U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
J. M. Farrow, J. B. Mahony
Bull World Health Organ. 1988; 66(3): 365–368.
PMCID:
PMC2491132
2.
A A Attenburrow, C M Barker
Arch Dis Child. 1985 Dec; 60(12): 1169–1172. doi: 10.1136/adc.60.12.1169
PMCID:
PMC1777691
3.
Fan Gong, Zhikui Chen, Jianyuan Chang, Jinlong Liu, Xiaobin Wang, Weisong Mo, Mengqin Tan, Tao Jiang
Infect Drug Resist. 2023; 16: 3463–3468. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.2147/IDR.S407741
PMCID:
PMC10244205
4.
Ali Mahamda H
Arch Razi Inst. 2022 Oct; 77(5): 1729–1735. Published online 2022 Oct 31. doi: 10.22092/ARI.2022.359355.2410
PMCID:
PMC10133643
5.
Lu Wang, Jingwei Liu, Liping Peng
Infect Drug Resist. 2023; 16: 115–124. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.2147/IDR.S393647
PMCID:
PMC9831003
6.
Jiaming Liu, Yuan Gao
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 1040441. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3389/fmed.2022.1040441
PMCID:
PMC9730873
7.
Xin-Cheng Qin, Jinwei Huang, Zhangnv Yang, Xiangrong Sun, Wen Wang, Enhui Gong, Zhuo Cao, Jianfeng Lin, Yanai Qiu, Bohai Wen, Biao Kan, Jianguo Xu, Tian Qin
Emerg Microbes Infect. 2022; 11(1): 2715–2723. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.1080/22221751.2022.2140606
PMCID:
PMC9661978
8.
Junli Tang, Wanmei Tan, Lingxin Luo, Huan Xu, Na Li
Microbiol Spectr. 2022 Jul-Aug; 10(4): e02384-21. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1128/spectrum.02384-21
PMCID:
PMC9431268
9.
Qiaoqiao Yin, Yuecui Li, Hongyi Pan, Tianchen Hui, Zhaonan Yu, Haiyan Wu, Dehe Zhang, Wei Zheng, Shouhao Wang, Zhewen Zhou, Chengan Xu, Wenhao Wu, Yongxi Tong, Haoyi Wang, Hongying Pan
Int J Infect Dis. 2022 Sep; 122: 622–627. Published online 2022 Jul 13. doi: 10.1016/j.ijid.2022.07.027
PMCID:
PMC9276535
10.
Roqayah H. Kadi, Khadijah A. Altammar, Mohamed M. Hassan, Abdullah F. Shater, Fayez M. Saleh, Hattan Gattan, Bassam M. Al-ahmadi, Qwait AlGabbani, Zuhair M. Mohammedsaleh
Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun; 19(12): 7306. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.3390/ijerph19127306
PMCID:
PMC9223490
11.
Changjun Zhu, Minjie Lv, Jianling Huang, Changwen Zhang, Lixu Xie, Tianming Gao, Bo Han, Wenjing Wang, Ganzhu Feng
BMC Infect Dis. 2022; 22: 181. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.1186/s12879-022-07158-z
PMCID:
PMC8867867
12.
Fuxun Yang, Jiajia Li, Bo Qi, Longfei Zou, Zongming Shi, Yu Lei, Jun Li, Xiaoxiu Luo, Fan Zeng, Sen Lu, Xiaobo Huang, Rongan Liu, Yunping Lan
Front Cell Infect Microbiol. 2021; 11: 727594. Published online 2022 Jan 6. doi: 10.3389/fcimb.2021.727594
PMCID:
PMC8770948
13.
Jayaraman Selvaraj, Srinivasan Perumal, Josephine Rex, Surapaneni Krishna Mohan, Sumetha Suga Deiva Suga, Umapathy Vidhya Rekh, Veeraraghavan Vishnupriya, Periyasamy Vijayalakshmi, Rajagopal Ponnulakshmi
Bioinformation. 2020; 16(10): 786–788. Published online 2020 Oct 31. doi: 10.6026/97320630016786
PMCID:
PMC8503770
14.
Huan-huan Wu, Lan-fang Feng, Shuang-yan Fang
BMC Pulm Med. 2021; 21: 300. Published online 2021 Sep 23. doi: 10.1186/s12890-021-01673-6
PMCID:
PMC8461849
15.
Mateja Legan, Olga Vraspir-Porenta, Darja Kece, Ruda Zorc-Pleskovic, Marjeta Zorc
Bosn J Basic Med Sci. 2004 Feb; 4(1): 19–22. doi: 10.17305/bjbms.2004.3455
PMCID:
PMC7245523
16.
K Nakata, Y Okazaki, H Hattori, S Nakamura
Antimicrob Agents Chemother. 1994 Aug; 38(8): 1757–1762. doi: 10.1128/aac.38.8.1757
PMCID:
PMC284633
17.
D M Williams, G I Byrne, B Grubbs, T J Marshal, J Schachter
Infect Immun. 1988 Nov; 56(11): 3004–3006. doi: 10.1128/iai.56.11.3004-3006.1988
PMCID:
PMC259686
18.
D M Magee, D M Williams, E J Wing, C A Bleicker, J Schachter
Infect Immun. 1991 Jul; 59(7): 2370–2375. doi: 10.1128/iai.59.7.2370-2375.1991
PMCID:
PMC258020
19.
M Nurminen, E Wahlström, M Kleemola, M Leinonen, P Saikku, P H Mäkelä
Infect Immun. 1984 Jun; 44(3): 609–613. doi: 10.1128/iai.44.3.609-613.1984
PMCID:
PMC263641
20.
Xiaoying Li, Tao Xiao, Pengzhi Hu, Kun Yan, Jiongxing Wu, Xinya Tu, Yishu Tang, Hong Xia
PLoS One. 2022; 17(7): e0270896. Published online 2022 Jul 11. doi: 10.1371/journal.pone.0270896
PMCID:
PMC9273088

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center