U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 42

1.
Haihong Zhao, Qiqi Ren, Huai-yu Wang, Yuhan Zong, Weibo Zhao, Yaqi Wang, Miao Qu, Ji Wang
Heliyon. 2023 Apr; 9(4): e14684. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14684
PMCID:
PMC10102239
2.
Haonan Shang, Lu Zhang, Tiegang Xiao, Li Zhang, Jun Ruan, Qiang Zhang, Kaili Liu, Zhonghai Yu, Yueqiong Ni, Bing Wang
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 1063579. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.3389/fendo.2022.1063579
PMCID:
PMC9682026
3.
Cheng Zhang, Chi wing Tam, Guoyi Tang, Yuanyuan Chen, Ning Wang, Yibin Feng
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 5503181. Published online 2022 Mar 16. doi: 10.1155/2022/5503181
PMCID:
PMC8942619
4.
Rui-yuan Jiang, Ting Wang, Qiao-yu Lan, Yan-chun Qin, Ting-ting Man, Hua Sun, Zhu-long Li, Xiao-ting Zhong, Chun-mei Mo, Zhen Rong
Cancer Cell Int. 2022; 22: 121. Published online 2022 Mar 15. doi: 10.1186/s12935-022-02543-9
PMCID:
PMC8922837
5.
6.
Bingxian Shang, Hongxiu Zhang, Yanting Lu, Xiaoyu Zhou, Yong Wang, Minghan Ma, Ke Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 8899079. Published online 2020 Nov 25. doi: 10.1155/2020/8899079
PMCID:
PMC7710406
7.
Hai-Bo Ge, Jia Zhu
J Int Med Res. 2020 May; 48(5): 0300060519875535. Published online 2020 May 5. doi: 10.1177/0300060519875535
PMCID:
PMC7223207
8.
Wei Guan, Yan Liu, Xiaomao Li, Bingyou Yang, Haixue Kuang
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 3703596. Published online 2019 Mar 4. doi: 10.1155/2019/3703596
PMCID:
PMC6425355
9.
Feng Xu, Feng Gao
Medicine (Baltimore) 2018 Aug; 97(31): e11659. Published online 2018 Aug 3. doi: 10.1097/MD.0000000000011659
PMCID:
PMC6081159
10.
Chang-Ming Liu, Jing Chen, Su Yang, Ting-Ting Jiang, Zhong-Liang Chen, Hui-Hui Tu, Lian-Gen Mao, Yu-Ting Hu, Lin Gan, Zhong-Jie Li, Ji-Cheng Li
Chin Med. 2018; 13: 2. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13020-017-0160-y
PMCID:
PMC5759191
11.
Qing Ji, Wenhai Wang, Yunquan Luo, Feifei Cai, Yiyu Lu, Wanli Deng, Qi Li, Shibing Su
Oncotarget. 2017 Nov 28; 8(61): 103223–103235. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.18632/oncotarget.21735
PMCID:
PMC5732723
12.
Juan Du, Maofeng Zhong, Dong Liu, Shufang Liang, Xiaolin Liu, Binbin Cheng, Yani Zhang, Zifei Yin, Yuan Wang, Changquan Ling
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 4109828. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/4109828
PMCID:
PMC5634572
13.
Fangfang Tao, Ping Lü, Chunbo Xu, Mengmeng Zheng, Wenhong Liu, Minhe Shen, Shanming Ruan
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 7382752. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/7382752
PMCID:
PMC5546053
14.
Su-Ryun Kim, Woojin Choi, Inkwon Yeo, Dong-Hyun Nam
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 1279052. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/1279052
PMCID:
PMC5449755
15.
Sa Liu, Yulong Chen, Shiping Xie, Qianlei Xu, Jianshe Chen, Changhai Wang, Zhao Wang, Suna Ma, Xingwei Wu, Ning Zhang
J Altern Complement Med. 2016 Nov 1; 22(11): 865–879. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.1089/acm.2015.0350
PMCID:
PMC5116685
16.
Changming Liu, Liangen Mao, Zepeng Ping, Tingting Jiang, Chong Wang, Zhongliang Chen, Zhongjie Li, Jicheng Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 5176731. Published online 2016 Oct 24. doi: 10.1155/2016/5176731
PMCID:
PMC5098100
17.
Ning Jiang, Hong-fang Liu, Si-di Li, Wen-xia Zhou, Yong-xiang Zhang, Qi Zhang, Xian-zhong Yan
Acta Pharmacol Sin. 2015 Jun; 36(6): 689–698. Published online 2015 May 4. doi: 10.1038/aps.2014.169
PMCID:
PMC4594178
18.
Sung-Kyun Kim, Seung-Seon Ryu, Sunju Park, Sang-Kyun Park, Woo-Jin Choi, Seung-Ho Sun
J Pharmacopuncture. 2014 Dec; 17(4): 70–75. doi: 10.3831/KPI.2014.17.040
PMCID:
PMC4332006
19.
Xiaoning Wang, Guoxiang Xie, Xiaoyan Wang, Mingmei Zhou, Huan Yu, Yan Lin, Guangli Du, Guoan Luo, Ping Liu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 464969. Published online 2015 Jan 18. doi: 10.1155/2015/464969
PMCID:
PMC4312628
20.
Huang Yuhong, Liu Qian, Liu Yu, Zhao Yingqiang, Li Yanfen, Yu Shujing, Qin Shufang, Sun Lanjun, Zou Shuxuan, Wang Baohe
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 827915. Published online 2013 Sep 23. doi: 10.1155/2013/827915
PMCID:
PMC3794636

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center