U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 18

1.
Nele Hilgert, Fatemeh Alasti, Nele Dieltjens, Barbara Pawlik, Bernd Wollnik, Oya Uyguner, Sedigheh Delmaghani, Dominique Weil, Christine Petit, Evi Danis, Tao Yang, Efthimia Pandelia, Michael B. Petersen, Dirk Goossens, Jurgen Del Favero, Mohammad Hossein Sanati, Richard JH Smith, Guy Van Camp
Clin Genet.
Published in final edited form as: Clin Genet. 2008 Sep; 74(3): 223–232. Published online 2008 Jul 9. doi: 10.1111/j.1399-0004.2008.01053.x
PMCID:
PMC4732719
2.
Shin-ya Nishio, Shin-ichi Usami
Hum Genet. 2022; 141(3-4): 929–937. Published online 2021 Sep 14. doi: 10.1007/s00439-021-02364-2
PMCID:
PMC9034981
3.
Ziwen Zheng, Guo Li, Chong Cui, Fang Wang, Xiaohan Wang, Zhijiao Xu, Huiping Guo, Yuxin Chen, Honghai Tang, Daqi Wang, Mingqian Huang, Zheng-Yi Chen, Xingxu Huang, Huawei Li, Geng-Lin Li, Xiaoxiang Hu, Yilai Shu
Signal Transduct Target Ther. 2022; 7: 79. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.1038/s41392-022-00893-4
PMCID:
PMC8918553
4.
Charles Askew, Cylia Rochat, Bifeng Pan, Yukako Asai, Hena Ahmed, Erin Child, Bernard L. Schneider, Patrick Aebischer, Jeffrey R. Holt
Sci Transl Med.
Published in final edited form as: Sci Transl Med. 2015 Jul 8; 7(295): 295ra108. doi: 10.1126/scitranslmed.aab1996
PMCID:
PMC7298700
5.
Adam C. Goldring, Maryline Beurg, Robert Fettiplace
J Physiol. 2019 Dec 15; 597(24): 5949–5961. Published online 2019 Nov 12. doi: 10.1113/JP278799
PMCID:
PMC6910908
6.
Bence György, Carl Nist-Lund, Bifeng Pan, Yukako Asai, K. Domenica Karavitaki, Benjamin Kleinstiver, Sara P. Garcia, Mikołaj P. Zaborowski, Paola Solanes, Sofia Spataro, Bernard Schneider, J. Keith Joung, Gwenaelle S.G. Geleoc, Jeffrey R. Holt, David P. Corey
Nat Med.
Published in final edited form as: Nat Med. 2019 Jul; 25(7): 1123–1130. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1038/s41591-019-0500-9
PMCID:
PMC6802276
7.
Laura F. Corns, Stuart L. Johnson, Corné J. Kros, Walter Marcotti
J Neurosci. 2016 Jan 13; 36(2): 336–349. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2439-15.2016
PMCID:
PMC4710764
8.
Xue Gao, Sha-Sha Huang, Yong-Yi Yuan, Guo-Jian Wang, Jin-Cao Xu, Yu-Bin Ji, Ming-Yu Han, Fei Yu, Dong-Yang Kang, Xi Lin, Pu Dai
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2015 Oct; 167(10): 2357–2365. Published online 2015 Jun 16. doi: 10.1002/ajmg.a.37206
PMCID:
PMC4567392
9.
Yali Zhao, Dayong Wang, Liang Zong, Feifan Zhao, Liping Guan, Peng Zhang, Wei Shi, Lan Lan, Hongyang Wang, Qian Li, Bing Han, Ling Yang, Xin Jin, Jian Wang, Jun Wang, Qiuju Wang
PLoS One. 2014; 9(5): e97064. Published online 2014 May 14. doi: 10.1371/journal.pone.0097064
PMCID:
PMC4020765
10.
Nele Hilgert, Kelly Monahan, Kiyoto Kurima, Cindy Li, Rick A Friedman, Andrew J Griffith, Guy Van Camp
J Hum Genet.
Published in final edited form as: J Hum Genet. 2009 Mar; 54(3): 188–190. Published online 2009 Jan 30. doi: 10.1038/jhg.2009.1
PMCID:
PMC3431155
11.
Minna Kraatari-Tiri, Maria K. Haanpää, Tytti Willberg, Pia Pohjola, Riikka Keski-Filppula, Outi Kuismin, Jukka S. Moilanen, Sanna Häkli, Elisa Rahikkala
J Clin Med. 2022 Apr; 11(7): 1837. Published online 2022 Mar 26. doi: 10.3390/jcm11071837
PMCID:
PMC9000065
12.
Hongyang Wang, Kaiwen Wu, Jing Guan, Ju Yang, Linyi Xie, Fen Xiong, Lan Lan, Dayong Wang, Qiuju Wang
Mol Genet Genomic Med. 2018 Jul; 6(4): 504–513. Published online 2018 Apr 14. doi: 10.1002/mgg3.394
PMCID:
PMC6081220
13.
Walter Marcotti, Alexandra Erven, Stuart L Johnson, Karen P Steel, Corné J Kros
J Physiol. 2006 Aug 1; 574(Pt 3): 677–698. Published online 2006 Apr 20. doi: 10.1113/jphysiol.2005.095661
PMCID:
PMC1817746
14.
Yoshihiro Noguchi, Kiyoto Kurima, Tomoko Makishima, Martin Hrabé de Angelis, Helmut Fuchs, Gregory Frolenkov, Ken Kitamura, Andrew J. Griffith
Genetics. 2006 Aug; 173(4): 2111–2119. doi: 10.1534/genetics.106.057372
PMCID:
PMC1569729
15.
Yanbao Xiang, Chenyang Xu, Yunzhi Xu, Lili Zhou, Shaohua Tang, Xueqin Xu
J Clin Lab Anal. 2022 Nov; 36(11): e24708. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.1002/jcla.24708
PMCID:
PMC9701874
16.
Qinjun Wei, Hongmei Zhu, Xuli Qian, Zhibin Chen, Jun Yao, Yajie Lu, Xin Cao, Guangqian Xing
J Transl Med. 2014; 12: 311. Published online 2014 Nov 12. doi: 10.1186/s12967-014-0311-1
PMCID:
PMC4234825
17.
K Verhoeven, G Van Camp, P J Govaerts, W Balemans, I Schatteman, M Verstreken, L Van Laer, R J Smith, M R Brown, P H Van de Heyning, T Somers, F E Offeciers, P J Willems
Am J Hum Genet. 1997 May; 60(5): 1168–1173.
PMCID:
PMC1712440
18.
Hiroshi Nakanishi, Kiyoto Kurima, Yoshiyuki Kawashima, Andrew J. Griffith
Auris Nasus Larynx.
Published in final edited form as: Auris Nasus Larynx. 2014 Oct; 41(5): 399–408. Published online 2014 Jun 2. doi: 10.1016/j.anl.2014.04.001
PMCID:
PMC4176506

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center