U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 203

1.
Katarzyna Kalita, Giorgi Kharebava, Jing-Juan Zheng, Michal Hetman
J Neurosci. 2006 Sep 27; 26(39): 10020–10032. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2644-06.2006
PMCID:
PMC6674463
2.
Kyogo Suzuki, Asahito Hama, Yusuke Okuno, Yinyan Xu, Atsushi Narita, Nao Yoshida, Hideki Muramatsu, Nobuhiro Nishio, Koji Kato, Seiji Kojima, Keon Hee Yoo, Yoshiyuki Takahashi
Haematologica. 2024 Jun 1; 109(6): 1936–1940. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3324/haematol.2023.283760
PMCID:
PMC11141654
3.
Yu Du, Li Yang, Shanshan Qi, Zhi Chen, Ming Sun, Min Wu, Bin Wu, Fang Tao, Hao Xiong
J Pediatr Hematol Oncol. 2024 Mar; 46(2): 96–103. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1097/MPH.0000000000002822
PMCID:
PMC10898546
4.
Verena Gress, Mathieu Roussy, Luc Boulianne, Mélanie Bilodeau, Sophie Cardin, Nehme El-Hachem, Véronique Lisi, Banafsheh Khakipoor, Alexandre Rouette, Azer Farah, Louis Théret, Léo Aubert, Furat Fatima, Éric Audemard, Pierre Thibault, Éric Bonneil, Jalila Chagraoui, Louise Laramée, Patrick Gendron, Loubna Jouan, Safa Jammali, Bastien Paré, Shawn M. Simpson, Thai Hoa Tran, Michel Duval, Pierre Teira, Henrique Bittencourt, Raoul Santiago, Frédéric Barabé, Guy Sauvageau, Martin A. Smith, Josée Hébert, Philippe P. Roux, Tanja A. Gruber, Vincent-Philippe Lavallée, Brian T. Wilhelm, Sonia Cellot
Blood Adv. 2024 Jan 9; 8(1): 112–129. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1182/bloodadvances.2022008899
PMCID:
PMC10787250
5.
Jixia Li, Maggie L. Kalev‐Zylinska
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1170622. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3389/fcell.2023.1170622
PMCID:
PMC10267407
6.
Li-Xin Wang, Wei-Jie Liao, Yu-Hua Jiang, Chao Chen, Wang-Sheng Lu, Feng Yin, Hao-Yong Ning
Front Oncol. 2023; 13: 1093434. Published online 2023 May 9. doi: 10.3389/fonc.2023.1093434
PMCID:
PMC10203525
7.
Sindhura Lakshmi Koulmane Laxminarayana, Saksham Kohli, Jhalak Agrohi, Sushma Belurkar
Cureus. 2023 Mar; 15(3): e35965. Published online 2023 Mar 9. doi: 10.7759/cureus.35965
PMCID:
PMC9999050
8.
Junbin Huang, Guanhua Hu, Pan Suo, Lu Bai, Yifei Cheng, Yu Wang, XiaoHui Zhang, KaiYan Liu, YuQian Sun, LanPing Xu, Jun Kong, ChenHua Yan, Xiaojun Huang
Front Oncol. 2023; 13: 1116205. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.3389/fonc.2023.1116205
PMCID:
PMC9978202
9.
Julie Messiaen, Anne Uyttebroeck, Lucienne Michaux, Peter Vandenberghe, Nancy Boeckx, Sandra A. Jacobs
Mol Clin Oncol. 2023 Mar; 18(3): 18. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.3892/mco.2023.2614
PMCID:
PMC9926329
10.
王 淑瑾, 王 春晴, 胡 雪婷, 于 翔茹, 付 春玲
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2022 Jun; 43(6): 499–505. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.06.010
PMCID:
PMC9800214
11.
Quy Le, Brandon Hadland, Jenny L. Smith, Amanda Leonti, Benjamin J. Huang, Rhonda Ries, Tiffany A. Hylkema, Sommer Castro, Thao T. Tang, Cyd N. McKay, LaKeisha Perkins, Laura Pardo, Jay Sarthy, Amy K. Beckman, Robin Williams, Rhonda Idemmili, Scott Furlan, Takashi Ishida, Lindsey Call, Shivani Srivastava, Anisha M. Loeb, Filippo Milano, Suzan Imren, Shelli M. Morris, Fiona Pakiam, Jim M. Olson, Michael R. Loken, Lisa Brodersen, Stanley R. Riddell, Katherine Tarlock, Irwin D. Bernstein, Keith R. Loeb, Soheil Meshinchi
J Clin Invest. 2022 Nov 15; 132(22): e157101. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.1172/JCI157101
PMCID:
PMC9663156
12.
