U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1391

1.
Huanru Chen, Miao Zhang, Jinai Lin, Jieyi Lu, Fazhan Zhong, Fu Zhong, Xia Gao, Xin Liao
Front Pediatr. 2023; 11: 1192021. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.3389/fped.2023.1192021
PMCID:
PMC10416235
2.
Dongfen DU, Lixia ZHU, Yungui WANG, XiujinG YE
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2019 Feb 25; 48(1): 50-57. Chinese. Published online 2019 May 9. doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2019.02.09
PMCID:
PMC10412419
3.
Naghmeh Niktoreh, Lisa Weber, Christiane Walter, Mahshad Karimifard, Lina Marie Hoffmeister, Hannah Breiter, Aniththa Thivakaran, Maren Soldierer, Hans Günther Drexler, Heiner Schaal, Stephanie Sendker, Dirk Reinhardt, Markus Schneider, Helmut Hanenberg
Cancers (Basel) 2023 Jul; 15(13): 3491. Published online 2023 Jul 4. doi: 10.3390/cancers15133491
PMCID:
PMC10340278
4.
赵 莉, 马 旭凯, 刘 玉, 岳 迎宾, 严 媚
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2023 May 15; 25(5): 483–488. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2212089
PMCID:
PMC10247190
5.
Caroline Landin, Fredrik M. T. Karlsson, Mari Lorier Småland, Anna Gabrych, Michał Kunc
Contemp Oncol (Pozn) 2023; 27(1): 60–63. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.5114/wo.2023.127193
PMCID:
PMC10230240
6.
Sandra Díaz del Moral, Maha Benaouicha, Cristina Villa del Campo, Miguel Torres, Nicole Wagner, Kay-Dietrich Wagner, Ramón Muñoz-Chápuli, Rita Carmona
J Cardiovasc Dev Dis. 2023 May; 10(5): 211. Published online 2023 May 12. doi: 10.3390/jcdd10050211
PMCID:
PMC10219250
7.
Sung Soo Mun, Leila Peraro, Jeremy Meyerberg, Tatyana Korontsvit, Manish Malviya, Thomas Gardner, Chrisann Kyi, Roisin E. O’Cearbhaill, Cheng Liu, Tao Dao, David A. Scheinberg
Version 1. Res Sq. Preprint. 2023 May 8. doi: 10.21203/rs.3.rs-2887299/v1
PMCID:
PMC10197740
8.
Xiao-Hua Luo, Thomas Poiret, Zhenjiang Liu, Qingda Meng, Anurupa Nagchowdhury, Per Ljungman
Front Immunol. 2023; 14: 1195142. Published online 2023 May 3. doi: 10.3389/fimmu.2023.1195142
PMCID:
PMC10189542
9.
Akzhol Karim, Kundyz Shaikhyzada, Nazgul Abulkhanova, Akzhunis Altyn, Bakytkali Ibraimov, Dair Nurgaliyev, Dimitri Poddighe
Cancers (Basel) 2023 May; 15(9): 2563. Published online 2023 Apr 29. doi: 10.3390/cancers15092563
PMCID:
PMC10177564
10.
Xiao-Hui Ma, Jing Yang, Xuan Jia, Hai-Chun Zhou, Jia-Wei Liang, Yu-Shuang Ding, Qiang Shu, Tianye Niu
Front Oncol. 2023; 13: 1122210. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.3389/fonc.2023.1122210
PMCID:
PMC10157206
11.
Paula Simons, Bridget Lyons, Adrienne Bentley, Elisa Mazzaferro, Lindsay Thalheim, Riccardo Finotello, Lorenzo Ressel
Front Vet Sci. 2023; 10: 1116846. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.3389/fvets.2023.1116846
PMCID:
PMC10151700
12.
Miwa Yoshino, Wataru Shimabukuro, Mina Takeichi, Junya Omura, Chie Yokota, Junko Yamamoto, Koichi Nakanishi, Naoya Morisada, Kandai Nozu, Kazumoto Iijima, Yasuhiko Takahashi
CEN Case Rep. 2023 May; 12(2): 184–188. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.1007/s13730-022-00742-x
PMCID:
PMC10151295
13.
Tomoki Naoe, Akiko Saito, Nahoko Hosono, Senji Kasahara, Hideharu Muto, Kaoru Hatano, Mizuki Ogura, Taro Masunari, Masatsugu Tanaka, Kensuke Usuki, Yuichi Ishikawa, Koji Ando, Yukio Kondo, Yusuke Takagi, Satoru Takada, Maho Ishikawa, Ilseung Choi, Akihiro Sano, Hirokazu Nagai
Cancer Immunol Immunother. 2023; 72(8): 2865–2871. Published online 2023 Apr 24. doi: 10.1007/s00262-023-03432-4
PMCID:
PMC10123586
14.
Haoyuan Wang, Lei Zhang, Bin Liu, Jianzhi Su, Xiaochen Ni
Medicine (Baltimore) 2023 Apr 14; 102(15): e33219. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.1097/MD.0000000000033219
PMCID:
PMC10101284
15.
Xiaobei Zhang, Meng Jin, Shiqi Liu, Mingde Zang, Lei Hu, Tao Du, Baogui Zhang
Heliyon. 2023 Apr; 9(4): e14655. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14655
PMCID:
PMC10070604
16.
Martin R. Ramos-Gonzalez, Eduardo Vazquez-Garza, Gerardo Garcia-Rivas, Cristian Rodriguez-Aguayo, Arturo Chavez-Reyes
Noncoding RNA. 2023 Apr; 9(2): 21. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.3390/ncrna9020021
PMCID:
PMC10037624
17.
Sanyun Wu, Ping Luo, Tuerxunayi Rouzi, Yalan Yu, Bei Xiong, Yingying Wang, Xuelan Zuo
Cancer Control. 2023 Jan-Dec; 30: 10732748231163648. Published online 2023 Mar 9. doi: 10.1177/10732748231163648
PMCID:
PMC10009047
18.
Xizhen Hong, Hao Nie, Juan Deng, Shiting Liang, Liting Chen, Jing Li, Siqiao Gong, Guobao Wang, Wei Zuo, Fanfan Hou, Fujian Zhang
Theranostics. 2023; 13(4): 1311–1324. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.7150/thno.79326
PMCID:
PMC10008742
19.
Beryl L. Manning-Geist, Sacha Gnjatic, Carol Aghajanian, Jason Konner, Sarah H. Kim, Debra Sarasohn, Krysten Soldan, William P. Tew, Nicholas J. Sarlis, Dmitriy Zamarin, Sara Kravetz, Ilaria Laface, Teresa Rasalan-Ho, Jingjing Qi, Phillip Wong, Paul J. Sabbatini, Roisin E. O’Cearbhaill
Cancers (Basel) 2023 Mar; 15(5): 1458. Published online 2023 Feb 25. doi: 10.3390/cancers15051458
PMCID:
PMC10001251

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center