U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 421

1.
Ying Li, Yajuan Xu, Genxia Li, Kang Chen, Haiyang Yu, Jinshuang Gao, Weifang Tian, Yuehua Liu, Pingping Liu, Linlin Zhang, Zhan Zhang
Mol Syndromol. 2021 Jul; 12(4): 244–249. Published online 2021 Jun 14. doi: 10.1159/000513607
PMCID:
PMC8339487
2.
Xiao-Wen Liu, Su-Yang Wang, Zhan-Kui Xing, Yi-Ming Zhu, Wen-Juan Ding, Lei Duan, Xiao Cui, Bai-Cheng Xu, Shu-Juan Li, Yu-Fen Guo
J Int Med Res. 2020 Nov; 48(11): 0300060520967540. Published online 2020 Nov 29. doi: 10.1177/0300060520967540
PMCID:
PMC7708717
3.
Xue-Ping Wang, Ya-Lan Liu, Ling-Yun Mei, Chu-Feng He, Zhi-Jie Niu, Jie Sun, Yu-lin Zhao, Yong Feng, Hua Zhang
J Hum Genet. 2018; 63(5): 639–646. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1038/s10038-018-0425-z
PMCID:
PMC5915419
4.
Jie Sun, Ziqi Hao, Hunjin Luo, Chufeng He, Lingyun Mei, Yalan Liu, Xueping Wang, Zhijie Niu, Hongsheng Chen, Jia-Da Li, Yong Feng
J Hum Genet. 2017 Jul; 62(7): 703–709. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1038/jhg.2017.30
PMCID:
PMC5489919
5.
YUNFANG SHI, XIAOZHOU LI, DUAN JU, YAN LI, XIULING ZHANG, YING ZHANG
Exp Ther Med. 2016 Apr; 11(4): 1516–1518. Published online 2016 Feb 1. doi: 10.3892/etm.2016.3042
PMCID:
PMC4812464
6.
Celia Zazo Seco, Luciana Serrão de Castro, Josephine W. van Nierop, Matías Morín, Shalini Jhangiani, Eva J.J. Verver, Margit Schraders, Nadine Maiwald, Mieke Wesdorp, Hanka Venselaar, Liesbeth Spruijt, Jaap Oostrik, Jeroen Schoots, Baylor-Hopkins Center for Mendelian Genomics, Jeroen van Reeuwijk, Stefan H. Lelieveld, Patrick L.M. Huygen, María Insenser, Ronald J.C. Admiraal, Ronald J.E. Pennings, Lies H. Hoefsloot, Alejandro Arias-Vásquez, Joep de Ligt, Helger G. Yntema, Joop H. Jansen, Donna M. Muzny, Gerwin Huls, Michelle M. van Rossum, James R. Lupski, Miguel Angel Moreno-Pelayo, Henricus P.M. Kunst, Hannie Kremer
Am J Hum Genet. 2015 Nov 5; 97(5): 647–660. Published online 2015 Oct 29. doi: 10.1016/j.ajhg.2015.09.011
PMCID:
PMC4667106
7.
Viviane Baral, Asma Chaoui, Yuli Watanabe, Michel Goossens, Tania Attie-Bitach, Sandrine Marlin, Veronique Pingault, Nadege Bondurand
PLoS One. 2012; 7(7): e41927. Published online 2012 Jul 27. doi: 10.1371/journal.pone.0041927
PMCID:
PMC3407046
8.
Pratiksha P. Gawas, Praveenkumar Pandurangan, Marzieh Rabiei, Arvydas Palevicius, Andrius Vilkauskas, Giedrius Janusas, Mozhgan Hosseinnezhad, Reza Ebrahimi-Kahrizsangi, Sohrab Nasiri, Jean Michel Nunzi, Venkatramaiah Nutalapati
Molecules. 2023 Nov; 28(21): 7290. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3390/molecules28217290
PMCID:
PMC10650769
9.
