U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 259

1.
Xiaoyi Wang, Jianping Cun, Shikang Li, Yong Shi, Yingying Liu, Haiyan Wei, Yong Zhang, Ruyi Cong, Tingting Yang, Wenhui Wang, Jinbo Xiao, Yang Song, Dongmei Yan, Qian Yang, Qiang Sun, Tianjiao Ji
Sci Rep. 2024; 14: 3212. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.1038/s41598-024-53513-2
PMCID:
PMC10853551
2.
Wenxia Li, Jinhua Song, Jin Xu, Huiling Wang, Hongjian Duan, Yong Zhang, Wenbo Xu, Hua Fan, Yan Zhang
Microbiol Spectr. 2023 Nov-Dec; 11(6): e01711-23. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1128/spectrum.01711-23
PMCID:
PMC10714939
3.
Deepak Chandran, Sandip Chakraborty, Sirwan Khalid Ahmed, Hitesh Chopra, Md. Rabiul Islam, Kuldeep Dhama
Clin Pathol. 2023 Jan-Dec; 16: 2632010X231213793. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.1177/2632010X231213793
PMCID:
PMC10657519
4.
Ming Zhang, Daqian He, Yuhan Liu, Yue Gong, Wenxun Dong, Ying Chen, Shaohui Ma
Virol J. 2023; 20: 215. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1186/s12985-023-02179-9
PMCID:
PMC10510139
5.
Hongmin Xi, Yi Tian, Hui Shao, Xiangyun Yin, Lili Ma, Ping Yang, Xianghong Li
Epidemiol Infect. 2023; 151: e107. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.1017/S0950268823000973
PMCID:
PMC10369423
6.
Antonio Piralla, Alessandro Borghesi, Amelia Di Comite, Federica Giardina, Guglielmo Ferrari, Simona Zanette, Tiziana Angelica Figar, Micol Angelini, Camilla Pisoni, Antonino Maria Guglielmo Pitrolo, Stefania Paolucci, Francesca Rovida, Isabella Pellicioli, Ezio Bonanomi, Fausto Baldanti, Stefano Ghirardello
Euro Surveill. 2023 Jun 15; 28(24): 2300289. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.24.2300289
PMCID:
PMC10318938
7.
Mathilde Grapin, Audrey Mirand, Didier Pinquier, Aurélie Basset, Matthieu Bendavid, Maxime Bisseux, Marion Jeannoël, Bérengère Kireche, Manoelle Kossorotoff, Anne-Sophie L’Honneur, Lila Robin, Yves Ville, Sylvain Renolleau, Véronique Lemee, Pierre-Henri Jarreau, Isabelle Desguerre, Florence Lacaille, Marianne Leruez-Ville, Clémence Guillaume, Cécile Henquell, Alexandre Lapillonne, Isabelle Schuffenecker, Mélodie Aubart
Euro Surveill. 2023 Jun 1; 28(22): 2300253. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.22.2300253
PMCID:
PMC10236930
8.
Chunchen Wu, Luzhi Zeng, Wenfu Yi, Yuanjiu Miao, Yihan Liu, Qiming Wang, Shi Liu, Guoping Peng, Zhenhua Zheng, Jianbo Xia
Front Immunol. 2023; 14: 1162208. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.3389/fimmu.2023.1162208
PMCID:
PMC10126370
9.
Ping Wang, Yi Xu, Ming Liu, Huixian Li, Hui Wang, Yumei Liu, Bin Wang, Shiwen Xia, Heng Su, Mou Wei, Li Tao, Xiaowen Chen, Bingtai Lu, Xiaoqiong Gu, Hui Lyu, Wei Zhou, Huayan Zhang, Sitang Gong
Front Pediatr. 2023; 11: 1063558. Published online 2023 Apr 6. doi: 10.3389/fped.2023.1063558
PMCID:
PMC10117901
10.
