U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 82

1.
Mingyao Zhong, Yue Gao, Hongling Hu, Xuan Zhu, Lulu Gan, Ling Li, Cheng Xiang, Yimin Yan, Zhe Dai
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1154007. Published online 2023 Jul 13. doi: 10.3389/fendo.2023.1154007
PMCID:
PMC10374310
2.
Guangrui Miao, Shuo Pang, Yuanhang Zhou, Mingxuan Duan, Linpeng Bai, Xiaoyan Zhao
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1164444. Published online 2023 May 31. doi: 10.3389/fendo.2023.1164444
PMCID:
PMC10264897
3.
张 珏, 张 丽娜, 夏 园, 金 媛媛, 沈 旭星, 陈 丽娟
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2023 Mar; 44(3): 216–221. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2023.03.007
PMCID:
PMC10119724
4.
Lian-Guo Xue, Hao-Rui Shen, Rui Gao, Kai-Xin Du, Tong-Yao Xing, Wei-Ting Wang, Li Wang, Jian-Yong Li, Jin-Hua Liang, Wei Xu
Ann Hematol. 2023; 102(4): 851–862. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.1007/s00277-023-05117-5
PMCID:
PMC9897155
5.
Carla Daniele Nascimento Pontes, Juliane Lúcia Gomes da Rocha, Janaina Maria Rodrigues Medeiros, Bruno Fernando Barros dos Santos, Paulo Henrique Monteiro da Silva, Janine Maria Rodrigues Medeiros, Gabriela Góes Costa, Isabella Mesquita Sfair Silva, Daniel Libonati Gomes, Flávia Marques Santos, Rosana Maria Feio Libonati
Rev Bras Ter Intensiva. 2022 Apr-Jun; 34(2): 262–271. doi: 10.5935/0103-507X.20220024-en
PMCID:
PMC9354117
6.
Jian-guo Zhang, Shang-miao Fu, Fen Liu, Jian-guo Wan, Shu-bing Wu, Guang-hui Jiang, Wen-qiang Tao, Wen Zhou, Ke-jian Qian
Int J Gen Med. 2022; 15: 4837–4847. Published online 2022 May 10. doi: 10.2147/IJGM.S362748
PMCID:
PMC9109978
7.
Qingrong Pan, Yuan Jian, Yeqing Zhang, Wenkai Zhang, Zhe Chen, Yanna Yang, Aijun Liu, Guang Wang
Technol Cancer Res Treat. 2022; 21: 15330338221094422. Published online 2022 Apr 20. doi: 10.1177/15330338221094422
PMCID:
PMC9047795
8.
Alessandro Pingitore, Francesca Mastorci, Sergio Berti, Laura Sabatino, Cataldo Palmieri, Giorgio Iervasi, Cristina Vassalle
J Clin Med. 2021 Nov; 10(22): 5267. Published online 2021 Nov 12. doi: 10.3390/jcm10225267
PMCID:
PMC8625651
9.
Xin Lin, Xian Chen, Chang-yi Yang
Ann Med. 2021; 53(1): 1722–1726. Published online 2021 Oct 1. doi: 10.1080/07853890.2021.1985731
PMCID:
PMC8491668
10.
Xinke Zhao, Rongcheng Zhang, Hugang Jiang, Kai Liu, Chengxu Ma, Ming Bai, Tao An, Younan Yao, Xinqiang Wang, Ming Wang, Yingdong Li, Yuhui Zhang, Jian Zhang
BMC Endocr Disord. 2021; 21: 140. Published online 2021 Jul 2. doi: 10.1186/s12902-021-00801-x
PMCID:
PMC8252209
11.
Salvatore Sciacchitano, Claudia De Vitis, Michela D’Ascanio, Simonetta Giovagnoli, Chiara De Dominicis, Andrea Laghi, Paolo Anibaldi, Andrea Petrucca, Gerardo Salerno, Iolanda Santino, Rachele Amodeo, Maurizio Simmaco, Christian Napoli, Agostino Tafuri, Arianna Di Napoli, Andrea Sacconi, Valentina Salvati, Gennaro Ciliberto, Maurizio Fanciulli, Giulia Piaggio, Luisa de Latouliere, Alberto Ricci, Rita Mancini
J Transl Med. 2021; 19: 139. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12967-021-02805-6
PMCID:
PMC8016508
12.
Yan Zhao, Wenyao Wang, Kuo Zhang, Yi-Da Tang
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 571765. Published online 2021 Mar 8. doi: 10.3389/fendo.2021.571765
PMCID:
PMC7984427
13.
Jing Xu, Liang Wang
Front Endocrinol (Lausanne) 2019; 10: 541. Published online 2019 Aug 6. doi: 10.3389/fendo.2019.00541
PMCID:
PMC6691090
14.
Begoña Ruiz-Núñez, Rabab Tarasse, Emar F. Vogelaar, D. A. Janneke Dijck-Brouwer, Frits A. J. Muskiet
Front Endocrinol (Lausanne) 2018; 9: 97. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.3389/fendo.2018.00097
PMCID:
PMC5869352
15.
Arnaldo Moura Neto, Denise Engelbrecht Zantut-Wittmann
Int J Endocrinol. 2016; 2016: 2157583. Published online 2016 Oct 10. doi: 10.1155/2016/2157583
PMCID:
PMC5075641
16.
Jingxian Fan, Peng Yan, Yingdeng Wang, Bo Shen, Feng Ding, Yingli Liu
Med Sci Monit. 2016; 22: 1171–1179. Published online 2016 Apr 8. doi: 10.12659/MSM.895953
PMCID:
PMC4827515
17.
Jinliang Liu, Xuejie Wu, Fang Lu, Lifang Zhao, Lingxian Shi, Feng Xu
Sci Rep. 2016; 6: 22271. Published online 2016 Mar 1. doi: 10.1038/srep22271
PMCID:
PMC4772089
18.
Stylianos Fragidis, Konstantinos Sombolos, Elias Thodis, Stylianos Panagoutsos, Euthymia Mourvati, Maria Pikilidou, Aikaterini Papagianni, Ploumis Pasadakis, Vasilios Vargemezis
World J Nephrol. 2015 Jul 6; 4(3): 415–422. Published online 2015 Jul 6. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.415
PMCID:
PMC4491933
19.
A R Sabato, V De Sanctis, G Atti, L Capra, B Bagni, C Vullo
Arch Dis Child. 1983 Feb; 58(2): 120–127. doi: 10.1136/adc.58.2.120
PMCID:
PMC1628103
20.
Nimra Gilani, Kaihao Wang, Adam Muncan, Jerrin Peter, Shimin An, Simran Bhatti, Khushbu Pandya, Youhua Zhang, Yi-Da Tang, A. Martin Gerdes, Randy Stout, Kaie Ojamaa
J Mol Cell Cardiol.
Published in final edited form as: J Mol Cell Cardiol. 2021 Nov; 160: 1–14. Published online 2021 Jun 24. doi: 10.1016/j.yjmcc.2021.06.010
PMCID:
PMC8570994

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center