U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 223

1.
Enrico Radaelli, Charles-Antoine Assenmacher, Jillian Verrelle, Esha Banerjee, Florence Manero, Salim Khiati, Anais Girona, Guillermo Lopez-Lluch, Placido Navas, Marco Spinazzi
eLife. 2023; 12: e84710. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.7554/eLife.84710
PMCID:
PMC10519710
2.
Chao Liu, Liying Wang, Yanan Li, Mengmeng Guo, Jun Hu, Teng Wang, Mengjing Li, Zhuo Yang, Ruoyao Lin, Wei Xu, Yinghong Chen, Mengcheng Luo, Fei Gao, Jia-Yu Chen, Qianwen Sun, Hongbin Liu, Bo Sun, Wei Li
Nucleic Acids Res. 2023 Aug 11; 51(14): 7357–7375. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1093/nar/gkad524
PMCID:
PMC10415156
3.
Tao Huang, Xinyue Wu, Shiyu Wang, Ziyou Bao, Yanling Wan, Ziqi Wang, Mengjing Li, Xiaochen Yu, Yue Lv, Zhaojian Liu, Xiangfeng Chen, Wai-Yee Chan, Fei Gao, Gang Lu, Zi-Jiang Chen, Hongbin Liu
Nucleic Acids Res. 2023 May 8; 51(8): 3855–3868. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1093/nar/gkad154
PMCID:
PMC10164582
4.
Jian Song, Yanwei Sha, Xiaojun Liu, Xuhui Zeng, Xiuling Zhao
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1159723. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.3389/fendo.2023.1159723
PMCID:
PMC10140331
5.
Samuel R. Cheers, Anne E. O'Connor, Travis K. Johnson, D. Jo Merriner, Moira K. O'Bryan, Jessica E. M. Dunleavy
Development. 2023 Mar 15; 150(6): dev201183. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.1242/dev.201183
PMCID:
PMC10112905
6.
Yuwei Zhao, Jingmin Yang, Daru Lu, Yijian Zhu, Kai Liao, Yafei Tian, Rui Yin
Sensors (Basel) 2023 Mar; 23(5): 2571. Published online 2023 Feb 25. doi: 10.3390/s23052571
PMCID:
PMC10007211
7.
Donatella Farini, Massimo De Felici
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(20): 12571. Published online 2022 Oct 20. doi: 10.3390/ijms232012571
PMCID:
PMC9604137
8.
Samina Kazi, Julio M. Castañeda, Audrey Savolainen, Yiding Xu, Ning Liu, Huanyu Qiao, Ramiro Ramirez‐Solis, Kaori Nozawa, Zhifeng Yu, Martin M. Matzuk, Renata Prunskaite‐Hyyryläinen
FASEB J. 2022 Sep; 36(9): e22479. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1096/fj.202101168RR
PMCID:
PMC9544956
9.
J. Hardy, N. Pollock, T. Gingrich, P. Sweet, A. Ramesh, J. Kuong, A. Basar, H. Jiang, K. Hwang, J. Vukina, T. Jaffe, M. Olszewska, M. Kurpisz, A. N. Yatsenko
J Assist Reprod Genet. 2022 Sep; 39(9): 2103–2114. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.1007/s10815-022-02538-5
PMCID:
PMC9474750
10.
Baomei Qian, Yang Li, Ruoyu Yan, Shenglin Han, Zhiwen Bu, Jie Gong, Bangjin Zheng, Zihan Yuan, Sen Ren, Qing He, Jinwen Zhang, Chen Xu, Ruilin Wang, Zheng Sun, Mingyan Lin, Jian Zhou, Lan Ye
Sci Adv. 2022 Aug; 8(34): eabq2945. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.1126/sciadv.abq2945
PMCID:
PMC9401620
11.
Antoni Riera-Escamilla, Matthias Vockel, Liina Nagirnaja, Miguel J. Xavier, Albert Carbonell, Daniel Moreno-Mendoza, Marc Pybus, Ginevra Farnetani, Viktoria Rosta, Francesca Cioppi, Corinna Friedrich, Manon S. Oud, Godfried W. van der Heijden, Armin Soave, Thorsten Diemer, Elisabet Ars, Josvany Sánchez-Curbelo, Sabine Kliesch, Moira K. O’Bryan, Eduard Ruiz-Castañe, GEMINI Consortium, Fernando Azorín, Joris A. Veltman, Kenneth I. Aston, Donald F. Conrad, Frank Tüttelmann, Csilla Krausz
Am J Hum Genet. 2022 Aug 4; 109(8): 1458–1471. Published online 2022 Jul 8. doi: 10.1016/j.ajhg.2022.06.007
PMCID:
PMC9388793
12.
