U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 87

1.
Jinfei Zhang, Jialin Gai, Hengqin Ma, Jiqin Tang, Chuntao Yang, Guoxiu Zu
Medicine (Baltimore) 2023 Feb 17; 102(7): e32823. Published online 2023 Feb 17. doi: 10.1097/MD.0000000000032823
PMCID:
PMC9936039
2.
Henric Ek Olofsson, Mattias Haglund, Elisabet Englund
Cereb Circ Cogn Behav. 2023; 4: 100157. Published online 2023 Jan 7. doi: 10.1016/j.cccb.2023.100157
PMCID:
PMC9860404
3.
Jialei Xu, Fengchao Gao
BMC Neurol. 2022; 22: 308. Published online 2022 Aug 22. doi: 10.1186/s12883-022-02829-5
PMCID:
PMC9396884
4.
Xuan Zhu, Pengfei Xing, Ping Zhang, Minmin Zhang, Hongjian Shen, Lei Chen, Fang Shen, Yi Jiang, Hui Yuan, Lei Zhang, Jing Wang, Xiongfeng Wu, Yu Zhou, Tao Wu, Benqiang Deng, Jianmin Liu, Yongwei Zhang, Pengfei Yang
Front Immunol. 2022; 13: 948457. Published online 2022 Jul 22. doi: 10.3389/fimmu.2022.948457
PMCID:
PMC9353938
5.
Shahram Oveisgharan, Lei Yu, Lisa L. Barnes, Sonal Agrawal, Julie A. Schneider, David A. Bennett, Aron S. Buchman
Neurology. 2022 May 10; 98(19): e1976–e1984. doi: 10.1212/WNL.0000000000200182
PMCID:
PMC9141626
6.
Jong S. Kim, Jaseong Koo, Dong-Ick Shin, Byung-Su Kim, Jei Kim, Eung-Gyu Kim, Keun-Sik Hong, Hyeju Yi
J Stroke. 2022 Jan; 24(1): 118–127. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.5853/jos.2021.02355
PMCID:
PMC8829474
7.
Jingjing Xuan, Meiling Shang, Xuelian Li
J Cardiovasc Pharmacol. 2021 Aug; 78(2): 302–307. Published online 2021 Jun 1. doi: 10.1097/FJC.0000000000001058
PMCID:
PMC8340946
8.
Selina M. Vattathil, Yue Liu, Nadia V. Harerimana, Adriana Lori, Ekaterina S. Gerasimov, Thomas G. Beach, Eric M. Reiman, Philip L. De Jager, Julie A. Schneider, David A. Bennett, Nicholas T. Seyfried, Allan I. Levey, Aliza P. Wingo, Thomas S. Wingo
Genes (Basel) 2021 Jun; 12(6): 815. Published online 2021 May 26. doi: 10.3390/genes12060815
PMCID:
PMC8228534
9.
Urvish K Patel, Preeti Malik, Nishanth Kodumuri, Priyadarshee Patel, Varun Pitti, Gaurav Tyagi, Bindi Chauhan, Abhishek Lunagariya, Ravish Kothari, Souvik Sen
Cureus. 2020 Nov; 12(11): e11373. Published online 2020 Nov 7. doi: 10.7759/cureus.11373
PMCID:
PMC7721345
10.
Aliza P. Wingo, Wen Fan, Duc M. Duong, Ekaterina S. Gerasimov, Eric B. Dammer, Yue Lu, Nadia V. Harerimana, Bartholomew White, Madhav Thambisetty, Juan C. Troncoso, Namhee Kim, Julie A. Schneider, Ihab M. Hajjar, James J. Lah, David A. Bennett, Nicholas T. Seyfried, Allan I. Levey, Thomas S. Wingo
Nat Neurosci.
Published in final edited form as: Nat Neurosci. 2020 Jun; 23(6): 696–700. Published online 2020 May 18. doi: 10.1038/s41593-020-0635-5
Correction in:
volume 23 on page 1034
PMCID:
PMC7269838
11.
Qi Kong, Xin Ma, Jun-Xuan Lyu, Chen Wang, Xiang-Ying Du, Yun-Qian Guan
Chronic Dis Transl Med. 2020 Mar; 6(1): 46–54. Published online 2020 Mar 10. doi: 10.1016/j.cdtm.2020.02.001
PMCID:
PMC7096324
12.
Yoonkyung Chang, Jinkwon Kim, Ho Geol Woo, Dong-Ryeol Ryu, Hyung Jung Oh, Tae-Jin Song
J Clin Neurol. 2020 Jan; 16(1): 29–36. Published online 2019 Nov 28. doi: 10.3988/jcn.2020.16.1.29
PMCID:
PMC6974828
13.
Jeong-Min Kim, Kwang-Yeol Park, Jae-Han Bae, Su-Hyun Han, Hae-Bong Jeong, Daeun Jeong
J Clin Neurol. 2019 Jan; 15(1): 38–45. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.3988/jcn.2019.15.1.38
PMCID:
PMC6325360
14.
Brain Circ. 2016 Apr-Jun; 2(2): 104. Published online 2016 Jul 13. doi: 10.4103/2394-8108.186288
Corrects:
Brain Circ, volume 1 on page 53
PMCID:
PMC6126257
15.
Zhi-Lan Tu, Bo Yu, Dong-Ya Huang, Rajeev Ojha, Shu-Kui Zhou, He-Di An, Rong Liu, Cui Du, Nan Shen, Jian-Hui Fu, Shuang-Xing Hou
Mol Med Rep. 2017 Sep; 16(3): 2347–2354. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.3892/mmr.2017.6869
PMCID:
PMC5548028
16.
Jonguk Kim, Seung-Jae Yoon, Min-Hee Woo, Sang-Heum Kim, Nam-Keun Kim, Jinkwon Kim, OK-Joon Kim, Seung-Hun Oh
PLoS One. 2017; 12(3): e0173736. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1371/journal.pone.0173736
PMCID:
PMC5358834
17.
Hansaem Choe, Ji-Yun Hwang, Jin A Yun, Ji-Myung Kim, Tae-Jin Song, Namsoo Chang, Yong-Jae Kim, Yuri Kim
Nutr Res Pract. 2016 Oct; 10(5): 516–523. Published online 2016 Jul 28. doi: 10.4162/nrp.2016.10.5.516
PMCID:
PMC5037069
18.
Jose Gutierrez, Mitchell SV Elkind, Renu Virmani, James Goldman, Lawrence Honig, Susan Morgello, Randolph S Marshall
Int J Stroke.
Published in final edited form as: Int J Stroke. 2015 Oct; 10(7): 1074–1080. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1111/ijs.12496
PMCID:
PMC4583838
19.
Ling Zheng, Harry V. Vinters, Wendy J. Mack, Chris Zarow, William G. Ellis, Helena C. Chui
Stroke.
Published in final edited form as: Stroke. 2013 Oct; 44(10): 2835–2841. Published online 2013 Jul 25. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.001945
PMCID:
PMC4049465
20.
Katherine R. Sadleir, David A. Bennett, Julie A. Schneider, Robert Vassar
Curr Alzheimer Res.
Published in final edited form as: Curr Alzheimer Res. 2013 Oct; 10(8): 785–789. doi: 10.2174/15672050113109990152
PMCID:
PMC4041148

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center