U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Wayne A. Cabral, Irina Perdivara, MaryAnn Weis, Masahiko Terajima, Angela R. Blissett, Weizhong Chang, Joseph E. Perosky, Elena N. Makareeva, Edward L. Mertz, Sergey Leikin, Kenneth B. Tomer, Kenneth M. Kozloff, David R. Eyre, Mitsuo Yamauchi, Joan C. Marini
PLoS Genet. 2014 Jun; 10(6): e1004465. Published online 2014 Jun 26. doi: 10.1371/journal.pgen.1004465
PMCID:
PMC4072593
2.
Assunta Gagliardi, Roberta Besio, Chiara Carnemolla, Claudia Landi, Alessandro Armini, Mona Aglan, Ghada Otaify, Samia A. Temtamy, Antonella Forlino, Luca Bini, Laura Bianchi
J Proteomics. 2017 Sep 7; 167: 46–59. doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.007
PMCID:
PMC5584732
3.
OTA Int. 2022 Sep; 5(3): e211. Published online 2022 Jul 11. doi: 10.1097/OI9.0000000000000211
PMCID:
PMC9575571
4.
Ying Zhang, Robert J. Pignolo, Richard J. Bram
JBMR Plus. 2022 Oct; 6(10): e10674. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.1002/jbm4.10674
PMCID:
PMC9549704
5.
Wenting Zhu, Kai Yan, Xijing Chen, Wei Zhao, Yiqing Wu, Huanna Tang, Ming Chen, Jian Wu, Pengpeng Wang, Runju Zhang, Yiping Shen, Dan Zhang
Front Genet. 2021; 12: 717294. Published online 2021 Sep 29. doi: 10.3389/fgene.2021.717294
PMCID:
PMC8511635
7.
8.
OTA Int. 2019 Dec; 2(4): e052. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1097/OI9.0000000000000052
PMCID:
PMC7997083
9.
Ting-Yu Chang, I-Fang Chung, Wan-Ju Wu, Shun-Ping Chang, Wen-Hsiang Lin, Norman A. Ginsberg, Gwo-Chin Ma, Ming Chen
Diagnostics (Basel) 2020 May; 10(5): 286. Published online 2020 May 7. doi: 10.3390/diagnostics10050286
PMCID:
PMC7277976
10.
Yutao Liu, Bin Liu, Pan Yang, Ting Wang, Zhanhe Chang, Junyue Wang, Qian Wang, Wendi Li, Jialin Wu, Di Huang, Lingyan Jiang, Bin Yang
Virulence. 2019; 10(1): 783–792. Published online 2019 Sep 10. doi: 10.1080/21505594.2019.1661721
PMCID:
PMC6768210
11.
Fleur S van Dijk, Peter H Byers, Raymond Dalgleish, Fransiska Malfait, Alessandra Maugeri, Marianne Rohrbach, Sofie Symoens, Erik A Sistermans, Gerard Pals
Eur J Hum Genet. 2012 Jan; 20(1): 11–19. Published online 2011 Aug 10. doi: 10.1038/ejhg.2011.141
PMCID:
PMC3234509
12.
Peter H. Byers, Deborah Krakow, Mark E. Nunes, Melanie Pepin
Version 1. Genet Med. 2006 Jun; 8(6): 383–388. doi: 10.1097/01.gim.0000223557.54670.aa
PMCID:
PMC3110960
13.
Aileen M. Barnes, Wayne A. Cabral, MaryAnn Weis, Elena Makareeva, Edward L. Mertz, Sergey Leikin, David Eyre, Carlos Trujillo, Joan C. Marini
Hum Mutat.
Published in final edited form as: Hum Mutat. 2012 Nov; 33(11): 1589–1598. Published online 2012 Jul 16. doi: 10.1002/humu.22139
PMCID:
PMC3470738
14.
Heeseog Kang, Smriti Aryal AC, Aileen M Barnes, Aline Martin, Valentin David, Susan E Crawford, Joan C Marini
J Bone Miner Res.
Published in final edited form as: J Bone Miner Res. 2022 May; 37(5): 925–937. Published online 2022 Apr 13. doi: 10.1002/jbmr.4540
PMCID:
PMC11152058
15.
Bernadette R Gochuico, Mahin Hossain, Sara K Talvacchio, Mei Xing G Zuo, Mark Barton, An Ngoc Dang Do, Joan C Marini
J Med Genet.
Published in final edited form as: J Med Genet. 2023 Nov; 60(11): 1067–1075. Published online 2023 May 16. doi: 10.1136/jmg-2022-109009
PMCID:
PMC11151334
16.
Roberta Besio, Barbara M. Contento, Nadia Garibaldi, Marta Filibian, Stephan Sonntag, Doron Shmerling, Francesca Tonelli, Marco Biggiogera, Marisa Brini, Andrea Salmaso, Milena Jovanovic, Joan C. Marini, Antonio Rossi, Antonella Forlino
Matrix Biol.
Published in final edited form as: Matrix Biol. 2023 Jun; 120: 43–59. Published online 2023 May 11. doi: 10.1016/j.matbio.2023.05.002
PMCID:
PMC11123566
17.
Julien Corbeau, Cécile Grohs, Jeanlin Jourdain, Mekki Boussaha, Florian Besnard, Anne Barbat, Vincent Plassard, Julie Rivière, Christophe Hamelin, Jeremy Mortier, Didier Boichard, Raphaël Guatteo, Aurélien Capitan
Genet Sel Evol. 2024; 56: 39. Published online 2024 May 21. doi: 10.1186/s12711-024-00909-3
PMCID:
PMC11107018
18.
Jih-Yang Ko, Feng-Sheng Wang, Wei-Shiung Lian, Fu-Shine Yang, Jeng-Wei Chen, Po-Hua Huang, Chin-Yi Liao, Shu-Jui Kuo
Mol Med. 2024; 30: 66. Published online 2024 May 21. doi: 10.1186/s10020-024-00838-3
PMCID:
PMC11106911
19.
Jiawei Wu, Wenting Zhang, Li Xia, Lingling Feng, Zimei Shu, Jing Zhang, Wei Ye, Naiyan Zeng, Aiwu Zhou
Cell Mol Life Sci. 2019 Oct; 76(19): 3899–3914. Published online 2019 Apr 16. doi: 10.1007/s00018-019-03102-8
PMCID:
PMC11105654
20.
Hyunji Kang, C. Justin Lee
Exp Mol Med. 2024 Apr; 56(4): 850–860. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1038/s12276-024-01206-1
PMCID:
PMC11059273

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center