U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 20

1.
Juan J. Alban, Alejandra Arango-Ramirez, Jorge A. Olave-Rodriguez, Jose A. Nastasi-Catanese, Lisa X. Rodriguez
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2023 Dec; 9(4): a006291. doi: 10.1101/mcs.a006291
PMCID:
PMC10815292
2.
Qi Lu, Yang Xu, Zeng Zhang, Shanshan Li, Zhenlin Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1235040. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.3389/fendo.2023.1235040
PMCID:
PMC10497106
3.
Rafaela Nicolau, Tiago Beirão, Francisca Guimarães, Francisca Aguiar, Sara Ganhão, Mariana Rodrigues, Ana Grangeia, Iva Brito
Pediatr Rheumatol Online J. 2023; 21: 48. Published online 2023 May 24. doi: 10.1186/s12969-023-00831-w
PMCID:
PMC10207785
4.
Muhammad Umair, Muhammad Bilal, Khadim Shah, Gulab Said, Farooq Ahmad
Genes (Basel) 2023 Feb; 14(2): 430. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3390/genes14020430
PMCID:
PMC9957043
5.
Emine Kartal Baykan, Ayberk Türkyılmaz
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2022 Sep; 14(3): 350–355. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2021.2020.0301
PMCID:
PMC9422917
6.
Qi Lu, Yang Xu, Shanshan Li, Zeng Zhang, Jiagen Sheng, Zhenlin Zhang
Int J Biol Sci. 2022; 18(9): 3908–3917. Published online 2022 Jun 6. doi: 10.7150/ijbs.71261
PMCID:
PMC9254467
7.
Yoshikazu Tsuzuki, Ryutaro Aoyagi, Kazuya Miyaguchi, Keigo Ashitani, Hideki Ohgo, Minoru Yamaoka, Keisuke Ishizawa, Hidekazu Kayano, Tadakazu Hisamatsu, Junji Umeno, Naoki Hosoe, Takayuki Matsumoto, Hidetomo Nakamoto, Hiroyuki Imaeda
Intern Med. 2020 Dec 15; 59(24): 3147–3154. Published online 2020 Dec 15. doi: 10.2169/internalmedicine.4756-20
PMCID:
PMC7807103
8.
Akira Sonoda, Yasuhiro Wada, Kazumi Togo, Kazuhiro Mizukami, Yuta Fuyuno, Junji Umeno, Shin Fujioka, Kensuke Fukuda, Kazuhisa Okamoto, Ryo Ogawa, Tadayoshi Okimoto, Kazunari Murakami
Intern Med. 2020 Feb 15; 59(4): 491–494. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.2169/internalmedicine.3369-19
PMCID:
PMC7056367
9.
Qiang Wang, Ying-he Li, Guo-le Lin, Yue Li, Wei-xun Zhou, Jia-ming Qian, Wei-bo Xia, Dong Wu
Orphanet J Rare Dis. 2019; 14: 297. Published online 2019 Dec 26. doi: 10.1186/s13023-019-1264-5
PMCID:
PMC6933916
10.
Junji Umeno, Motohiro Esaki, Atsushi Hirano, Yuta Fuyuno, Naoki Ohmiya, Shigeyoshi Yasukawa, Fumihito Hirai, Shuji Kochi, Koichi Kurahara, Shunichi Yanai, Keiichi Uchida, Shuhei Hosomi, Kenji Watanabe, Naoki Hosoe, Haruhiko Ogata, Tadakazu Hisamatsu, Manabu Nagayama, Hironori Yamamoto, Daiki Abukawa, Fumihiko Kakuta, Kei Onodera, Toshiyuki Matsui, Toshifumi Hibi, Tsuneyoshi Yao, Takanari Kitazono, Takayuki Matsumoto, The CEAS study group
J Gastroenterol. 2018; 53(8): 907–915. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1007/s00535-017-1426-y
PMCID:
PMC6061663
11.
Hui Huang, Yongjun Wang, Yong Cao, Boda Wu, Yonggui Li, Liangliang Fan, Zhiping Tan, Yi Jiang, Jianguang Tang, Jianzhong Hu, Xiaoliu Shi
Sci Rep. 2017; 7: 9686. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1038/s41598-017-09671-7
PMCID:
PMC5574921
12.
Ting Guo, Kai Yang, Lv Liu, Zhi-Ping Tan, Hong Luo
Mol Med Rep. 2017 May; 15(5): 2977–2982. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.3892/mmr.2017.6391
PMCID:
PMC5428898
13.
Sihoon Lee, So Young Park, Hyun Jin Kwon, Chul-Ho Lee, Ok-Hwa Kim, Yumie Rhee
J Korean Med Sci. 2016 May; 31(5): 735–742. Published online 2016 Mar 22. doi: 10.3346/jkms.2016.31.5.735
PMCID:
PMC4835599
14.
Kishore Guda, Stephen P. Fink, Ginger L. Milne, Neil Molyneaux, Lakshmeswari Ravi, Susan M. Lewis, Andrew J. Dannenberg, Courtney G. Montgomery, Shulin Zhang, Joseph Willis, Georgia L. Wiesner, Sanford D. Markowitz
Cancer Prev Res (Phila)
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug; 7(8): 805–812. Published online 2014 May 16. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0108
PMCID:
PMC4125515
15.
Zhenlin Zhang, Weibo Xia, Jinwei He, Zeng Zhang, Yaohua Ke, Hua Yue, Chun Wang, Hao Zhang, Jiemei Gu, Weiwei Hu, Wenzhen Fu, Yunqiu Hu, Miao Li, Yujuan Liu
Am J Hum Genet. 2012 Jan 13; 90(1): 125–132. doi: 10.1016/j.ajhg.2011.11.019
PMCID:
PMC3257902
16.
Matthias Dettmer, Peter Itin, Peter Miny, Manoj Gandhi, Gieri Cathomas, Niels Willi
Diagn Pathol. 2011; 6: 75. Published online 2011 Aug 10. doi: 10.1186/1746-1596-6-75
PMCID:
PMC3162532
17.
Wenke Seifert, Julia Beninde, Katrin Hoffmann, Tom H Lindner, Christian Bassir, Fuat Aksu, Christoph Hübner, Nienke E Verbeek, Stefan Mundlos, Denise Horn
Eur J Hum Genet. 2009 Dec; 17(12): 1570–1576. Published online 2009 Jul 1. doi: 10.1038/ejhg.2009.104
PMCID:
PMC2987025
18.
Kenji Kabashima, Jun-ichi Sakabe, Ryutaro Yoshiki, Yasuhiko Tabata, Kimitoshi Kohno, Yoshiki Tokura
Am J Pathol. 2010 Feb; 176(2): 721–732. doi: 10.2353/ajpath.2010.090454
PMCID:
PMC2808079
19.
Hee Seung Hong, Jiwon Baek, Jae Chul Park, Ho-Su Lee, Dohoon Park, A-Ran Yoon, Soo Jung Park, Sung Noh Hong, Seong-Joon Koh, Chang Kyun Lee, Bo-In Lee, Sung Wook Hwang, Sang Hyoung Park, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang, Kyuyoung Song, Byong Duk Ye, on behalf of the IBD Research Group of the Korean Association for the Study of Intestinal Diseases
Gut Liver. 2022 Nov 15; 16(6): 942–951. Published online 2022 May 25. doi: 10.5009/gnl210415
PMCID:
PMC9668493
20.
H E Hughes, P J McAlpine, D W Cox, S Philipps
J Med Genet. 1985 Apr; 22(2): 119–125. doi: 10.1136/jmg.22.2.119
PMCID:
PMC1049395

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center