U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 97

1.
Gulrayz Ahmed, Mehdi Hamadani, Nirav N. Shah
Blood Adv. 2021 Dec 28; 5(24): 5626–5630. Published online 2021 Dec 28. doi: 10.1182/bloodadvances.2021005292
PMCID:
PMC8714710
2.
Laetitia Lebrun, Sacha Allard-Demoustiez, Isabelle Salmon
Curr Opin Oncol. 2023 Sep; 35(5): 347–356. Published online 2023 Jul 13. doi: 10.1097/CCO.0000000000000978
PMCID:
PMC10408733
3.
Maria Sromek, Grzegorz Rymkiewicz, Agnieszka Paziewska, Lukasz Michal Szafron, Maria Kulecka, Michalina Zajdel, Mariusz Kulinczak, Michalina Dabrowska, Aneta Balabas, Zbigniew Bystydzienski, Magdalena Chechlinska, Jan Konrad Siwicki
Biomolecules. 2021 Sep; 11(9): 1395. Published online 2021 Sep 21. doi: 10.3390/biom11091395
PMCID:
PMC8466839
4.
Tianqi Xu, Qingge Jia, Yingmei Wang, Yixiong Liu, Donghui Han, Peifeng Li, Jing Ma, Linni Fan, Qingguo Yan, Shuangping Guo, Mingyang Li, Zhe Wang
Diagn Pathol. 2019; 14: 45. Published online 2019 May 20. doi: 10.1186/s13000-019-0826-0
PMCID:
PMC6528307
5.
Yang Cao, Tao Zhu, Peiling Zhang, Min Xiao, Shuhua Yi, Yan Yang, Qinlu Li, Shaoping Ling, Yafei Wang, Lili Gao, Li Zhu, Jue Wang, Na Wang, Liang Huang, Peihong Zhang, Qiongli Zhai, Lugui Qiu, Jianfeng Zhou
Oncotarget. 2016 Dec 13; 7(50): 83294–83307. Published online 2016 Nov 4. doi: 10.18632/oncotarget.13065
PMCID:
PMC5347770
6.
Han W. Tun, David Personett, Karen A. Baskerville, David M. Menke, Kurt A. Jaeckle, Pamela Kreinest, Brandy Edenfield, Abba C. Zubair, Brian P. O'Neill, Weil R. Lai, Peter J. Park, Michael McKinney
Blood. 2008 Mar 15; 111(6): 3200–3210. Prepublished online 2008 Jan 9. doi: 10.1182/blood-2007-10-119099
PMCID:
PMC2265457
7.
Yufeng Li, Yajun Li, Ruolan Zeng, Yizi He, Liang Liang, Lijia Ou, Chang Su, Hui Zhou, Ling Xiao
J Cancer. 2023; 14(17): 3182–3190. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.7150/jca.85756
PMCID:
PMC10622989
8.
Lyndsey L Fournier, ErinMarie O Kimbrough, Muhamad Alhaj Moustafa, Ke Li, Madiha Iqbal, Vivek Gupta, Han W Tun
J Blood Med. 2023; 14: 455–461. Published online 2023 Aug 16. doi: 10.2147/JBM.S405521
PMCID:
PMC10440079
9.
Mubarak Al-Mansour, Saif Ahmed Saif, Ziyad Alharbi, Abdulrhman Salem Alhwaity, Ahmed Almasrahi, Waleed Alnejadi, Sarah Hussain, Syed Sameer Aga, Muhammed Anwar Khan, Roula Almufti, Ahmed Absi
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(2): 623–631. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.2.623
PMCID:
PMC10162608
10.
Kaiyi Chi, Ruoyun Zhou, Zehao Luo, Hongjun Zhao, Yanting Jiang, Baixin He, Yemin Li, Dongting Chen, Manting Feng, Yinglan Liang, Wenting Yang, Ruisi Liu, Dunchen Yao, Xiaozhen Lin, Xiuhong Xu
Front Oncol. 2023; 13: 1096027. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3389/fonc.2023.1096027
PMCID:
PMC9945279
11.
