U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 194

1.
Katarzyna Kalita, Giorgi Kharebava, Jing-Juan Zheng, Michal Hetman
J Neurosci. 2006 Sep 27; 26(39): 10020–10032. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2644-06.2006
PMCID:
PMC6674463
2.
Jixia Li, Maggie L. Kalev‐Zylinska
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1170622. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3389/fcell.2023.1170622
PMCID:
PMC10267407
3.
Li-Xin Wang, Wei-Jie Liao, Yu-Hua Jiang, Chao Chen, Wang-Sheng Lu, Feng Yin, Hao-Yong Ning
Front Oncol. 2023; 13: 1093434. Published online 2023 May 9. doi: 10.3389/fonc.2023.1093434
PMCID:
PMC10203525
4.
Sindhura Lakshmi Koulmane Laxminarayana, Saksham Kohli, Jhalak Agrohi, Sushma Belurkar
Cureus. 2023 Mar; 15(3): e35965. Published online 2023 Mar 9. doi: 10.7759/cureus.35965
PMCID:
PMC9999050
5.
Junbin Huang, Guanhua Hu, Pan Suo, Lu Bai, Yifei Cheng, Yu Wang, XiaoHui Zhang, KaiYan Liu, YuQian Sun, LanPing Xu, Jun Kong, ChenHua Yan, Xiaojun Huang
Front Oncol. 2023; 13: 1116205. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.3389/fonc.2023.1116205
PMCID:
PMC9978202
6.
Julie Messiaen, Anne Uyttebroeck, Lucienne Michaux, Peter Vandenberghe, Nancy Boeckx, Sandra A. Jacobs
Mol Clin Oncol. 2023 Mar; 18(3): 18. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.3892/mco.2023.2614
PMCID:
PMC9926329
7.
王 淑瑾, 王 春晴, 胡 雪婷, 于 翔茹, 付 春玲
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2022 Jun; 43(6): 499–505. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.06.010
PMCID:
PMC9800214
8.
Quy Le, Brandon Hadland, Jenny L. Smith, Amanda Leonti, Benjamin J. Huang, Rhonda Ries, Tiffany A. Hylkema, Sommer Castro, Thao T. Tang, Cyd N. McKay, LaKeisha Perkins, Laura Pardo, Jay Sarthy, Amy K. Beckman, Robin Williams, Rhonda Idemmili, Scott Furlan, Takashi Ishida, Lindsey Call, Shivani Srivastava, Anisha M. Loeb, Filippo Milano, Suzan Imren, Shelli M. Morris, Fiona Pakiam, Jim M. Olson, Michael R. Loken, Lisa Brodersen, Stanley R. Riddell, Katherine Tarlock, Irwin D. Bernstein, Keith R. Loeb, Soheil Meshinchi
J Clin Invest. 2022 Nov 15; 132(22): e157101. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.1172/JCI157101
PMCID:
PMC9663156
9.
Aoli Zhang, Lipeng Liu, Suyu Zong, Xiaoyan Chen, Chao Liu, Lixian Chang, Xiaojuan Chen, Wenyu Yang, Ye Guo, Li Zhang, Yao Zou, Yumei Chen, Yingchi Zhang, Min Ruan, Xiaofan Zhu
Front Oncol. 2022; 12: 940725. Published online 2022 Oct 4. doi: 10.3389/fonc.2022.940725
PMCID:
PMC9577933
10.
Fei Li, Yuanyan Xiong, Mo Yang, Peiling Chen, Jingkai Zhang, Qiong Wang, Miao Xu, Yiming Wang, Zuyong He, Xin Zhao, Junyu Huang, Xiaoqiong Gu, Li Zhang, Rui Sun, Xunsha Sun, Jingyao Li, Jinxin Ou, Ting Xu, Xueying Huang, Yange Cao, Xiaohong Ruby Xu, Danielle Karakas, June Li, Heyu Ni, Qing Zhang
Cell Death Dis. 2022 Oct; 13(10): 869. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.1038/s41419-022-05315-5
PMCID:
PMC9561678
11.
