U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 23

1.
Faten Limaiem, Sahir Omrani
Clin Case Rep. 2022 Sep; 10(9): e6380. Published online 2022 Sep 25. doi: 10.1002/ccr3.6380
PMCID:
PMC9510760
2.
Yu-Jie Cui, Yan-Yan Ren, Hong-Zhen Zhang
World J Clin Cases. 2022 Sep 6; 10(25): 8962–8967. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.12998/wjcc.v10.i25.8962
PMCID:
PMC9477027
3.
Fang Cao, Yan Yan, Dongfeng Niu, Xiaozheng Huang, Ling Jia, Xinting Diao, Zhongwu Li
BMC Gastroenterol. 2022; 22: 346. Published online 2022 Jul 16. doi: 10.1186/s12876-022-02417-4
PMCID:
PMC9287910
4.
Shoko Yamashita, Masaaki Nishi, Kozo Yoshikawa, Toshihiro Nakao, Takuya Tokunaga, Chie Takasu, Hideya Kashihara, Yuma Wada, Toshiaki Yoshimoto, Yosuke Iwakawa, Takeshi Oya, Koichi Tsuneyama, Mitsuo Shimada
Int Cancer Conf J. 2022 Jul; 11(3): 196–200. Published online 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s13691-022-00547-w
PMCID:
PMC9163280
5.
Jung-Soo Pyo, Nae Yu Kim, Byoung Kwan Son, Hyo Young Lee, Il Hwan Oh, Kwang Hyun Chung
Gastroenterol Res Pract. 2020; 2020: 6628412. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.1155/2020/6628412
PMCID:
PMC7728477
6.
Yuqing Cheng, Xiaoli Zhou, Kequn Xu, Jin Huang, Qin Huang
BMC Gastroenterol. 2020; 20: 273. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.1186/s12876-020-01422-9
PMCID:
PMC7433105
7.
Kenichi Iwasaki, Takeshi Suda, Yuki Takano, Yuki Ohno, Erika Yamada, Naoto Okazaki, Kosuke Takahashi, Takafumi Watanabe, Yosuke Makuuchi, Yoshihiro Ota, Yoshiaki Osaka, Akiyoshi Seshimo, Kenji Katsumata, Akihiko Tsuchida
World J Surg Oncol. 2020; 18: 102. Published online 2020 May 21. doi: 10.1186/s12957-020-01878-9
PMCID:
PMC7243312
8.
Hirohiko Miyake, Chika Miyasaka, Mitsuaki Ishida, Hirokazu Miki, Kentarou Inoue, Koji Tsuta
Mol Clin Oncol. 2019 Jul; 11(1): 77–80. Published online 2019 May 16. doi: 10.3892/mco.2019.1860
PMCID:
PMC6547880
9.
Tsutomu Namikawa, Kazune Fujisawa, Eri Munekage, Masaya Munekage, Yusuke Oki, Hiromichi Maeda, Hiroyuki Kitagawa, Hiroshi Ueta, Michiya Kobayashi, Kazuhiro Hanazaki
Mol Clin Oncol. 2018 Apr; 8(4): 557–560. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.3892/mco.2018.1567
PMCID:
PMC5838299
10.
Anna Crescenzi, Chiara Taffon, Michele Donati, Michele Pier Luca Guarino, Sergio Valeri, Roberto Coppola
Medicine (Baltimore) 2017 Feb; 96(7): e5730. Published online 2017 Feb 17. doi: 10.1097/MD.0000000000005730
PMCID:
PMC5319490
11.
TARO TOBO, MINAKO HIRAHASHI, TAKASHI YAO, SHINICHI AISHIMA, YOSHINAO ODA
Mol Clin Oncol. 2013 Mar-Apr; 1(2): 220–224. Published online 2012 Dec 28. doi: 10.3892/mco.2012.56
PMCID:
PMC3956260
12.
K. Oda, J. Tamaru, T. Takenouchi, A. Mikata, M. Nunomura, N. Saitoh, H. Sarashina, N. Nakajima
Am J Pathol. 1993 Oct; 143(4): 1063–1071.
PMCID:
PMC1887057
13.
Ki Bum Park, An Na Seo, Moonsik Kim
Diagn Pathol. 2023; 18: 81. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.1186/s13000-023-01363-3
PMCID:
PMC10334507
14.
Hitoshi Ojima, Toshio Fukuda, Takashi Nakajima, Yukio Nagamachi
Jpn J Cancer Res. 1997 Mar; 88(3): 262–266. doi: 10.1111/j.1349-7006.1997.tb00376.x
PMCID:
PMC5921379
15.
Ikuo Matsuda, Kazuomi Kan, Sadayuki Doi, Yoshiyuki Motoki, Masayuki Onodera, Seiichi Hirota
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(9): 11766–11771. Published online 2015 Sep 1.
PMCID:
PMC4637740
16.
Ji Hyun Park, Hee Jin Cho, Jeonghwa Seo, Ki Bum Park, Yong Hwan Kwon, Han Ik Bae, An Na Seo, Moonsik Kim
Sci Rep. 2023; 13: 19487. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1038/s41598-023-45930-6
PMCID:
PMC10636116
17.
Chang Lu, Jizhen Feng, Zhigang Yao, Lei Shi, Jiamei Li
Pathol Oncol Res. 2023; 29: 1610902. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.3389/pore.2023.1610902
PMCID:
PMC9931590
18.
Jin Hee Noh, Jun Young Shin, Jeong Hoon Lee, Young Soo Park, In-Seob Lee, Ga Hee Kim, Hee Kyong Na, Ji Yong Ahn, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung
Gut Liver. 2023 Jan 15; 17(1): 69–77. Published online 2022 May 25. doi: 10.5009/gnl210593
PMCID:
PMC9840931
19.
Yoichi Tanaka, Takayuki Tajima, Hiroshi Kajiwara, Tomoko Sugiyama, Tomoki Nakamura, Tomoko Hanashi, Osamu Chino, Hiroyasu Makuuchi
J Gastrointest Oncol. 2022 Oct; 13(5): 2608–2614. doi: 10.21037/jgo-22-469
PMCID:
PMC9660052
20.
Yu Kobayashi, Takehito Kunogi, Hiroki Tanabe, Yuki Murakami, Takuya Iwama, Takahiro Sasaki, Keitaro Takahashi, Katsuyoshi Ando, Yoshiki Nomura, Nobuhiro Ueno, Shin Kashima, Kentaro Moriichi, Hidehiro Takei, Mikihiro Fujiya, Toshikatsu Okumura
World J Gastrointest Oncol. 2019 Oct 15; 11(10): 925–932. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.925
PMCID:
PMC6815925

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center