U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 466

1.
Nawar Al Nasrallah, Benjamin M. Wiese, Catherine R. Sears
Front Oncol. 2022; 12: 846965. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.3389/fonc.2022.846965
PMCID:
PMC9069926
2.
Yu Han, Yuan Qing Qu, Simon Wing Fai Mok, Juan Chen, Cheng Lai Xia, Hu Qiang He, Zheng Li, Wei Zhang, Cong Ling Qiu, Liang Liu, Betty Yuen Kwan Law, Vincent Kam Wai Wong
Front Pharmacol. 2019; 10: 912. Published online 2019 Sep 10. doi: 10.3389/fphar.2019.00912
PMCID:
PMC6746939
3.
Jyh-Cheng Chen, Chia-Hung Wu, Yi-Shuan Peng, Hao-Yu Zheng, Yuan-Cheng Lin, Peng-Fang Ma, Ting-Chuan Yen, Tzu-Ying Chen, Yun-Wei Lin
Toxicol Res (Camb) 2018 Nov 1; 7(6): 1247–1256. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1039/c7tx00292k
PMCID:
PMC6247823
4.
Jinwon Jung, In-Ja L. Byeon, Maria DeLucia, Leonardus M. I. Koharudin, Jinwoo Ahn, Angela M. Gronenborn
J Biol Chem. 2014 Jan 31; 289(5): 2577–2588. Published online 2013 Dec 8. doi: 10.1074/jbc.M113.534453
PMCID:
PMC3908392
5.
Steven M. Shell, Edward K. Hawkins, Miaw-Sheue Tsai, Aye Su Hlaing, Carmelo J. Rizzo, Walter J. Chazin
DNA Repair (Amst)
Published in final edited form as: DNA Repair (Amst). 2013 Nov; 12(11): 10.1016/j.dnarep.2013.08.013. Published online 2013 Sep 17. doi: 10.1016/j.dnarep.2013.08.013
PMCID:
PMC3825762
6.
Christopher G. Bunick, Michael R. Miller, Brian E. Fuller, Ellen Fanning, Walter J. Chazin
Biochemistry.
Published in final edited form as: Biochemistry. 2006 Dec 19; 45(50): 14965–14979. doi: 10.1021/bi061370o
PMCID:
PMC2579963
7.
Jing Shen, Marilie D. Gammon, Mary Beth Terry, Susan L. Teitelbaum, Sybil M. Eng, Alfred I. Neugut, Regina M. Santella
Eur J Cancer.
Published in final edited form as: Eur J Cancer. 2008 Mar; 44(5): 710–717. Published online 2007 Nov 28. doi: 10.1016/j.ejca.2007.10.027
PMCID:
PMC2390906
8.
9.
J Venema, A van Hoffen, V Karcagi, A T Natarajan, A A van Zeeland, L H Mullenders
Mol Cell Biol. 1991 Aug; 11(8): 4128–4134. doi: 10.1128/mcb.11.8.4128
PMCID:
PMC361228
10.
J Venema, A van Hoffen, A T Natarajan, A A van Zeeland, L H Mullenders
Nucleic Acids Res. 1990 Feb 11; 18(3): 443–448. doi: 10.1093/nar/18.3.443
PMCID:
PMC333446
11.
Catherine R. Sears, Huaxin Zhou, Emily Hulsey, Bea A. Aidoo, George E. Sandusky, Nawar Al Nasrallah
Cancers (Basel) 2024 Apr; 16(8): 1495. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.3390/cancers16081495
PMCID:
PMC11048415
12.
Yongming Wang, Weiyu Wang, Huaijie Wang, Liya Qin, Meijia Zhang, Yong Zhang, Yubing Wang, Changcheng Hao, Meihua Qu, Gongchao Wang
Oncol Lett. 2024 Jun; 27(6): 259. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3892/ol.2024.14392
PMCID:
PMC11027110
13.
Adriana-Stela Crișan, Florin Tripon, Alina Bogliș, George-Andrei Crauciuc, Adrian P. Trifa, Erzsébet Lázár, Ioan Macarie, Manuela Rozalia Gabor, Claudia Bănescu
Medicina (Kaunas) 2024 Mar; 60(3): 506. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.3390/medicina60030506
PMCID:
PMC10972134
14.
Anand K. Gudur, Shivani R. Kale, Rashmi A. Gudur, Suresh J. Bhosale, Kailas D. Datkhile
Asian Pac J Cancer Prev. 2024; 25(1): 191–199. doi: 10.31557/APJCP.2024.25.1.191
PMCID:
PMC10911723
15.
Franciele Antonieta Bianchi Leidenz, Flavia Vasques Bittencourt, Williana Garcia Braga, Elio Magno de Sá Araújo, Carolina Cavalieri Gomes, Vanessa de Fatima Bernardes, Eitan Friedman, Luiz De Marco
Dermatol Pract Concept. 2024 Jan; 14(1): e2024050. Published online 2024 Jan 1. doi: 10.5826/dpc.1401a50
PMCID:
PMC10868875
16.
Fumie Nomura, Akira Shimizu, Sumihito Togi, Hiroki Ura, Yo Niida
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2079. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/genes14112079
PMCID:
PMC10671442
17.
Nikhil Jakhar, Akshay Prabhakant, Marimuthu Krishnan
Nucleic Acids Res. 2023 Oct 27; 51(19): 10132–10146. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1093/nar/gkad730
PMCID:
PMC10602858
18.
Jennifer Le, Jung-Hyun Min
J Biomol Struct Dyn.
Published in final edited form as: J Biomol Struct Dyn. 2023; 41(23): 13535–13562. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1080/07391102.2023.2177349
PMCID:
PMC10485178
19.
Andrey. A. Yurchenko, Brice Fresneau, Bruno Borghese, Fatemeh Rajabi, Zora Tata, Catherine Genestie, Alain Sarasin, Sergey I. Nikolaev
Commun Med (Lond) 2023; 3: 109. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.1038/s43856-023-00341-6
PMCID:
PMC10421935
20.
Jinseok Kim, Chia-Lung Li, Xuemin Chen, Yanxiang Cui, Filip M. Golebiowski, Huaibin Wang, Fumio Hanaoka, Kaoru Sugasawa, Wei Yang
Nature.
Published in final edited form as: Nature. 2023 May; 617(7959): 170–175. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1038/s41586-023-05959-z
PMCID:
PMC10416759

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center