Joseph Gillam, Aida Catic, Prabakaran Paulraj, Justin Dalton, Guanhua Lai, Colleen Jackson‐Cook, Scott Turner, Andrea Ferreira‐Gonzalez, Elizabeth Barrie
Genes Chromosomes Cancer. 2022 Aug; 61(8): 491–496. Published online 2022 Mar 30. doi: 10.1002/gcc.23039
PMCID:
PMC9544894
12.
Narun Su, Zifeng Li, Jiapeng Yang, Yang Fu, Xiaohua Zhu, Hui Miao, Yi Yu, Wenjin Jiang, Jun Le, Xiaowen Qian, Hongsheng Wang, Maoxiang Qian, Xiaowen Zhai
Front Oncol. 2022; 12: 915833. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.3389/fonc.2022.915833
PMCID:
PMC9394455
13.
Nienke Brouwer, Sergio Matarraz, Stefan Nierkens, Mattias Hofmans, Michaela Nováková, Elaine Sobral da Costa, Paula Fernandez, Anne E. Bras, Fabiana Vieira de Mello, Ester Mejstrikova, Jan Philippé, Georgiana Emilia Grigore, Carlos E. Pedreira, Jacques J. M. van Dongen, Alberto Orfao, Vincent H. J. van der Velden, on behalf of the EuroFlow Consortium
Cancers (Basel) 2022 Mar; 14(6): 1583. Published online 2022 Mar 21. doi: 10.3390/cancers14061583
PMCID:
PMC8946548
14.
Salima Benbarche, Cécile K. Lopez, Eralda Salataj, Zakia Aid, Cécile Thirant, Marie-Charlotte Laiguillon, Séverine Lecourt, Yannis Belloucif, Camille Vaganay, Marion Antonini, Jiang Hu, Alexandra da Silva Babinet, Delphine Ndiaye-Lobry, Bryann Pardieu, Arnaud Petit, Alexandre Puissant, Julie Chaumeil, Thomas Mercher, Camille Lobry
Sci Adv. 2022 Feb; 8(6): eabg9455. Published online 2022 Feb 9. doi: 10.1126/sciadv.abg9455
PMCID:
PMC8827662
15.
Emiko Kashima, Eri Nakano, Yasuyuki Watanabe, Hiroshi Imai, Koji Oka, Shinichi Kageyama, Isao Tanaka
Intern Med. 2021 Nov 15; 60(22): 3609–3614. Published online 2021 May 29. doi: 10.2169/internalmedicine.7335-21
PMCID:
PMC8666224
16.
Satoshi Ichikawa, Tohru Fujiwara, Kei Saito, Kazuki Sakurai, Kyoko Inokura, Noriko Fukuhara, Hisayuki Yokoyama, Koichi Onodera, Yasushi Onishi, Junichi Kameoka, Hideo Harigae
Intern Med. 2021 Sep 15; 60(18): 3015–3019. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.2169/internalmedicine.6796-20
PMCID:
PMC8502674
17.
Yibing Li, Jianing Huo, Junjian He, Xiaoxin Ma
Cancer Cell Int. 2021; 21: 331. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.1186/s12935-021-01911-1
PMCID:
PMC8243592
18.
Ganesh Kasinathan, Bee Sun Lee
Clin Case Rep. 2021 Jun; 9(6): e04156. Published online 2021 May 5. doi: 10.1002/ccr3.4156
PMCID:
PMC8222645
19.
罗 铁梅, 于 洁, 安 曦洲
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2021 Jun 15; 23(6): 613–620. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2101008
PMCID:
PMC8213996
20.
Lana Vukadin, Jung-Hyun Kim, Eun Young Park, Joshua K. Stone, Nathan Ungerleider, Melody C. Baddoo, Hyun Kyung Kong, Alexander Richard, Johnny Tran, Hannah Giannini, Erik K. Flemington, Ssang-Taek Steve Lim, Eun-Young Erin Ahn
Cancer Gene Ther.
Published in final edited form as: Cancer Gene Ther. 2021 Sep; 28(9): 1000–1015. Published online 2020 Nov 27. doi: 10.1038/s41417-020-00262-9
PMCID:
PMC8155101

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center