U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 183

1.
Dongming Lv, Zhongye Xu, Pu Cheng, Zhicheng Hu, Yunxian Dong, Yanchao Rong, Hailin Xu, Zhiyong Wang, Xiaoling Cao, Wuguo Deng, Bing Tang
Burns Trauma. 2023; 11: tkad024. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.1093/burnst/tkad024
PMCID:
PMC10729783
2.
Jee-Woo Kim, Jung Min Ko, Dong Yoon Lee, Jung-Won Shin
Ann Dermatol. 2023 May; 35(Suppl 1): S19–S24. Published online 2023 May 3. doi: 10.5021/ad.20.320
PMCID:
PMC10608378
3.
Cosima C. Hoch, Paul F. Funk, Katharina Storck, Marion San Nicoló, Christian Jacobi
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2023 Jun; 11(6): e5086. Published online 2023 Jun 30. doi: 10.1097/GOX.0000000000005086
PMCID:
PMC10313286
4.
Shuai Ren, Yingchang Ji, Mengmeng Wang, Maodong Ye, Lvdong Huang, Xiangna Cai
Ann Transl Med. 2023 Jan 15; 11(1): 15. Published online 2023 Jan 15. doi: 10.21037/atm-22-6021
PMCID:
PMC9906204
5.
Taogen Gong, Yayu Wang, Shaowei Dong, Xiaoshi Ma, Danfeng Du, Chang Zou, Qijun Zheng, Zhong Wen
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 1000324. Published online 2022 Oct 26. doi: 10.3389/fmed.2022.1000324
PMCID:
PMC9643690
6.
Sundeep Ruder, Brett Mansfield, Andrew Ronald Immelman, Nissi Varki, Phuong Miu, Frederick Raal, Sotirios Tsimikas
Lipids Health Dis. 2022; 21: 113. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1186/s12944-022-01720-z
PMCID:
PMC9623907
7.
Zeren SHEN, Jinjin SHAO, Jiaqi SUN, Jinghong XU
J Zhejiang Univ Sci B. 2022 Aug 15; 23(8): 699–704. doi: 10.1631/jzus.B2200036
PMCID:
PMC9381328
8.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Jan; 10(1): e4176. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.1097/GOX.0000000000004176
PMCID:
PMC8849312
9.
Sang Ho Oh, Sang Hyun Woo
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021 Nov; 9(11): e3946. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.1097/GOX.0000000000003946
PMCID:
PMC8615357
10.
Sunje Kim, Seong Eun Lee, Shinae Yi, Sangmi Jun, Yoon-Sun Yi, Harsha Nagar, Cuk-Seong Kim, Chungmin Shin, Min-Kyung Yeo, Yea Eun Kang, Sang-Ha Oh
Int J Mol Sci. 2021 Oct; 22(19): 10765. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.3390/ijms221910765
PMCID:
PMC8509846
11.
Chuying Li, Meitong Jin, Yinli Luo, Zhehu Jin, Longquan Pi
BMC Med Genomics. 2021; 14: 239. Published online 2021 Oct 2. doi: 10.1186/s12920-021-01087-7
PMCID:
PMC8487518
12.
Mathias Rath, Alain Pitiot, Michael Kirr, Waltraud Fröhlich, Bianca Plosnita, Stefan Schliep, Jürgen Bauerschmitz, Andreas S. Baur, Christian Ostalecki
Int J Mol Sci. 2021 Sep; 22(17): 9417. Published online 2021 Aug 30. doi: 10.3390/ijms22179417
PMCID:
PMC8430546
13.
Kang Woo Lee, Jin Sik Burm, Won Yong Yang
Int Wound J. 2013 Apr; 10(2): 200–202. Published online 2013 Mar 19. doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.01068.x
PMCID:
PMC7950619
14.
Zhiming Tang, Yi Cao, Jicun Ding, Xiaoxiang Zhai, Mengqing Jing, Mengmeng Wang, Lu Lu
Biomed Res Int. 2020; 2020: 3608372. Published online 2020 Sep 30. doi: 10.1155/2020/3608372
PMCID:
PMC7545458
15.
Jun Jin, Zhen-Hua Jia, Xiao-Hua Luo, Hong-Feng Zhai
Cell Cycle. 2020; 19(2): 218–232. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1080/15384101.2019.1706921
Expression of Concern in:
Cell Cycle. 2023; 22(9): 1162.
PMCID:
PMC6961662
16.
Tim Pruimboom, Marc R. Scheltinga
Case Rep Dermatol. 2018 Sep-Dec; 10(3): 257–262. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1159/000495020
PMCID:
PMC6323402
17.
Jacklyn N. Hellwege, Shirley B. Russell, Scott Williams, Todd L. Edwards, Digna R. Velez Edwards
Ann Hum Genet.
Published in final edited form as: Ann Hum Genet. 2018 Jul; 82(4): 206–215. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1111/ahg.12245
PMCID:
PMC5993571
18.
Chao Shi, Jianyu Zhu, Degang Yang
Dermatoendocrinol. 2017; 9(1): e1448327. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1080/19381980.2018.1448327
PMCID:
PMC5914537
19.
Hu Jiao, Tiran Zhang, Jincai Fan, Ran Xiao
Front Physiol. 2017; 8: 885. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.3389/fphys.2017.00885
PMCID:
PMC5682018
20.
Noriko Aramaki-Hattori, Keisuke Okabe, Mariko Hamada, Tamae Takato, Kazuo Kishi
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Jun; 5(6): e1357. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1097/GOX.0000000000001357
PMCID:
PMC5505833

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center