U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 192

1.
Carlos Nascimento, Vasco Guerreiro-Pinto, Seweryn Pawlak, Ana Caulino-Rocha, Laia Amat-Garcia, Diana Cunha-Reis
Biomedicines. 2024 Mar; 12(3): 631. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3390/biomedicines12030631
PMCID:
PMC10968540
2.
Samah Saidi, Nesrine Mabrouk, Jamila Dhiflaoui, Hamid Berriche
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5512. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3390/molecules28145512
PMCID:
PMC10385072
3.
Mengmeng Zhen, Kaifeng Li, Mingyang Liu
Adv Sci (Weinh) 2023 May; 10(14): 2207442. Published online 2023 Mar 18. doi: 10.1002/advs.202207442
PMCID:
PMC10190580
4.
Rui Yan, Zhenyang Zhao, Menghao Cheng, Zhao Yang, Prof. Chong Cheng, Prof. Xikui Liu, Prof. Bo Yin, Prof. Shuang Li
Angew Chem Int Ed Engl. 2023 Jan 2; 62(1): e202215414. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.1002/anie.202215414
PMCID:
PMC10107143
5.
Daniel S. Wimmer, Dr. Markus Seibald, Dr. Dominik Baumann, Dr. Klaus Wurst, Prof. Dr. Hubert Huppertz
Chemistry. 2023 Jan 27; 29(6): e202202448. Published online 2022 Nov 27. doi: 10.1002/chem.202202448
PMCID:
PMC10098606
6.
Jiongwei Shan, Wei Wang, Bing Zhang, Xinying Wang, Weiliang Zhou, Liguo Yue, Yunyong Li
Adv Sci (Weinh) 2022 Nov; 9(33): 2204192. Published online 2022 Oct 6. doi: 10.1002/advs.202204192
PMCID:
PMC9685476
7.
Aurora Gomez‐Martin, Maike Michelle Gnutzmann, Egy Adhitama, Lars Frankenstein, Bastian Heidrich, Martin Winter, Tobias Placke
Adv Sci (Weinh) 2022 Aug; 9(24): 2201742. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.1002/advs.202201742
PMCID:
PMC9403639
8.
Yiyi Li, Haiwei Wu, Donghai Wu, Hairu Wei, Yanbo Guo, Houyang Chen, Zhijian Li, Lei Wang, Chuanyin Xiong, Qingjun Meng, Hanbin Liu, Candace K. Chan
Adv Sci (Weinh) 2022 Jun; 9(17): 2200840. Published online 2022 Apr 11. doi: 10.1002/advs.202200840
PMCID:
PMC9189686
9.
Michiko Ahn Furudate, Denis Hagebaum-Reignier, Jin-Tae Kim, Gwang-Hi Jeung
Molecules. 2022 Jun; 27(11): 3514. Published online 2022 May 30. doi: 10.3390/molecules27113514
PMCID:
PMC9182501
10.
Ruilin Yin, Nan Gao, Jing Cao, Yanchun Li, Dequan Wang, Xuri Huang
RSC Adv. 2020 Oct 21; 10(64): 39226–39240. Published online 2020 Oct 26. doi: 10.1039/d0ra05777k
PMCID:
PMC9057374
11.
Jiaqi Cao, Yonghui Xie, Yang Yang, Xinghui Wang, Wangyang Li, Qiaoli Zhang, Shun Ma, Shuying Cheng, Bingan Lu
Adv Sci (Weinh) 2022 Mar; 9(9): 2104689. Published online 2022 Jan 24. doi: 10.1002/advs.202104689
PMCID:
PMC8948610
12.
Zhihao Zeng, Wei Nong, Yan Li, Chengxin Wang
Adv Sci (Weinh) 2021 Dec; 8(23): 2102809. Published online 2021 Oct 20. doi: 10.1002/advs.202102809
PMCID:
PMC8655168
13.
Hyunjung Park, Jeongheon Kim, Dongsoo Lee, Joonhyeok Park, Seonghan Jo, Jaeik Kim, Taeseup Song, Ungyu Paik
Adv Sci (Weinh) 2021 Jun; 8(11): 2004204. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1002/advs.202004204
PMCID:
PMC8188223
14.
Wuliang Feng, Zhengzhe Lai, Xiaoli Dong, Panlong Li, Yonggang Wang, Yongyao Xia
iScience. 2020 May 22; 23(5): 101071. Published online 2020 Apr 18. doi: 10.1016/j.isci.2020.101071
PMCID:
PMC7195548
15.
Takayoshi Oshima, Tom Ichibha, Ken Sinkou Qin, Kanemichi Muraoka, Dr. Junie Jhon M. Vequizo, Keisuke Hibino, Ryo Kuriki, Dr. Shunsuke Yamashita, Prof. Dr. Kenta Hongo, Dr. Tomoki Uchiyama, Prof. Dr. Kotaro Fujii, Dr. Daling Lu, Prof. Dr. Ryo Maezono, Prof. Dr. Akira Yamakata, Prof. Dr. Hideki Kato, Dr. Koji Kimoto, Prof. Dr. Masatomo Yashima, Prof. Dr. Yoshiharu Uchimoto, Prof. Dr. Masato Kakihana, Prof. Dr. Osamu Ishitani, Prof. Dr. Hiroshi Kageyama, Prof. Dr. Kazuhiko Maeda
Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Jul 2; 57(27): 8154–8158. Published online 2018 May 30. doi: 10.1002/anie.201803931
PMCID:
PMC6032927
16.
M. K. Wallace, P. G. LaBarre, Jun Li, S.-T. Pi, W. E. Pickett, D. S. Dessau, D. Haskel, A. P. Ramirez, M. A. Subramanian
Sci Rep. 2018; 8: 6605. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1038/s41598-018-25028-0
PMCID:
PMC5919924
17.
Henrique Vieira Rivera Vila, Luiz Antônio Ribeiro, Jr, Luiz Guilherme Machado de Macedo, Ricardo Gargano
Sci Rep. 2018; 8: 1044. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1038/s41598-018-19233-0
PMCID:
PMC5773505
18.
Stefania Ferrari, Maria Cristina Mozzati, Marco Lantieri, Gabriele Spina, Doretta Capsoni, Marcella Bini
Sci Rep. 2016; 6: 27896. Published online 2016 Jun 13. doi: 10.1038/srep27896
PMCID:
PMC4904220
19.
Amira Souilem, Mohamed Faouzi Zid, Ahmed Driss
Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 2015 Jun 1; 71(Pt 6): 597–601. Published online 2015 May 9. doi: 10.1107/S2056989015008737
PMCID:
PMC4459335
20.
Kavitha Ramar, Sankar Annamalai, V. P. Hariharavel, R. Aravindhan, C. Ganesh, K. Ieshwaryah
Case Rep Dent. 2014; 2014: 483293. Published online 2014 Jun 5. doi: 10.1155/2014/483293
PMCID:
PMC4068097

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center