U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 7

1.
Mario Arturo Bautista-Medina, Hugo Leonid Gallardo-Blanco, Laura Elia Martinez-Garza, Ricardo Martin Cerda-Flores, Fernando Javier Lavalle-Gonzalez, Jesus Zacarias Villarreal-Perez
Biomed Rep. 2020 Oct; 13(4): 24. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.3892/br.2020.1331
PMCID:
PMC7403830
2.
Katrin Sangkuhl, Robert T. Dirksen, Maria L. Alvarellos, Russ B. Altman, Teri E. Klein
Pharmacogenet Genomics.
Published in final edited form as: Pharmacogenet Genomics. 2020 Feb; 30(2): 34–44. doi: 10.1097/FPC.0000000000000393
PMCID:
PMC7008936
3.
Shuang-Xia Zhao, Wei Liu, Jun Liang, Guan-Qi Gao, Xiao-Mei Zhang, Yu Yao, Hai-Ning Wang, Fei-Fei Yuan, Li-Qiong Xue, Yu-Ru Ma, Le-Le Zhang, Xiao-Ping Ye, Qian-Yue Zhang, Feng Sun, Rui-Jia Zhang, Shao-Ying Yang, Ming Zhan, Wen-Hua Du, Bing-Li Liu, Xia Chen, Zhi-Yi Song, Xue-Song Li, Ping Li, Ying Ru, Chun-Lin Zuo, Sheng-Xian Li, Bing Han, Hui Zhu, Jie Qiao, Miao Xuan, Bin Su, Fei Sun, Jun-Hua Ma, Jia-Lun Chen, Hao-Ming Tian, Sai-Juan Chen, Huai-Dong Song
JAMA Netw Open. 2019 May; 2(5): e193348. Published online 2019 May 3. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.3348
PMCID:
PMC6503496
4.
CHUNXIANG FAN, MARIUS KUHN, ALEXANDER PEPLER MBIOL, JAMES GROOME, VERN WINSTON, SASKIA BISKUP, FRANK LEHMANN-HORN, KARIN JURKAT-ROTT
Acta Myol. 2018 Sep; 37(3): 193–203. Published online 2018 Sep 1.
PMCID:
PMC6390110
5.
Xiaobing Li, Sheng Yao, Yining Xiang, Xiaolei Zhang, Xiangbing Wu, Laimin Luo, Haihua Huang, Min Zhu, Hui Wan, Daojun Hong
BMC Neurol. 2015; 15: 38. Published online 2015 Mar 21. doi: 10.1186/s12883-015-0290-8
PMCID:
PMC4371807
6.
Lior Dassau, Lisa R. Conti, Carolyn M. Radeke, Louis J. Ptáček, Carol A. Vandenberg
J Biol Chem. 2011 Mar 18; 286(11): 9526–9541. Published online 2011 Jan 5. doi: 10.1074/jbc.M110.170597
PMCID:
PMC3059001
7.
Devon P. Ryan, Magnus R. Dias da Silva, Tuck Wah Soong, Bertrand Fontaine, Matt R. Donaldson, Annie W.C. Kung, Wallaya Jongjaroenprasert, Mui Cheng Liang, Daphne H.C. Khoo, Jin Seng Cheah, Su Chin Ho, Harold S. Bernstein, Rui M.B. Macie, Robert H. Brown, Jr., Louis J. Ptáčcek
Cell.
Published in final edited form as: Cell. 2010 Jan 8; 140(1): 88–98. doi: 10.1016/j.cell.2009.12.024
PMCID:
PMC2885139

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center