Chenjia Gong, Tanveer Abbas, Zubair Muhammad, Jianteng Zhou, Ranjha Khan, Hui Ma, Huan Zhang, Qinghua Shi, Baolu Shi
Int J Mol Sci. 2022 Jun; 23(12): 6522. Published online 2022 Jun 10. doi: 10.3390/ijms23126522
PMCID:
PMC9224491
13.
Yuhua Huang, Ruhui Tian, Junwei Xu, Zhiyong Ji, Yuxiang Zhang, Liangyu Zhao, Chao Yang, Peng Li, Erlei Zhi, Haowei Bai, Sha Han, Jiaqiang Luo, Jingpeng Zhao, Jing Zhang, Zhi Zhou, Zheng Li, Chencheng Yao
BMC Med Genomics. 2022; 15: 137. Published online 2022 Jun 19. doi: 10.1186/s12920-022-01288-8
PMCID:
PMC9208180
14.
F Ghieh, A L Barbotin, N Swierkowski-Blanchard, C Leroy, J Fortemps, C Gerault, C Hue, H Mambu Mambueni, S Jaillard, M Albert, M Bailly, V Izard, D Molina-Gomes, F Marcelli, J Prasivoravong, V Serazin, M N Dieudonne, M Delcroix, H J Garchon, A Louboutin, B Mandon-Pepin, S Ferlicot, F Vialard
Hum Reprod. 2022 Jun; 37(6): 1334–1350. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1093/humrep/deac057
PMCID:
PMC9156845
15.
Neda Saebnia, Reza Ebrahimzadeh-Vesal, Aliakbar Haddad-Mashhadrizeh, Nazanin Gholampour-Faroji, Albert Schinzel, Zeinab Neshati, Mohsen Azimi-Nezhad
J Assist Reprod Genet. 2022 May; 39(5): 1195–1203. Published online 2022 Apr 29. doi: 10.1007/s10815-022-02433-z
PMCID:
PMC9107553
16.
Dongdong Tang, Kuokuo Li, Hao Geng, Chuan Xu, Mingrong Lv, Yang Gao, Guanxiong Wang, Hui Yu, Zhongmei Shao, Qunshan Shen, Hui Jiang, Xiansheng Zhang, Xiaojin He, Yunxia Cao
Reprod Biol Endocrinol. 2022; 20: 63. Published online 2022 Apr 2. doi: 10.1186/s12958-022-00936-z
PMCID:
PMC8976310
17.
Umut Gerlevik, Mahmut Cerkez Ergoren, Osman Uğur Sezerman, Sehime Gulsun Temel
PeerJ. 2022; 10: e12947. Published online 2022 Mar 21. doi: 10.7717/peerj.12947
PMCID:
PMC8944341
18.
Mohammadreza Behvarz, Seyyed Ali Rahmani, Elham Siasi Torbati, Shahla Danaei Mehrabad, Maryam Bikhof Torbati
BMC Med Genomics. 2022; 15: 47. Published online 2022 Mar 5. doi: 10.1186/s12920-022-01197-w
PMCID:
PMC8897944
19.
Ke Feng, Hengtao Ge, Huanhuan Chen, Chenchen Cui, Shan Zhang, Cuilian Zhang, Li Meng, Haibin Guo, Lei Zhang
J Cell Mol Med. 2022 Feb; 26(4): 1245–1252. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1111/jcmm.17180
PMCID:
PMC8831938
20.
Benjamin Davies, Anjali Gupta Hinch, Alberto Cebrian-Serrano, Samy Alghadban, Philipp W Becker, Daniel Biggs, Polinka Hernandez-Pliego, Chris Preece, Daniela Moralli, Gang Zhang, Simon Myers, Peter Donnelly
Mol Biol Evol. 2021 Dec; 38(12): 5555–5562. Published online 2021 Sep 7. doi: 10.1093/molbev/msab269
PMCID:
PMC8662609

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center