U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 59

1.
Qingqing CHEN, Chaowen SHAN, Jie SU, Wei CHEN, Jiaming ZHU, Suhong CHEN, Guiyuan LYU
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2020 Dec 25; 49(6): 697–704. Chinese. doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.12.04
PMCID:
PMC10412944
2.
娟 郑, 勇 谈
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Mar 20; 52(2): 235–240. Chinese. doi: 10.12182/20210160508
PMCID:
PMC10408909
3.
Kai Wang, Juntao Li, Xinyu Zheng, Jian Xu, Zhe Wang, Senjie Li, Qiang Yang, Yue Wu, Dong-Hua Yang, Shen Yao, Xiangwei Zheng
Front Pharmacol. 2023; 14: 1233468. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.3389/fphar.2023.1233468
PMCID:
PMC10376692
4.
Huixiang ZHANG, Limei WANG, Jipeng GUO, Jiai WANG, Qianqian ZHANG, Yutao WANG, Xun LIU, Lihuan ZHANG, Lanlan SHI, Hongxiang WU, Xue CAO
J Tradit Chin Med. 2022; 42(1): 96–101. Published online 2021 Dec 12. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20211012.001
PMCID:
PMC10164632
5.
Zhiyong Liu, Ting Wang, Yu Zhang, Liming Luo, Hong Zhang, Lei Xu, Xianbao Zeng, Zihong Zheng, Zhiyong Liu, Zhengyun Zuo
Ann Transl Med. 2023 Jan 31; 11(2): 91. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.21037/atm-22-6442
PMCID:
PMC9929767
6.
Wei Ge, Bu-Gao Zhou, You-Bao Zhong, Su-Qing Liu, Jia-Qi Huang, Wang-Yuan Yuan, Chang-Ying Xie, Duan-Yong Liu, Hai-Yan Wang, Zheng-Yun Zuo
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 6132289. Published online 2022 Oct 3. doi: 10.1155/2022/6132289
PMCID:
PMC9605852
7.
Ruiqun Chen, Jia Wang, Chengbin Liao, Lei Zhang, Qian Guo, Xiufeng Wang
RSC Adv. 2018 Jan 2; 8(2): 1098–1115. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1039/c7ra12451a
PMCID:
PMC9077015
8.
Pan-pan Tian, Qing-juan Wu, Jun Li, Heng-wen Chen, Ji Wu, Ya-wen Deng, Zi-cong Xie, Wei Zhao, Yu-qing Tan
Trials. 2021; 22: 798. Published online 2021 Nov 13. doi: 10.1186/s13063-021-05771-y
PMCID:
PMC8590352
9.
Yunjiao Sheng, Hong Qiu, Sijuan Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 7297361. Published online 2021 Oct 19. doi: 10.1155/2021/7297361
PMCID:
PMC8548098
10.
Yumeng Li, Huaqin Wu, Bingxuan Zhang, Xia Xu, Yajiao Wang, Qingqiao Song
Medicine (Baltimore) 2021 May 21; 100(20): e26012. Published online 2021 May 21. doi: 10.1097/MD.0000000000026012
PMCID:
PMC8137020
11.
Yijia Zeng, Tingna Li, Xiaorui Zhang, Yuanyuan Ren, Qinwan Huang, Jin Wang, Li Yuan, Funeng Geng
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 6696234. Published online 2021 Jan 5. doi: 10.1155/2021/6696234
PMCID:
PMC7806378
12.
Yepei Fu, Jia Yang, Shanshan Fan, Shaozhe Zhao, Ruikun Du, Syed Muhammad Ali Shah, Muhammad Akram, Rong Rong, Yong Yang
Exp Ther Med. 2020 Dec; 20(6): 244. Published online 2020 Oct 22. doi: 10.3892/etm.2020.9374
PMCID:
PMC7651868
13.
Qi Shang, Wenhua Zhao, Gengyang Shen, Xiang Yu, Zhida Zhang, Xuan Huang, Weicheng Qin, Guifeng Chen, Fuyong Yu, Kai Tang, Honglin Chen, Juanmin Li, De Liang, Jingjing Tang, Xiaobing Jiang, Hui Ren
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1517596. Published online 2020 Sep 4. doi: 10.1155/2020/1517596
PMCID:
PMC7492893
14.
Jingjuan Xu, Ruirui Wang, Shengfu You, Lei Zhang, Peiyong Zheng, Guang Ji, Baocheng Liu
Trials. 2020; 21: 512. Published online 2020 Jun 10. doi: 10.1186/s13063-020-04362-7
PMCID:
PMC7288405
15.
Lizong Zhang, Jiali Lang, Lu Jin, Lushuai Jin, Beibei Cao, Xia Shao, Mingsun Fang, Yueqin Cai, Xia Liu, Huiying Fu, Qiyang Shou
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 5952612. Published online 2020 May 19. doi: 10.1155/2020/5952612
PMCID:
PMC7256706
16.
Lijun Guo, Hui Yuan, Dawu Zhang, Jian Zhang, Qi Hua, Xiaochang Ma, Keji Chen
Medicine (Baltimore) 2020 May 22; 99(21): e20271. Published online 2020 May 22. doi: 10.1097/MD.0000000000020271
PMCID:
PMC7249903
17.
Yepei Fu, Jia Yang, Shanshan Fan, Shaozhe Zhao, Syed Muhammad Ali Shah, Muhammad Akram, Rong Rong, Yong Yang
Biomed Res Int. 2020; 2020: 9075165. Published online 2020 Apr 25. doi: 10.1155/2020/9075165
PMCID:
PMC7201461
18.
Yongcang Cao, Xiaodong Liang, Changyi Li, Tao Chen, Zhanling Li, Wanfeng Li, Peipei Liu, Guiyong Li, Ran Ma, Yingxue Tang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 7027391. Published online 2020 Apr 26. doi: 10.1155/2020/7027391
PMCID:
PMC7199600
19.
Shaozhe Zhao, Lei Yuan, Yi Li, Longchan Liu, Zixin Luo, Qingtao Lv, Rong Rong, Yong Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 9316763. Published online 2020 Mar 29. doi: 10.1155/2020/9316763
PMCID:
PMC7146091
20.
Ying Zhang, Shu-ya Xu, Meng-nan Liu, Tian-ying Jia, Wen-jia Qu, Ting Han, Zhe Jia, Xin-fang Xu, Xiang-ri Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 2049497. Published online 2019 Aug 29. doi: 10.1155/2019/2049497
PMCID:
PMC6735186

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center