U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 11

1.
Tomoki Minemura, Shohei Kikuchi, Hiroshi Mihara, Yusuke Kamihara, Akinori Wada, Mayo Fuchino, Sohachi Nanjo, Akira Noguchi, Takashi Minamisaka, Jun Murakami, Ichiro Yasuda, Tsutomu Sato
Intern Med. 2022 Jul 1; 61(13): 2051–2055. Published online 2021 Nov 27. doi: 10.2169/internalmedicine.8261-21
PMCID:
PMC9334233
2.
Yui Osaki, Hideto Kawaratani, Hiroki Kachi, Kyohei Matsuura, Yuki Tsuji, Takahiro Ozutsumi, Hirotetsu Takagi, Masanori Furukawa, Yasuhiko Sawada, Akira Mitoro, Junichi Yamao, Hitoshi Yoshiji
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 280. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1186/s12876-021-01849-8
PMCID:
PMC8268449
3.
Hwei Jene Ng, Rudi Schmigylski, Krsty Nale, Patrick Collins
BMJ Case Rep. 2020; 13(12): e238626. Published online 2020 Dec 13. doi: 10.1136/bcr-2020-238626
PMCID:
PMC7737031
4.
Hsin-Ni Li, Ren Ching Wang, Jun-Peng Chen, Sheng-Tsung Chang, Shih-Sung Chuang
Diagn Pathol. 2020; 15: 82. Published online 2020 Jul 7. doi: 10.1186/s13000-020-00991-3
PMCID:
PMC7341590
5.
Kenichiro Takahashi, Shigeki Bamba, Masahiro Kawahara, Atsushi Nishida, Osamu Inatomi, Masaya Sasaki, Tomoyuki Tsujikawa, Ryoji Kushima, Mitsushige Sugimoto, Katsuyuki Kitoh, Akira Andoh
Intest Res. 2018 Oct; 16(4): 628–634. Published online 2018 Oct 10. doi: 10.5217/ir.2018.00003
PMCID:
PMC6223446
6.
MASAYA IWAMURO, HIROYUKI OKADA, SEIJI KAWANO, JUNJI SHIODE, RYUTA TAKENAKA, ATSUSHI IMAGAWA, TOMOKI INABA, SEIYU SUZUKI, MAMORU NISHIMURA, MOTOWO MIZUNO, MASASHI ARAKI, TOMOHIKO MANNAMI, TORU UEKI, HARUHIKO KOBASHI, HARUKA FUKATSU, SHOUICHI TANAKA, AKIYOSHI OMOTO, YOSHINARI KAWAI, TAKASHI KITAGAWA, TATSUYA TOYOKAWA, KATSUYOSHI TAKATA, TADASHI YOSHINO, AKINOBU TAKAKI, KAZUHIDE YAMAMOTO
Oncol Lett. 2015 Jul; 10(1): 131–136. Published online 2015 May 20. doi: 10.3892/ol.2015.3251
PMCID:
PMC4486797
7.
Masaya Iwamuro, Ryuta Takenaka, Atsushi Mori, Shigeatsu Fujiki, Takayoshi Miyake, Shoji Asakura, Hiroyuki Okada, Katsuyoshi Takata, Tadashi Yoshino, Kazuhide Yamamoto
Case Rep Oncol Med. 2014; 2014: 549248. Published online 2014 Apr 30. doi: 10.1155/2014/549248
PMCID:
PMC4021836
8.
Akira Tari, Hideki Asaoku, Masaki Kunihiro, Shinji Tanaka, Tadashi Yoshino
World J Gastroenterol. 2013 Mar 28; 19(12): 1992–1996. Published online 2013 Mar 28. doi: 10.3748/wjg.v19.i12.1992
PMCID:
PMC3613116
9.
Masaya Iwamuro, Masato Okuda, Eiichiro Yumoto, Seiyuu Suzuki, Atsuko Shirakawa, Katsuyoshi Takata, Tadashi Yoshino, Hiroyuki Okada, Kazuhide Yamamoto
Gut Liver. 2013 Mar; 7(2): 258–261. Published online 2013 Mar 14. doi: 10.5009/gnl.2013.7.2.258
PMCID:
PMC3607784
10.
Masaya Iwamuro, Yoshinari Kawai, Katsuyoshi Takata, Seiji Kawano, Tadashi Yoshino, Hiroyuki Okada, Kazuhide Yamamoto
World J Gastrointest Endosc. 2013 Jan 16; 5(1): 34–38. Published online 2013 Jan 16. doi: 10.4253/wjge.v5.i1.34
PMCID:
PMC3547118
11.
Keiko Takeuchi, Masaya Iwamuro, Atsushi Imagawa, Yoshitsugu Kubota, Katsuya Miyatani, Katsuyoshi Takata, Hiroyuki Okada
Case Rep Med. 2012; 2012: 582607. Published online 2012 May 29. doi: 10.1155/2012/582607
PMCID:
PMC3368354

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center