Aoli Zhang, Lipeng Liu, Suyu Zong, Xiaoyan Chen, Chao Liu, Lixian Chang, Xiaojuan Chen, Wenyu Yang, Ye Guo, Li Zhang, Yao Zou, Yumei Chen, Yingchi Zhang, Min Ruan, Xiaofan Zhu
Front Oncol. 2022; 12: 940725. Published online 2022 Oct 4. doi: 10.3389/fonc.2022.940725
PMCID:
PMC9577933
13.
Fei Li, Yuanyan Xiong, Mo Yang, Peiling Chen, Jingkai Zhang, Qiong Wang, Miao Xu, Yiming Wang, Zuyong He, Xin Zhao, Junyu Huang, Xiaoqiong Gu, Li Zhang, Rui Sun, Xunsha Sun, Jingyao Li, Jinxin Ou, Ting Xu, Xueying Huang, Yange Cao, Xiaohong Ruby Xu, Danielle Karakas, June Li, Heyu Ni, Qing Zhang
Cell Death Dis. 2022 Oct; 13(10): 869. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.1038/s41419-022-05315-5
PMCID:
PMC9561678
14.
Joseph Gillam, Aida Catic, Prabakaran Paulraj, Justin Dalton, Guanhua Lai, Colleen Jackson‐Cook, Scott Turner, Andrea Ferreira‐Gonzalez, Elizabeth Barrie
Genes Chromosomes Cancer. 2022 Aug; 61(8): 491–496. Published online 2022 Mar 30. doi: 10.1002/gcc.23039
PMCID:
PMC9544894
15.
Narun Su, Zifeng Li, Jiapeng Yang, Yang Fu, Xiaohua Zhu, Hui Miao, Yi Yu, Wenjin Jiang, Jun Le, Xiaowen Qian, Hongsheng Wang, Maoxiang Qian, Xiaowen Zhai
Front Oncol. 2022; 12: 915833. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.3389/fonc.2022.915833
PMCID:
PMC9394455
16.
Nienke Brouwer, Sergio Matarraz, Stefan Nierkens, Mattias Hofmans, Michaela Nováková, Elaine Sobral da Costa, Paula Fernandez, Anne E. Bras, Fabiana Vieira de Mello, Ester Mejstrikova, Jan Philippé, Georgiana Emilia Grigore, Carlos E. Pedreira, Jacques J. M. van Dongen, Alberto Orfao, Vincent H. J. van der Velden, on behalf of the EuroFlow Consortium
Cancers (Basel) 2022 Mar; 14(6): 1583. Published online 2022 Mar 21. doi: 10.3390/cancers14061583
PMCID:
PMC8946548
17.
Salima Benbarche, Cécile K. Lopez, Eralda Salataj, Zakia Aid, Cécile Thirant, Marie-Charlotte Laiguillon, Séverine Lecourt, Yannis Belloucif, Camille Vaganay, Marion Antonini, Jiang Hu, Alexandra da Silva Babinet, Delphine Ndiaye-Lobry, Bryann Pardieu, Arnaud Petit, Alexandre Puissant, Julie Chaumeil, Thomas Mercher, Camille Lobry
Sci Adv. 2022 Feb; 8(6): eabg9455. Published online 2022 Feb 9. doi: 10.1126/sciadv.abg9455
PMCID:
PMC8827662
18.
Emiko Kashima, Eri Nakano, Yasuyuki Watanabe, Hiroshi Imai, Koji Oka, Shinichi Kageyama, Isao Tanaka
Intern Med. 2021 Nov 15; 60(22): 3609–3614. Published online 2021 May 29. doi: 10.2169/internalmedicine.7335-21
PMCID:
PMC8666224
19.
Satoshi Ichikawa, Tohru Fujiwara, Kei Saito, Kazuki Sakurai, Kyoko Inokura, Noriko Fukuhara, Hisayuki Yokoyama, Koichi Onodera, Yasushi Onishi, Junichi Kameoka, Hideo Harigae
Intern Med. 2021 Sep 15; 60(18): 3015–3019. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.2169/internalmedicine.6796-20
PMCID:
PMC8502674
20.
Yibing Li, Jianing Huo, Junjian He, Xiaoxin Ma
Cancer Cell Int. 2021; 21: 331. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.1186/s12935-021-01911-1
PMCID:
PMC8243592

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center