U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 132

1.
Tatsuhiko Ishihara, Toru Matsui, Tomoji Katoh, Katsuya Kobayashi, Kenichiro Sekigawa, Takeo Suzuki, Hiroshi Mitsui
Intern Med. 2023 Dec 1; 62(23): 3479–3482. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.2169/internalmedicine.1278-22
PMCID:
PMC10749823
2.
Li-Bo Zhu, Yang-Fang Li, Jun-Tao Shu, Min Xi, Qiang Bai, Jian-Hong Yan, Ling Liu, Cui-Lian Li
BMC Gastroenterol. 2023; 23: 423. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1186/s12876-023-03057-y
PMCID:
PMC10691034
3.
Kang Won Lee, Young Woo Ha, Jae Min Lee, Jung Wan Choe, Jong Jin Hyun, Hong Sik Lee
J Minim Access Surg. 2023 Jul-Sep; 19(3): 437–439. Published online 2022 Jul 20. doi: 10.4103/jmas.jmas_30_22
PMCID:
PMC10449045
4.
Chengjie LYU, Donglai HU, Shoujiang HUANG, Qi QIN, Xiaoxia ZHAO, Shuqi HU, Yanan ZHANG, Xuan FANG, Xiaodong GUO, Jinfa TOU
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2018 Jun 25; 47(3): 261–265. Chinese. doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2018.06.07
PMCID:
PMC10393692
5.
Daiki Kato, Hiroo Uchida, Akinari Hinoki, Wataru Sumida, Chiyoe Shirota, Satoshi Makita, Masamune Okamoto, Aitaro Takimoto, Shunya Takada, Yoichi Nakagawa
BMC Pediatr. 2023; 23: 376. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.1186/s12887-023-04190-z
PMCID:
PMC10369806
6.
Jorge Aurelio Gutiérrez-González, Emilia González De La Torre, Edgar Alan Armijo-Borjón, Abraham Alexander Alarcón-Sandoval, Francisco Javier Reyna-Sepulveda, Fernando Felix Montes-Tapia, Gerardo Enrique Muñoz-Maldonado
J Surg Case Rep. 2023 Jul; 2023(7): rjad407. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1093/jscr/rjad407
PMCID:
PMC10363002
7.
Yan-Yuan Zhou, Shao-Chung Wang, Chen-June Seak, Shu-Wei Huang, Hao-Tsai Cheng
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1198378. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.3389/fmed.2023.1198378
PMCID:
PMC10325565
8.
Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı, Altay Kandemir
Turk J Surg. 2021 Jun; 37(2): 175–178. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.47717/turkjsurg.2021.3794
PMCID:
PMC10233945
9.
Makomo Makazu, Kazuya Koizumi, Sakue Masuda, Ryuhei Jinushi, Kento Shionoya, Toshitaka Tsukiyama
Clin J Gastroenterol. 2023; 16(3): 377–386. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1007/s12328-023-01780-3
PMCID:
PMC10199836
10.
Adinda G. H. Pijpers, Laurens D. Eeftinck Schattenkerk, Ralph de Vries, Chantal J. M. Broers, Bart Straver, Ernest L. W. van Heurn, Gijsbert D. Musters, Ramon R. Gorter, Joep P. M. Derikx
Pediatr Surg Int. 2023; 39(1): 160. Published online 2023 Mar 26. doi: 10.1007/s00383-023-05449-3
PMCID:
PMC10040397
11.
Adinda G. H. Pijpers, Laurens D. Eeftinck Schattenkerk, Bart Straver, Petra J. G. Zwijnenburg, Chantal J. M. Broers, Ernest L. W. Van Heurn, Ramon R. Gorter, Joep P. M. Derikx
Children (Basel) 2022 Dec; 9(12): 1814. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3390/children9121814
PMCID:
PMC9776717
12.
Nuradin Mohamed Nur, Abdinasir artan, Abdirahman Ahmed Omar, Mohamed Rage ahmed
Int J Surg Case Rep. 2022 Dec; 101: 107804. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.1016/j.ijscr.2022.107804
PMCID:
PMC9712822
13.
Nayagan Kavidassen Pallaneeandee, Shankara Subramanyam Govindan, Zi Jun Liu
J Int Med Res. 2022 Nov; 50(11): 03000605221133152. Published online 2022 Nov 11. doi: 10.1177/03000605221133152
PMCID:
PMC9676295
14.
Tsutomu Doita, Kazuo Shimamura, Takayuki Shijo, Ryota Matsumoto, Shigeru Miyagawa
J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2022 Dec; 8(4): 558–561. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1016/j.jvscit.2022.07.016
PMCID:
PMC9556564
15.
Xiaoli Chen, Xin Chen, Xiaoli Yu, Xingkang He
BMC Gastroenterol. 2022; 22: 376. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1186/s12876-022-02452-1
PMCID:
PMC9358900
16.
Dolrudee Aroonsaeng, Paul D. Losty, Pornsri Thanachatchairattana
BMC Pediatr. 2022; 22: 467. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1186/s12887-022-03524-7
PMCID:
PMC9347087
17.
Li-Bo Zhu, Yan-Hua Xu, Jin-Fen Li, Xue Hu, Chun-Yan Lu, Rui-Lan Li, Cai-Ping Shi, Mei Yuan
Front Surg. 2022; 9: 813052. Published online 2022 May 17. doi: 10.3389/fsurg.2022.813052
PMCID:
PMC9152105
18.
Tien-Hsin Wei, Bing-Wei Ye, Pei-Shan Wu, Chung-Pin Li, Yee Chao, Pei-Chang Lee, Yi-Hsiang Huang, Kuei-Chuan Lee, Ming-Chih Hou
PLoS One. 2022; 17(5): e0268920. Published online 2022 May 25. doi: 10.1371/journal.pone.0268920
PMCID:
PMC9132295
19.
Joel Thomas, Karen Abraham, Dixon Osilli, Samrat Mukherjee
Cureus. 2022 Apr; 14(4): e24095. Published online 2022 Apr 13. doi: 10.7759/cureus.24095
PMCID:
PMC9100483
20.
Kerstin Saalabian, Florian Friedmacher, Till-Martin Theilen, Daniel Keese, Udo Rolle, Stefan Gfroerer
Children (Basel) 2022 Feb; 9(2): 160. Published online 2022 Jan 26. doi: 10.3390/children9020160
PMCID:
PMC8870145

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center