Kotaro Miyao, Hirofumi Yokota, R. Leo Sakemura
Front Oncol. 2022; 12: 1082235. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.3389/fonc.2022.1082235
PMCID:
PMC9850100
12.
Zhou Qi, Lei Duan, Guoqiang Yuan, Jianli Liu, Jian Li, Guoqiang Li, Yue Yu, Yanlong Xu, Shangxian Ma, Yawen Pan, Yinian Zhang
Front Oncol. 2022; 12: 769895. Published online 2022 Jul 8. doi: 10.3389/fonc.2022.769895
PMCID:
PMC9304881
13.
Noriharu Nakagawa, Ruiko Yamano, Sayaka Kajikawa, Yukio Kondo, Hirokazu Okumura
Leuk Res Rep. 2022; 17: 100331. Published online 2022 May 30. doi: 10.1016/j.lrr.2022.100331
PMCID:
PMC9163585
14.
Qiong Zhu, Jianchao Wang, Wenfang Zhang, Weifeng Zhu, Zaizeng Wu, Yanping Chen, Musheng Chen, Limei Zheng, Jianqing Tang, Sheng Zhang, Di Wang, Xingfu Wang, Gang Chen
Front Genet. 2022; 13: 878618. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fgene.2022.878618
PMCID:
PMC9133733
15.
Chong Hyun Suh, Ho Sung Kim, Sung Soo Ahn, Minjung Seong, Kichang Han, Ji Eun Park, Seung Chai Jung, Choong Gon Choi, Sang Joon Kim, Sang Min Lee, Jeong Hoon Kim, Seung-Koo Lee, Seung Hong Choi, Sung Tae Kim, Lakshmi Nayak, Tracy T Batchelor, Raymond Y Huang, Jeffrey P Guenette
Neuro Oncol. 2022 Mar; 24(3): 482–491. Published online 2021 Oct 6. doi: 10.1093/neuonc/noab234
PMCID:
PMC8917397
16.
Jihao Zhou, Min Zuo, Lifeng Li, Fang Li, Peng Ke, Yangying Zhou, Yaping Xu, Xuan Gao, Yanfang Guan, Xuefeng Xia, Xin Yi, Xinyou Zhang, Yuhua Huang
Front Oncol. 2022; 12: 824632. Published online 2022 Feb 9. doi: 10.3389/fonc.2022.824632
PMCID:
PMC8864287
17.
Haoyu Ruan, Zhe Wang, Yue Zhai, Ying Xu, Linyu Pi, Jihong Zheng, Yihang Zhou, Cong Zhang, Ruofan Huang, Kun Chen, Xiangyu Li, Weizhe Ma, Zhiyuan Wu, Jie Shen, Xuan Deng, Chao Zhang, Ming Guan
iScience. 2021 Sep 24; 24(9): 102972. Published online 2021 Aug 11. doi: 10.1016/j.isci.2021.102972
PMCID:
PMC8387906
18.
Marietya I. S. Lauw, Calixto-Hope G. Lucas, Robert S. Ohgami, Kwun Wah Wen
Diagnostics (Basel) 2020 Dec; 10(12): 1076. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.3390/diagnostics10121076
PMCID:
PMC7764608
19.
Bishan Dass Radotra, Mayur Parkhi, Debajyoti Chatterjee, Budhi Singh Yadav, Nagarjun Rao Ballari, Gaurav Prakash, Sunil Kumar Gupta
Surg Neurol Int. 2020; 11: 424. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.25259/SNI_314_2020
PMCID:
PMC7749964
20.
Ryoko Semba, Yoshiya Horimoto, Atsushi Arakawa, Yoko Edahiro, Tomoiku Takaku, Kotaro Iijima, Mitsue Saito
Case Rep Oncol. 2020 Sep-Dec; 13(3): 1311–1316. Published online 2020 Oct 23. doi: 10.1159/000511051
PMCID:
PMC7670346

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center