U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 53

1.
Pauline De Kinderen, Laura Rabaut, Melanie H.A.M. Perik, Silke Peeters, Peter Ponsaerts, Bart Loeys, Geert Mortier, Josephina A.N. Meester, Aline Verstraeten
Stem Cell Res. 2023 Jun; 69: 103080. doi: 10.1016/j.scr.2023.103080
PMCID:
PMC10240565
2.
Cody J Falls, Paul S Page, Garret P Greeneway, James A Stadler
Cureus. 2022 Jul; 14(7): e27020. Published online 2022 Jul 19. doi: 10.7759/cureus.27020
PMCID:
PMC9386322
3.
Moe Akahira-Azuma, Yumi Enomoto, Naoyuki Nakamura, Takayuki Yokoi, Mari Minatogawa, Noriaki Harada, Yoshinori Tsurusaki, Kenji Kurosawa
Hum Genome Var. 2022; 9: 16. Published online 2022 May 17. doi: 10.1038/s41439-022-00193-x
PMCID:
PMC9114327
4.
Kan Wu, Zhumei Li, Yuhua Zhu, Xiaocheng Wang, Guohui Chen, Zhaohui Hou, Qiujing Zhang
BMC Med Genomics. 2021; 14: 170. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1186/s12920-021-01020-y
PMCID:
PMC8240210
5.
Tangjun Zhou, Xiao Yang, Zhiqian Chen, Yifan Zhou, Xiankun Cao, Changqing Zhao, Jie Zhao
J Clin Lab Anal. 2021 Apr; 35(4): e23728. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1002/jcla.23728
PMCID:
PMC8059726
6.
Wen‐bin Zheng, Lu‐jiao Li, Di‐chen Zhao, Ou Wang, Yan Jiang, Wei‐bo Xia, Xiao‐ping Xing, Mei Li
Mol Genet Genomic Med. 2020 Mar; 8(3): e1139. Published online 2020 Jan 23. doi: 10.1002/mgg3.1139
PMCID:
PMC7057085
7.
Raffaella Nenna, Arianna Turchetti, Gerarda Mastrogiorgio, Fabio Midulla
Appl Clin Genet. 2019; 12: 235–238. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.2147/TACG.S197205
PMCID:
PMC6900288
8.
Sidra Saleem, Arsalan Anwar, Pulwasha M Iftikhar, Zauraiz Anjum, Zemal Tariq
Cureus. 2019 Jul; 11(7): e5101. Published online 2019 Jul 8. doi: 10.7759/cureus.5101
PMCID:
PMC6728783
9.
Εirini Dikaiakou, Εlpis A. Vlachopapadopoulou, Emanouil Manolakos, Panagiotis Samelis, Rodanthi Margariti, Christos Zampakides, Stefanos Michalacos
Mol Syndromol. 2019 Jan; 9(5): 241–246. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1159/000492190
PMCID:
PMC6362925
10.
Ali Al Kaissi, Sergey Ryabykh, Olga M. Pavlova, Polina Ochirova, Vladimir Kenis, Farid Ben Chehida, Rudolf Ganger, Franz Grill, Susanne Gerit Kircher
Medicine (Baltimore) 2019 Jan; 98(1): e13780. Published online 2019 Jan 4. doi: 10.1097/MD.0000000000013780
PMCID:
PMC6344193
11.
Yuichiro Ishida, Shizuka Koh, Takashi Kaito, Kohji Nishida
Case Rep Ophthalmol. 2018 Jan-Apr; 9(1): 138–142. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1159/000486847
PMCID:
PMC5892326
12.
Qiuhong Xiong, Yi Liu, Yu Xue, Shichao Liu, Jing Wang, Ping Li, Changxin Wu, Yanling Yang, Han Xiao
Hum Genome Var. 2018; 5: 17059. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1038/hgv.2017.59
PMCID:
PMC5763142
13.
Chieko Kusano, Masaki Takagi, Naoaki Hori, Jun Murotsuki, Gen Nishimura, Tomonobu Hasegawa
Hum Genome Var. 2017; 4: 17003. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1038/hgv.2017.3
PMCID:
PMC5332300
14.
Xiangjun Huang, Xiong Deng, Hongbo Xu, Song Wu, Lamei Yuan, Zhijian Yang, Yan Yang, Hao Deng
PLoS One. 2015; 10(6): e0127529. Published online 2015 Jun 1. doi: 10.1371/journal.pone.0127529
PMCID:
PMC4452087
15.
David W. Macdonald, Ryan S. Squires, Shaela A. Avery, Jason Adams, Melissa Baker, Christopher R. Cunningham, Nicholas B. Heimann, David L. Kooyman, Robert E. Seegmiller
Int J Mol Sci. 2013 Aug; 14(8): 16515–16531. Published online 2013 Aug 9. doi: 10.3390/ijms140816515
PMCID:
PMC3759923
16.
G E Tiller, M A Weis, P A Polumbo, H E Gruber, D L Rimoin, D H Cohn, D R Eyre
Am J Hum Genet. 1995 Feb; 56(2): 388–395.
PMCID:
PMC1801144
17.
I J Anderson, R B Goldberg, R W Marion, W B Upholt, P Tsipouras
Am J Hum Genet. 1990 May; 46(5): 896–901.
PMCID:
PMC1683599
18.
19.
I D Young, N R Ruggins, J M Somers, J M Zuccollo, N Rutter
J Med Genet. 1992 Nov; 29(11): 831–833. doi: 10.1136/jmg.29.11.831
PMCID:
PMC1016183
20.
Yang Jiao, Jun-Duo Zhao, Xu-An Huang, Hao-Yu Cai, Jian-Xiong Shen
World J Orthop. 2023 Nov 18; 14(11): 827–835. Published online 2023 Nov 18. doi: 10.5312/wjo.v14.i11.827
PMCID:
PMC10698339

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center