U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 135

1.
Hisanori Gamada, Masaki Tatsumura, Shun Okuwaki, Toru Funayama, Masashi Yamazaki
Spine Surg Relat Res. 2023 Jul 27; 7(4): 390–395. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.22603/ssrr.2022-0255
PMCID:
PMC10447187
2.
Eric Chun-Pu Chu
Radiol Case Rep. 2022 Sep; 17(9): 3260–3265. Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1016/j.radcr.2022.06.033
PMCID:
PMC9270198
3.
Guoqing Liu, Wei Jiang, Xiang Tang, Shali Tan, Mingqiang Zhang, Liang Tao, Nong Xiao, Yuxia Chen
Front Pediatr. 2022; 10: 903507. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.3389/fped.2022.903507
PMCID:
PMC9240226
4.
Ashish Sharma, Ashok Kumar, Anoushka Kapila
Reumatologia. 2022; 60(1): 70–75. Published online 2022 Feb 28. doi: 10.5114/reum.2022.114171
PMCID:
PMC9132115
5.
Wenhao Li, Zhencheng Xiong, Chunke Dong, Jipeng Song, Liubo Zhang, Jun Zhou, Yanlei Wang, Ping Yi, Feng Yang, Xiangsheng Tang, Mingsheng Tan
J Orthop Surg Res. 2021; 16: 151. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1186/s13018-021-02285-w
PMCID:
PMC7898417
6.
Julia Zhuyu Guo, Ning Yao, Nan Bao, Jorge Lazareff
Surg Neurol Int. 2020; 11: 271. Published online 2020 Sep 5. doi: 10.25259/SNI_358_2020
PMCID:
PMC7538964
7.
Kentaro Mataki, Masao Koda, Yosuke Shibao, Hiroshi Kumagai, Katsuya Nagashima, Kousei Miura, Hiroshi Noguchi, Toru Funayama, Tetsuya Abe, Masashi Yamazaki
Case Rep Orthop. 2020; 2020: 2425637. Published online 2020 Jan 13. doi: 10.1155/2020/2425637
PMCID:
PMC6983286
8.
Toshinori Sakai, Tsuyoshi Goto, Kosuke Sugiura, Hiroaki Manabe, Fumitake Tezuka, Kazuta Yamashita, Yoichiro Takata, Takashi Chikawa, Koichi Sairyo
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 67–70. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0012
PMCID:
PMC6690129
9.
Li Ma, Yunshu Ouyang, Qingwei Qi, Na Hao, Dachun Zhao, Yuxin Jiang, Hua Meng
Medicine (Baltimore) 2018 Sep; 97(39): e12306. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1097/MD.0000000000012306
PMCID:
PMC6181593
10.
Guglielmo Manenti, Riccardo Iundusi, Eliseo Picchi, Salvatore Marsico, Adolfo D'Onofrio, Giorgia Rossi, Umberto Tarantino, Roberto Floris
Radiol Case Rep. 2017 Mar; 12(1): 207–209. Published online 2016 Dec 27. doi: 10.1016/j.radcr.2016.11.003
PMCID:
PMC5310391
11.
Emine Eda Kurt, Aysegul Kuçukali Turkyilmaz, Yeliz Dadali, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay
Eurasian J Med. 2016 Oct; 48(3): 177–180. doi: 10.5152/eurasianjmed.2016.0285
PMCID:
PMC5268598
12.
Emin Cakmakci, Hasibe Gokce Cinar, Cigdem Uner, Berna Ucan, Ayse Secil Eksioglu, Melek Pala, Yasemin Tasci Yildiz, Selma Cakmakci, Hulya Seker Yikmaz
Quant Imaging Med Surg. 2016 Oct; 6(5): 545–551. doi: 10.21037/qims.2016.09.02
PMCID:
PMC5130575
13.
Maryam Kundi, Maham Habib, Sumbal Babar, Asif K Kundi, Salman Assad, Amjad Sheikh
Cureus. 2016 Oct; 8(10): e837. Published online 2016 Oct 19. doi: 10.7759/cureus.837
PMCID:
PMC5117708
14.
Jun Wei Wu, Yu Rong Xing, Yi Bo Wen, Tian Fang Li, Jia Feng Xie, Quan De Feng, Xiao Ping Shang, Yun Long Li, Jin Jin Feng, Xin Xin Wang, Rong Qun Zhai, Xiang Fei He, Tao Chen, Xin Jian Liu, Jian Guo Wen
Int Neurourol J. 2016 Jun; 20(2): 151–158. Published online 2016 Jun 24. doi: 10.5213/inj.1630464.232
PMCID:
PMC4932639
15.
Shingo Hama, Yoichiro Takata, Toshinori Sakai, Kosaku Higashino, Mitsunobu Abe, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
J Pediatr Orthop B. 2016 May; 25(3): 278–282. Published online 2016 Mar 31. doi: 10.1097/BPB.0000000000000207
PMCID:
PMC4820662
16.
Amégninou Mawuko Yao Adigo, Lama Kegdigoma Agoda-Kousséma, Ignéza Komi Agbotsou, Kokou Adambounou, Kpalma Duga Bakpatina-Batako, Oni Djagnikpo, Komlanvi Victor Adjénou
Springerplus. 2015; 4: 605. Published online 2015 Oct 13. doi: 10.1186/s40064-015-1395-7
PMCID:
PMC4627966
17.
Gregory P. Cofano, Benjamin C. Anderson, Eric R. Stumpff
J Chiropr Med. 2014 Dec; 13(4): 273–277. doi: 10.1016/j.jcm.2014.08.003
PMCID:
PMC4241478
18.
Ali Ender Ofluoglu, Anas Abdallah, Akin Gokcedag
Case Rep Orthop. 2013; 2013: 509745. Published online 2013 Dec 8. doi: 10.1155/2013/509745
PMCID:
PMC3870615
19.
D Nikolic, I Petronic, S Cvjeticanin, R Brdar, D Cirovic, M Bizic, L Konstantinovic, D Matanovic
Hippokratia. 2012 Jan-Mar; 16(1): 35–39.
PMCID:
PMC3738390
20.
R. Kumar, D. Niall, A. Walsh, K. Khalilullah, D. McCormack
Eur Spine J. 2002 Apr; 11(2): 159–161. Published online 2001 Dec 14. doi: 10.1007/s00586-001-0358-6
PMCID:
PMC3610506

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center