Dai, Lin Zheng, Pan Qin, Peng Wan, Yejing Yang, Jianmin Jiang, Hangjie Zhang, Xiaowei Hu, Huakun Lv
Front Immunol. 2023; 14: 1244373. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.3389/fimmu.2023.1244373
PMCID:
PMC10510200
9.
Hangjie Zhang, Nani Xu, Yu Xu, Pan Qin, Rongrong Dai, Bicheng Xu, Shenyu Wang, Linling Ding, Jian Fu, Shupeng Zhang, Qianhui Hua, Yuting Liao, Juan Yang, Xiaowei Hu, Jianmin Jiang, Huakun Lv
Nat Commun. 2023; 14: 4757. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.1038/s41467-023-40489-2
PMCID:
PMC10409730
10.
Jia-Lu Feng, Wen-Juan Wang, Peng-Fei Jin, Hui Zheng, Lai-Run Jin, Xin Xia, Xiao-Yin Zhang, Zhuo-Pei Li, Jing-Xin Li, Feng-Cai Zhu
Hum Vaccin Immunother. 2023; 19(2): 2230760. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.1080/21645515.2023.2230760
PMCID:
PMC10334850
11.
Fuzhen Wang, Baoying Huang, Yao Deng, Shaobai Zhang, Xiaoqiang Liu, Lei Wang, Qianqian Liu, Li Zhao, Lin Tang, Wenling Wang, Xiaoqi Wang, Fei Ye, Weijun Hu, Haitao Yang, Siquan Wang, Jiao Ren, Xiaoyu Liu, Cangning Wang, Xuhua Guan, Ruize Wang, Yan Zheng, Xianfeng Zhang, Hui Zheng, Dan Wu, Zhijie An, Wenbo Xu, Lawrence E. Rodewald, George F. Gao, Zundong Yin, Wenjie Tan
BMC Med. 2023; 21: 233. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1186/s12916-023-02942-3
PMCID:
PMC10318644
12.
Peng-Fei Jin, Xi-Ling Guo, Jin-Bo Gou, Li-Hua Hou, Zhi-Zhou Song, Tao Zhu, Hong-Xing Pan, Jia-Hong Zhu, Feng-Juan Shi, Pan Du, Hai-Tao Huang, Jing-Xian Liu, Hui Zheng, Xue Wang, Yin Chen, Peng Wan, Shi-Po Wu, Xue-Wen Wang, Xiao-Yu Xu, Fang-Rong Yan, Jing-Xin Li, Wei Chen, Feng-Cai Zhu
Lancet Reg Health West Pac. 2023 Sep; 38: 100829. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1016/j.lanwpc.2023.100829
PMCID:
PMC10281458
13.
Shaofu Qiu, Zhao Chen, Airu Zhu, Qiuhui Zeng, Hongbo Liu, Xiaoqing Liu, Feng Ye, Yingkang Jin, Jie Wu, Chaojie Yang, Qi Wang, Fangli Chen, Lan Chen, Sai Tian, Xinying Du, Qingtao Hu, Jinling Cheng, Canjie Chen, Fang Li, Jing Sun, Yanqun Wang, Jingxian Zhao, Jincun Zhao, Hongbin Song
Signal Transduct Target Ther. 2023; 8: 123. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.1038/s41392-023-01345-3
PMCID:
PMC10015148
14.
Molly R. Braun, Clarissa I. Martinez, Emery G. Dora, Laura J. Showalter, Annette R. Mercedes, Sean N. Tucker
Front Immunol. 2023; 14: 1086035. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3389/fimmu.2023.1086035
PMCID:
PMC9992185
15.
Rong Tang, Hui Zheng, Bu-Sen Wang, Jin-Bo Gou, Xi-Ling Guo, Xiao-Qin Chen, Yin Chen, Shi-Po Wu, Jin Zhong, Hong-Xing Pan, Jia-Hong Zhu, Xiao-Yu Xu, Feng-Juan Shi, Zhuo-Pei Li, Jing-Xian Liu, Xiao-Yin Zhang, Lun-Biao Cui, Zhi-Zhou Song, Li-Hua Hou, Feng-Cai Zhu, Jing-Xin Li, CanSino COVID-19 Study Group
Lancet Respir Med. 2023 Mar 7 doi: 10.1016/S2213-2600(23)00049-8 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC9991083
16.
Yilong Yang, Shipo Wu, Yudong Wang, Fangze Shao, Peng Lv, Ruihua Li, Xiaofan Zhao, Jun Zhang, Xiaopeng Zhang, Jianmin Li, Lihua Hou, Junjie Xu, Wei Chen
Engineering (Beijing) 2023 Jan 23 doi: 10.1016/j.eng.2022.12.007 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC9869631
17.
Eric G. Romanowski, Kathleen A. Yates, Eric J. Daniels, Brian M. Strem, John E. Romanowski, Regis P. Kowalski
Pathogens. 2022 Dec; 11(12): 1485. Published online 2022 Dec 7. doi: 10.3390/pathogens11121485
PMCID:
PMC9787402
18.
Maximilian Richter, Hongjie Wang, André Lieber
Genes (Basel) 2022 Nov; 13(11): 2056. Published online 2022 Nov 7. doi: 10.3390/genes13112056
PMCID:
PMC9690795
19.
José Javier Morales-Núñez, José Francisco Muñoz-Valle, Andrea Carolina Machado-Sulbarán, Saúl Alberto Díaz-Pérez, Paola Carolina Torres-Hernández, Beatriz Verónica Panduro-Espinoza, Jonathan Adrián Gallegos-Díaz de Leon, Carlos David Munguía-Ramirez, Jorge Hernández-Bello
Immunol Lett. 2022 Dec; 251: 20–28. Published online 2022 Oct 21. doi: 10.1016/j.imlet.2022.10.002
PMCID:
PMC9585342
20.
Zhuoying Huang, Shuangfei Xu, Jiechen Liu, Linlin Wu, Jing Qiu, Nan Wang, Jia Ren, Zhi Li, Xiang Guo, Fangfang Tao, Jian Chen, Donglei Lu, Xiaodong Sun, Weibing Wang
BMC Med. 2022; 20: 400. Published online 2022 Oct 20. doi: 10.1186/s12916-022-02606-8
PMCID:
PMC9583051

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center