U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2913

1.
Yongchun Shen, Shaoguang Huang, Jian Kang, Jiangtao Lin, Kefang Lai, Yongchang Sun, Wei Xiao, Lan Yang, Wanzhen Yao, Shaoxi Cai, Kewu Huang, Fuqiang Wen
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018; 13: 399–407. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.2147/COPD.S144312
PMCID:
PMC5796802
2.
Tingting Liu, Zhenzhen Wang, Xiaotong Xue, Zhe Wang, Yuan Zhang, Zihao Mi, Qing Zhao, Lele Sun, Chuan Wang, Peidian Shi, Gongqi Yu, Meng Wang, Yonghu Sun, Fuzhong Xue, Hong Liu, Furen Zhang
Nat Commun. 2024; 15: 5949. Published online 2024 Jul 15. doi: 10.1038/s41467-024-50283-3
PMCID:
PMC11251189
3.
Jingsong Wang, Ziyong Wu, Min Zhu, Yang Zhao, Jingwen Xie
Front Immunol. 2024; 15: 1378990. Published online 2024 Jul 1. doi: 10.3389/fimmu.2024.1378990
PMCID:
PMC11246884
4.
Yong Ge, Rong Chen, Tao Ling, Biaodi Liu, Jingrong Huang, Youxiang Cheng, Yi Lin, Hongxuan Chen, Xiongmei Xie, Guomeng Xia, Guanzheng Luo, Shaochun Yuan, Anlong Xu
J Clin Invest. 2024 Jul 15; 134(14): e177932. Published online 2024 May 16. doi: 10.1172/JCI177932
PMCID:
PMC11245160
5.
Teresa Brito-Robinson, Yetunde A. Ayinuola, Victoria A. Ploplis, Francis J. Castellino
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1406953. Published online 2024 Jun 25. doi: 10.3389/fcvm.2024.1406953
PMCID:
PMC11231438
6.
Obyda Al-Housni, Constantinos Boufeas, Valori Slane
HCA Healthc J Med. 2024; 5(2): 171–174. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.36518/2689-0216.1642
PMCID:
PMC11229597
7.
Masamitsu Hamakawa, Ayaka Tanaka, Fumiaki Tokioka, Tadashi Ishida
Respirol Case Rep. 2024 Jun; 12(6): e01412. Published online 2024 Jun 13. doi: 10.1002/rcr2.1412
PMCID:
PMC11175838
8.
Remans Ellen, Caeymaex Cathy, Wuyts Kathleen
Case Rep Womens Health. 2024 Jun; 42: e00618. Published online 2024 May 18. doi: 10.1016/j.crwh.2024.e00618
PMCID:
PMC11170166
9.
Edoardo Vincenzo Savarino, Giovanni Barbara, Maria Beatrice Bilò, Nicola De Bortoli, Antonio Di Sabatino, Salvatore Oliva, Roberto Penagini, Francesca Racca, Annalisa Tortora, Filippo Rumi, Americo Cicchetti
Therap Adv Gastroenterol. 2024; 17: 17562848241249570. Published online 2024 May 27. doi: 10.1177/17562848241249570
PMCID:
PMC11135112
10.
Noora Keski-Säntti, Elin Waltimo, Antti Mäkitie, Jaana Hagström, Maria Söderlund-Venermo, Timo Atula, Caj Haglund, Saku T. Sinkkonen, Maria Jauhiainen
J Oral Microbiol. 2024; 16(1): 2345941. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.1080/20002297.2024.2345941
PMCID:
PMC11073405
11.
Jifeng Yu, Yan Li, Lu Xiao, Jing Xie, Zhiqiang Guo, Yonggang Ye, Yi Lin, Ye Cao, Xuejing Wu, Congjian Mao, Xingyu Li, Meng Pan, Jianqiang Ye, Long Zhou, Jian Huang, Junyan Yang, Yong Wei, Xianhui Zhang, Bin Zhang, Runmin Kang
Viruses. 2024 Apr; 16(4): 495. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.3390/v16040495
PMCID:
PMC11054208
12.
Juan Montejo-Hernández, Jorge Rico-Fontalvo, Jose Cabrales, Shuchi Anand, María Cristina Martínez-Ávila, Claudia Duran-Merino, Luis Arias-Restrepo, Camilo Andrés Gómez Duran
Case Rep Nephrol. 2024; 2024: 3909755. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1155/2024/3909755
PMCID:
PMC11023721
13.
Sumbul, Arshiya Sultana, Md Belal Bin Heyat, Khaleequr Rahman, Faijan Akhtar, Saba Parveen, Mercedes Briones Urbano, Vivian Lipari, Isabel De la Torre Díez, Azmat Ali Khan, Abdul Malik
Front Chem. 2024; 12: 1361980. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fchem.2024.1361980
PMCID:
PMC11018920
14.
Jacob Dockterman, Jeffrey R. Reitano, Jeffrey I. Everitt, Graham D. Wallace, Meghan Hendrix, Gregory A. Taylor, Jörn Coers
mBio. 2024 Apr; 15(4): e00303-24. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.1128/mbio.00303-24
PMCID:
PMC11005385
15.
Muhammad Raza Shah, Sehrosh Naz Khan, Samreen Fatima, Liangyuan Yao, Hongbo Yuan, Shafi Ullah, Jahanara Ainuddin, Changqing Zeng, Yiyang Zheng, Najmus Sahar, Shaista Anwar, Meijun Zhu, Cun Ma, Kaweeta Kumari, Wei Wang, Ruihuan Liu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1287321. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3389/fphar.2024.1287321
PMCID:
PMC10995302
16.
Santosh Shenoy
World J Gastrointest Oncol. 2024 Mar 15; 16(3): 571–576. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.4251/wjgo.v16.i3.571
PMCID:
PMC10989375
17.
Saki Shibuki, Tsukasa Saida, Sodai Hoshiai, Toshitaka Ishiguro, Masafumi Sakai, Taishi Amano, Tetsuya Abe, Miki Yoshida, Kensaku Mori, Takahito Nakajima
Jpn J Radiol. 2024; 42(4): 331–346. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1007/s11604-023-01518-8
PMCID:
PMC10980613
18.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2024; 2024: 9824581. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1155/2024/9824581
PMCID:
PMC10973270
19.
Michael W. Easson, Jacobs H. Jordan, J. Vincent Edwards, Nicolette T. Prevost, Rebecca A. Dupre, Matthew B. Hillyer, Isabel M. Lima, Sunghyun Nam
ACS Appl Bio Mater. 2024 Mar 18; 7(3): 1490–1500. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1021/acsabm.3c00885
PMCID:
PMC10951950
20.
Stephanie Brunner, Olga Covtun, Federico Moccetti, Lucca Loretz, Matthias Bossard, Adrian Attinger‐Toller, Florim Cuculi, Mathias Wolfrum, Reto Kurmann, Stefan Toggweiler
J Am Heart Assoc. 2024 Mar 5; 13(5): e032250. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1161/JAHA.123.032250
PMCID:
PMC10944066

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center