U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 23

1.
Riccardo Lenzi, Geri Fratini, Elisa Dinelli, Jacopo Matteucci, Gianfranco Menconi, Luca Muscatello
Indian J Thorac Cardiovasc Surg. 2021 Mar; 37(2): 195–199. Published online 2020 Sep 5. doi: 10.1007/s12055-020-01036-6
PMCID:
PMC7876171
2.
Zhe Li, Longshuan Zhao, Yao Cheng, Nansheng Cheng, Yilei Deng, Cochrane Colorectal Cancer Group
Cochrane Database Syst Rev. 2018; 2018(5): CD010168. Published online 2018 May 9. doi: 10.1002/14651858.CD010168.pub3
PMCID:
PMC6494575
3.
H. Mahesha Navada, B. Poornima Ramachandra Bhat
Case Rep Obstet Gynecol. 2011; 2011: 851598. Published online 2011 Jul 18. doi: 10.1155/2011/851598
PMCID:
PMC3335664
4.
Yoonjung Heo, Dong Hun Kim
Ann Surg Treat Res. 2023 Apr; 104(4): 237–247. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.4174/astr.2023.104.4.237
PMCID:
PMC10083346
5.
A.O. Adeyinka, P.T. Adenigba, A.J. Adekanmi, A.T. Adeniji-Sofoluwe, B.E. Osobu, T.O. Oke
Ann Ib Postgrad Med. 2021 Jun; 19(1): 82–86.
PMCID:
PMC8935667
6.
A. Perrella, A. Giuliani, M. De Palma, M. Castriconi, C. Molino, G. Vennarecci, C. Antropoli, C. Esposito, F. Calise, A. Frangiosa, Infection in Surgery Study Group AORN A. Cardarelli
Updates Surg. 2022; 74(2): 765–771. Published online 2021 Oct 26. doi: 10.1007/s13304-021-01172-7
PMCID:
PMC8546392
7.
Cochrane Database Syst Rev. 2021; 2021(8): CD010168. Published online 2021 Aug 17. doi: 10.1002/14651858.CD010168.pub4
PMCID:
PMC8407456
8.
Metasebia W Abebe, Mary Mesfin Nigussie
J Surg Case Rep. 2021 Jun; 2021(6): rjab222. Published online 2021 Jun 4. doi: 10.1093/jscr/rjab222
PMCID:
PMC8177902
9.
Yang Li, Pei-Yuan Li, Shi-Jing Sun, Yuan-Zhang Yao, Zhan-Fei Li, Tao Liu, Fan Yang, Lian-Yang Zhang, Xiang-Jun Bai, Jing-Shan Huo, Wu-Bing He, Jun Ouyang, Lei Peng, Ping Hu, Yan-An Zhu, Ping Jin, Qi-Feng Shao, Yan-Feng Wang, Rui-Wu Dai, Pei-Yang Hu, Hai-Ming Chen, Ge-Fei Wang, Yong-Gao Wang, Hong-Xu Jin, Chang-Ju Zhu, Qi-Yong Zhang, Biao Shao, Xi-Guang Sang, Chang-Lin Yin
Chin J Traumatol. 2019 Feb; 22(1): 1–11. Published online 2019 Feb 14. doi: 10.1016/j.cjtee.2018.10.005
PMCID:
PMC6529401
10.
Nilesh Chande, Yongjun Wang, John K MacDonald, John WD McDonald
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug; 2014(8): CD006618. Published online 2014 Aug 27. doi: 10.1002/14651858.CD006618.pub3
PMCID:
PMC6486224
11.
Yongjun Wang, John K MacDonald, Ben Vandermeer, Anne Marie Griffiths, Wael El‐Matary, Cochrane IBD Group
Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(8): CD007560. Published online 2015 Aug 11. doi: 10.1002/14651858.CD007560.pub3
PMCID:
PMC6486092
12.
Ahmed Kamel Abdulhamid, Shah-Jalal Sarker
Ann Med Surg (Lond) 2018 Dec; 36: 168–172. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1016/j.amsu.2018.10.040
PMCID:
PMC6247409
13.
Nigel J. Hall, Mufiza Z. Kapadia, Simon Eaton, Winnie W. Y. Chan, Cheri Nickel, Agostino Pierro, Martin Offringa
Trials. 2015; 16: 275. Published online 2015 Jun 17. doi: 10.1186/s13063-015-0783-1
PMCID:
PMC4499220
14.
Justin Cochrane, Greg Schlepp
Case Rep Gastrointest Med. 2015; 2015: 794282. Published online 2015 Mar 17. doi: 10.1155/2015/794282
PMCID:
PMC4381724
15.
Zeng Shu-xiong, Zhang Zhen-sheng, Yu Xiao-wen, Li Hui-zhen, Lu Xin, Sun Ying-hao, Xu Chuan-liang
Case Rep Urol. 2014; 2014: 872989. Published online 2014 Nov 10. doi: 10.1155/2014/872989
PMCID:
PMC4243739
16.
Denise M Molk, Charlene L Karr-May, Elaine D Trang, George E Sanders
J Am Assoc Lab Anim Sci. 2013 Mar; 52(2): 197–205. Published online 2013 Mar.
PMCID:
PMC3624790
17.
B. Mastalier, C. Tihon, B. Ghita, C. Botezatu, V. Deaconescu, P. Mandisodza, C. Draghici, S. Simion
J Med Life. 2012 Sep 15; 5(3): 348–353. Published online 2012 Sep 25.
PMCID:
PMC3493968
18.
Ioannis Pachiadakis, Andreas Nakos, Presvia Tatsi, John Moschos, Stefanos Milias, Panagiotis Nikolopoulos, Christos Balaris, Dimosthenis Apostolidis, Petros Zezos
Cases J. 2009; 2: 8541. Published online 2009 Aug 25. doi: 10.4076/1757-1626-2-8541
PMCID:
PMC2769453
19.
A S Bayer, J E Edwards, Jr, L B Guze
Antimicrob Agents Chemother. 1981 Jan; 19(1): 179–184. doi: 10.1128/aac.19.1.179
PMCID:
PMC181378
20.
Ah Jin Kim, Chang Hwan Choi, Sun Keun Choi, Yong Woon Shin, Yun-Kyu Park, Lucia Kim, Suk Jin Choi, Jee Young Han, Joon Mee Kim, Young Chae Chu, In Suh Park
Korean J Parasitol. 2015 Dec; 53(6): 725–730. Published online 2015 Dec 31. doi: 10.3347/kjp.2015.53.6.725
PMCID:
PMC4725238

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center