U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 190

1.
Rui Guo, Yiran Zhou Guo, Qing Zhou, Guoju Li, Zhanghui Du, Yefei Shi, Quansheng Xing
J Cell Mol Med. 2023 Nov; 27(22): 3539–3552. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.1111/jcmm.17969
PMCID:
PMC10660643
2.
Laurent Turchi, Nathalie Sakakini, Gaelle Saviane, Béatrice Polo, Mirca Saras Saurty-Seerunghen, Mathieu Gabut, Corine Auge Gouillou, Vincent Guerlais, Claude Pasquier, Marie Luce Vignais, Fabien Almairac, Hervé Chneiweiss, Marie-Pierre Junier, Fanny Burel-Vandenbos, Thierry Virolle
Cancers (Basel) 2023 Oct; 15(20): 5038. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.3390/cancers15205038
PMCID:
PMC10605641
3.
Mārtiņš Vaivads, Ilze Akota, Māra Pilmane
Dent J (Basel) 2023 Jun; 11(6): 151. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.3390/dj11060151
PMCID:
PMC10297181
4.
Elke de Boer, Carlo Marcelis, Kornelia Neveling, Ellen van Beusekom, Alexander Hoischen, Willemijn M. Klein, Nicole de Leeuw, Tuomo Mantere, Uirá S. Melo, Jeroen van Reeuwijk, Dominique Smeets, Malte Spielmann, Tjitske Kleefstra, Hans van Bokhoven, Lisenka E.L.M. Vissers
HGG Adv. 2023 Jul 13; 4(3): 100200. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1016/j.xhgg.2023.100200
PMCID:
PMC10196709
5.
Jiansheng Wei, Changrong Liu, Minyan Zhang, Shen Liu, Junjie Fu, Peng Lin
BMC Med Genomics. 2022; 15: 188. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1186/s12920-022-01347-0
PMCID:
PMC9446824
6.
Jing Li, Yuxia Zhong, Tao Guo, Yerong Yu, Jianwei Li
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 810375. Published online 2022 Feb 28. doi: 10.3389/fendo.2022.810375
PMCID:
PMC8918540
7.
Shengfang Qin, Xueyan Wang, Jin Wang
Mol Cytogenet. 2022; 15: 2. Published online 2022 Feb 14. doi: 10.1186/s13039-022-00580-7
PMCID:
PMC8842887
8.
Frontiers Editorial Office
Front Genet. 2022; 13: 861109. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.3389/fgene.2022.861109
PMCID:
PMC8842386
9.
Caiqi Du, Feiya Wang, Zhuoguang Li, Mini Zhang, Xiao Yu, Yan Liang, Xiaoping Luo
BMC Med Genomics. 2022; 15: 19. Published online 2022 Feb 3. doi: 10.1186/s12920-022-01167-2
PMCID:
PMC8811983
10.
Jianlong Zhuang, Chunnuan Chen, Jia Li, Yuying Jiang, Junyu Wang, Yuanbai Wang, Shuhong Zeng, Yiming Lin, Yingjun Xie
Front Pediatr. 2021; 9: 682846. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.3389/fped.2021.682846
PMCID:
PMC8225946
11.
Xinzhuan Jia, Lan Wei, Zhengmao Zhang
Front Genet. 2021; 12: 616220. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.3389/fgene.2021.616220
PMCID:
PMC8118527
12.
Jiajia Shen, Jing Zhai, Xinqian Wu, Guiping Xie, Lizong Shen
J Cell Mol Med. 2020 Jun; 24(12): 6750–6761. Published online 2020 May 4. doi: 10.1111/jcmm.15326
PMCID:
PMC7299728
13.
Dale McAninch, Juho-Antti Mäkelä, Hue M. La, James N. Hughes, Robin Lovell-Badge, Robin M. Hobbs, Paul Q. Thomas
Sci Rep. 2020; 10: 6751. Published online 2020 Apr 21. doi: 10.1038/s41598-020-63290-3
PMCID:
PMC7174399
14.
Shujing Lu, Zhengyang Yu, Xia Zhang, Lingling Sui
Onco Targets Ther. 2020; 13: 2153–2161. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.2147/OTT.S240619
PMCID:
PMC7075338
15.
Katherine U Gaynor, Irina V Grigorieva, Samantha M Mirczuk, Sian E Piret, Kreepa G Kooblall, Mark Stevenson, Karine Rizzoti, Michael R Bowl, M Andrew Nesbit, Paul T Christie, William D Fraser, Tertius Hough, Michael P Whyte, Robin Lovell-Badge, Rajesh V Thakker
Endocr Connect. 2020 Feb; 9(2): 173–186. Published online 2020 Jan 20. doi: 10.1530/EC-19-0478
PMCID:
PMC7040864
16.
Yun Feng, Feng Xiao, Ning Yang, Nan Zhu, Yong Fu, Hai-Bin Zhang, Guang-Shun Yang
Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(7): 7873–7881. Published online 2017 Jul 1.
PMCID:
PMC6965222
17.
Ana Carolina Tahira, André Rocha Barbosa, Arthur Sant'Anna Feltrin, Vinicius Daguano Gastaldi, Victor Hugo Calegari de Toledo, José Geraldo de Carvalho Pereira, Bianca Cristina Garcia Lisboa, Viviane Neri de Souza Reis, Ana Cecília Feio dos Santos, Mariana Maschietto, Helena Brentani
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2019 Sep; 180(6): 390–414. Published online 2018 Dec 9. doi: 10.1002/ajmg.b.32704
PMCID:
PMC6767407
18.
V Tasic, A Mitrotti, FG Riepe, AE Kulle, N Laban, M Polenakovic, D Plaseska-Karanfilska, S Sanna-Cherchi, M Kostovski, Professor Dr. Z Gucev
Balkan J Med Genet. 2019 Jun; 22(1): 81–88. Published online 2019 Aug 28. doi: 10.2478/bjmg-2019-0006
PMCID:
PMC6714342
19.
Qiang Hong, Cong Li, Ruhong Ying, Heming Lin, Jingqiu Li, Yu Zhao, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Protein Cell. 2019 May; 10(5): 347–364. Published online 2018 Dec 26. doi: 10.1007/s13238-018-0603-y
PMCID:
PMC6468042
20.
Yunzi Gou, Jinbai Guo, Kirstin Maulding, Bruce B. Riley
Dev Biol.
Published in final edited form as: Dev Biol. 2018 Mar 1; 435(1): 84–95. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1016/j.ydbio.2018.01.011
PMCID:
PMC5818308

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center