Mahider Asmare Tekalgne, Ha Huu Do, Tuan Van Nguyen, Quyet Van Le, Sung Hyun Hong, Sang Hyun Ahn, Soo Young Kim
ACS Omega. 2023 Nov 7; 8(44): 41802–41808. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.1021/acsomega.3c06403
PMCID:
PMC10634027
10.
Eduardo Rangel-Cortes, José Pablo Garcia-Islas, Josue Gutierrez-Rodriguez, Saul Montes de Oca, José Andres Garcia-Gonzalez, José Manuel Nieto-Jalil, Alan Miralrio
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(20): 15079. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.3390/ijms242015079
PMCID:
PMC10606136
11.
Peter Walke, Reelika Kaupmees, Maarja Grossberg-Kuusk, Jüri Krustok
ACS Omega. 2023 Oct 17; 8(41): 37958–37970. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.1021/acsomega.3c03476
PMCID:
PMC10586178
12.
Kugalur Shanmugam Ranjith, Seyed Majid Ghoreishian, Reddicherla Umapathi, Ganji Seeta Rama Raju, Hyun Uk Lee, Yun Suk Huh, Young-Kyu Han
Ultrason Sonochem. 2023 Nov; 100: 106623. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1016/j.ultsonch.2023.106623
PMCID:
PMC10585321
13.
Junnan Guo, Xinyue Dai, Lishu Zhang, Hui Li
Molecules. 2023 Oct; 28(19): 6866. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.3390/molecules28196866
PMCID:
PMC10574387
14.
Anton V. Domnin, Ilia E. Mikhailov, Robert A. Evarestov
Nanomaterials (Basel) 2023 Oct; 13(19): 2699. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.3390/nano13192699
PMCID:
PMC10574366
15.
Md. Ashiqur Rahman, Yohei Yomogida, Abdul Ahad, Kan Ueji, Mai Nagano, Akane Ihara, Hiroyuki Nishidome, Mikito Omoto, Shigeki Saito, Yasumitsu Miyata, Yanlin Gao, Susumu Okada, Kazuhiro Yanagi
Sci Rep. 2023; 13: 16959. Published online 2023 Oct 8. doi: 10.1038/s41598-023-44072-z
PMCID:
PMC10560667
16.
Feihong Huang, Congming Ke, Jinan Li, Li Chen, Jun Yin, Xu Li, Zhiming Wu, Chunmiao Zhang, Feiya Xu, Yaping Wu, Junyong Kang
Adv Sci (Weinh) 2023 Oct; 10(28): 2302813. Published online 2023 Aug 2. doi: 10.1002/advs.202302813
PMCID:
PMC10558669
17.
Shuchen Zhang, Dewei Sun, Jiaonan Sun, Ke Ma, Zitang Wei, Jee Yung Park, Aidan H. Coffey, Chenhui Zhu, Letian Dou, Libai Huang
Precis Chem. 2023 Sep 25; 1(7): 443–451. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1021/prechem.3c00057
PMCID:
PMC10526440
18.
Poulami Mukherjee, Krishnamoorthy Sathiyan, Ronen Bar-Ziv, Tomer Zidki
Inorg Chem. 2023 Sep 4; 62(35): 14484–14493. Published online 2023 Aug 23. doi: 10.1021/acs.inorgchem.3c02537
PMCID:
PMC10481376
19.
Suman Chatterjee, Medha Dandu, Pushkar Dasika, Rabindra Biswas, Sarthak Das, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Varun Raghunathan, Kausik Majumdar
Nat Commun. 2023; 14: 4679. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1038/s41467-023-40329-3
PMCID:
PMC10403536
20.
Chisom Okeke, Isaac Juma, Antonio Cobarrubia, Nicholas Schottle, Hisham Maddah, Mansour Mortazavi, Sanjay K. Behura
iScience. 2023 Jul 21; 26(7): 107174. Published online 2023 Jun 18. doi: 10.1016/j.isci.2023.107174
PMCID:
PMC10362287

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center