U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1254

1.
Joseph A. Bocchini, Jr., Lorry Rubin, Marc Fischer, Susan L. Hills, J. Erin Staples
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Nov 15; 62(45): 898–900. Published online 2013 Nov 15.
PMCID:
PMC4585349
2.
Wan-Xue Zhang, Suye Zhao, Chunliu Pan, Yiguo Zhou, Chao Wang, Liping Rui, Juan Du, Ting-Ting Wei, Ya-Qiong Liu, Ming Liu, Qing-Bin Lu, Fuqiang Cui
J Virus Erad. 2024 Mar; 10(1): 100366. Published online 2024 Mar 24. doi: 10.1016/j.jve.2024.100366
PMCID:
PMC10998223
3.
Siyi Zhan, Hongbo Lin, Yingying Yang, Tao Chen, Sheng Mao, Chuanxi Fu
JMIR Public Health Surveill. 2024; 10: e53040. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.2196/53040
PMCID:
PMC10993859
4.
Jagat Adhikari, James Heffernan, Melissa Edeling, Estefania Fernandez, Prashant N. Jethva, Michael S. Diamond, Daved H. Fremont, Michael L. Gross
Biomolecules. 2024 Mar; 14(3): 374. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3390/biom14030374
PMCID:
PMC10967844
5.
Ling’en Yang, Junyao Xiong, Yixin Liu, Yinguang Liu, Xugang Wang, Youhui Si, Bibo Zhu, Huanchun Chen, Shengbo Cao, Jing Ye
J Neuroinflammation. 2024; 21: 76. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.1186/s12974-024-03071-1
PMCID:
PMC10967088
6.
Honggen Yuan, Jingwei Rao, Jinhua Zhang, Jing Ye, Shengbo Cao, Huanchun Chen, Yunfeng Song
J Virol. 2024 Mar; 98(3): e01859-23. Published online 2024 Feb 27. doi: 10.1128/jvi.01859-23
PMCID:
PMC10949844
7.
Taoping Zhang, Zhixin Chen, Lyu Xie, Ruixian Xu, Lu Chen, Ting Jia, Wengang Shi, Yongbo Wang, Yuzhu Song, Qinqin Han, Xueshan Xia, Tao Yuan, Jinyang Zhang
Front Vet Sci. 2024; 11: 1368725. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3389/fvets.2024.1368725
PMCID:
PMC10944967
8.
Shivangi Sharma, Atreye Majumdar, Anirban Basu
Microbiol Spectr. 2024 Mar; 12(3): e03238-23. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1128/spectrum.03238-23
PMCID:
PMC10913399
9.
Jiao Guo, Yunqi Mi, Yan Guo, Yang Bai, Meihua Wang, Wei Wang, Yang Wang
Viruses. 2024 Feb; 16(2): 202. Published online 2024 Jan 28. doi: 10.3390/v16020202
PMCID:
PMC10892782
10.
Dengke Zhong, Abdul Wahaab, Jiayang Zheng, Junjie Zhang, Zhiyong Ma, Jianchao Wei
Viruses. 2024 Feb; 16(2): 258. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3390/v16020258
PMCID:
PMC10892515
11.
Sai-Qi Luo, San-Jie Cao, Qin Zhao
Microorganisms. 2024 Feb; 12(2): 314. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3390/microorganisms12020314
PMCID:
PMC10892152
12.
Saud O. Alshammari
Mar Drugs. 2024 Feb; 22(2): 92. Published online 2024 Feb 17. doi: 10.3390/md22020092
PMCID:
PMC10890675
13.
I Made Kardena, Anak Agung Ayu Mirah Adi, I Nyoman Mantik Astawa, Ida Bagus Made Oka, Shafi Sahibzada, Mieghan Bruce, Mark O’Dea
Vet World. 2024 Jan; 17(1): 89–98. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.14202/vetworld.2024.89-98
PMCID:
PMC10884589
14.
Michael A Koren, Leyi Lin, Kenneth H Eckels, Rafael De La Barrera, Vincent Dussupt, Gina Donofrio, Erica L Sondergaard, Kristin T Mills, Merlin L Robb, Christine Lee, Oluwaseun Adedeji, Paul B Keiser, Justin M Curley, Nathanial K Copeland, Trevor A Crowell, Jack N Hutter, Melinda J Hamer, Anais Valencia-Ruiz, Janice Darden, Sheila Peel, Mihret F Amare, Tsedal Mebrahtu, Margaret Costanzo, Shelly J Krebs, Gregory D Gromowski, Richard G Jarman, Stephen J Thomas, Nelson L Michael, Kayvon Modjarrad
Lancet Infect Dis.
Published in final edited form as: Lancet Infect Dis. 2023 Oct; 23(10): 1175–1185. Published online 2023 Jun 27. doi: 10.1016/S1473-3099(23)00192-5
PMCID:
PMC10877583
15.
Mark Sistrom, Hannah Andrews, Danielle L. Edwards
PLoS Negl Trop Dis. 2024 Jan; 18(1): e0011459. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1371/journal.pntd.0011459
PMCID:
PMC10861042
16.
Noni Ella Winkler, Archana Koirala, Guddu Kaur, Shayal Prasad, Rena Hirani, Jannah Baker, Veronica Hoad, Iain B Gosbell, David O Irving, Linda Hueston, Matthew VN O'Sullivan, Jen Kok, Dominic E Dwyer, Kristine Macartney
BMJ Open. 2024; 14(2): e075569. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1136/bmjopen-2023-075569
PMCID:
PMC10860057
17.
Wei Li, Yuliang Feng, Hongrong Zhong, Mingfeng Jiang, Jiake Zhang, Shihua Lin, Na Chen, Shusen He, Kai Zhang, Shihong Fu, Huanyu Wang, Guodong Liang
Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1302314. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.3389/fcimb.2024.1302314
PMCID:
PMC10853334
18.
Hanyu Luo, Jiaxin Yang, Xiaoyue Yang, Ziyao Han, Zhixu Fang, Dishu Huang, Jianxiong Gui, Ran Ding, Hengsheng Chen, Li Cheng, Jiannan Ma, Li Jiang
Heliyon. 2024 Jan 30; 10(2): e24700. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24700
PMCID:
PMC10828681
19.
Kazumi Haga, Zhenying (Nancy) Chen, Misao Himeno, Ryuichi Majima, Meng Ling Moi
Pathogens. 2024 Jan; 13(1): 8. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3390/pathogens13010008
PMCID:
PMC10821437
20.
Thomas P. Monath
Viruses. 2024 Jan; 16(1): 54. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.3390/v16010054
PMCID:
PMC10820346

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center