Ilana S. Fratty, Or Kriger, Leah Weiss, Rinat Vasserman, Oran Erster, Ella Mendelson, Danit Sofer, Merav Weil
J Clin Virol. 2023 May; 162: 105425. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1016/j.jcv.2023.105425
PMCID:
PMC10038676
11.
Chunmei Jiang, Zhixiang Xu, Jin Li, Jiaqi Zhang, Xingkui Xue, Jingxia Jiang, Guihua Jiang, Xisheng Wang, Yun Peng, Tian Chen, Zhenzhen Liu, Liu Xie, Haibin Gao, Yingxia Liu, Yang Yang
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 1094347. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3389/fmed.2022.1094347
PMCID:
PMC9878155
12.
Shuai Qi, Wangjun Fu, Jinyan Fan, Li Zhang, Binyang Zheng, Kang Wang, Xiangxi Wang, Ling Zhu, Xinjian Li, Yuxia Zhang
Viruses. 2022 Nov; 14(11): 2322. Published online 2022 Oct 22. doi: 10.3390/v14112322
PMCID:
PMC9692665
13.
Qiang Sun, Jichen Li, Bo Zhang, Rui Wang, Congcong Wang, Xiaoliang Li, Ying Liu, Yong Zhang
Front Microbiol. 2022; 13: 958385. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.3389/fmicb.2022.958385
PMCID:
PMC9486006
14.
Chong Wang, Ruyi Yang, Fengxia Yang, Yang Han, Yujie Ren, Xiaobei Xiong, Xingyun Wang, Yidan Bi, Lijun Li, Yang Qiu, Yi Xu, Xi Zhou
PLoS Pathog. 2022 Aug; 18(8): e1010787. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.1371/journal.ppat.1010787
PMCID:
PMC9455886
15.
Xiangpeng Chen, Xiao Qu, Congcong Liu, Yong Zhang, Guigen Zhang, Pu Han, Yali Duan, Qi Li, Liang Wang, Wenjing Ruan, Peiyi Wang, Wensheng Wei, George F. Gao, Xin Zhao, Zhengde Xie
mBio. 2022 Jul-Aug; 13(4): e01166-22. Published online 2022 Jul 5. doi: 10.1128/mbio.01166-22
PMCID:
PMC9426509
16.
Mallika Lavania, Rajlakshmi Viswanathan, Sumit Dutt Bhardwaj, Jitendra S. Oswal, Nutan Chavan, Manohar Shinde, Savita Katendra
Front Public Health. 2022; 10: 897662. Published online 2022 Jul 22. doi: 10.3389/fpubh.2022.897662
PMCID:
PMC9355657
17.
Alexandra I. Wells, Carolyn B. Coyne
J Virol. 2022 Jul; 96(13): e00330-22. Published online 2022 Jun 14. doi: 10.1128/jvi.00330-22
PMCID:
PMC9278148
18.
Z. MLADENOVA, G. BUTTINELLI, A. DIKOVA, A. STOYANOVA, M. TROYANCHEVA, R. KOMITOVA, M. STOYCHEVA, L. PEKOVA, K. PARMAKOVA, L. FIORE
Epidemiol Infect. 2014 Oct; 142(10): 2159–2165. Published online 2013 Dec 19. doi: 10.1017/S0950268813003221
PMCID:
PMC9151309
19.
Jichen Li, Guoyan Zhang, Qiang Sun, Keyi Zhang, Huanhuan Lu, Jinbo Xiao, Zhenzhi Han, Hehe Zhao, Wenbo Xu, Yong Zhang, Zhijun Liu
J Virol. 2022 May; 96(9): e00129-22. Published online 2022 Apr 14. doi: 10.1128/jvi.00129-22
PMCID:
PMC9093115
20.
Meik Dilcher, Julia C. Howard, Simon C. Dalton, Trevor Anderson, Richard T. Clinghan, Anja M. Werno
Viruses. 2022 Apr; 14(4): 658. Published online 2022 Mar 22. doi: 10.3390/v14040658
PMCID:
PMC9030895

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center