U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 383

1.
Clara Mestre, Sonisha Neupane, Vivian Manh, Kristina Tarczy-Hornoch, T. Rowan Candy
Ophthalmic Physiol Opt.
Published in final edited form as: Ophthalmic Physiol Opt. 2023 Jul; 43(4): 598–614. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1111/opo.13093
PMCID:
PMC10973920
2.
Guohong Zhao, Jing Fu, Yue Qi, Yidi Wang, Wenbin Wei
BMC Ophthalmol. 2024; 24: 139. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.1186/s12886-024-03412-x
PMCID:
PMC10967032
3.
Amany R. Abdel Wahid, Sameh G. Taher, Ayah Mohmoud Mohamed, Doaa Atef
Hong Kong Physiother J. 2024 Dec; 44(2): 127–135. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1142/S1013702524500100
PMCID:
PMC10949105
4.
Lin Xia, Yanming Wang, Sha Luo, Yong Zhang, Bensheng Qiu, Xiaoxiao Wang, Lixia Feng
Heliyon. 2024 Mar 15; 10(5): e26197. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26197
PMCID:
PMC10943311
5.
Changyang Liu, Yaxin Zhao, Jiasu Liu, Qi Zhao
Medicine (Baltimore) 2024 Mar 1; 103(9): e37348. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1097/MD.0000000000037348
PMCID:
PMC10906616
6.
Svenja Kopmann, Ulrike Grenzebach, Oliver Ehrt, Julia Biermann
J Clin Med. 2024 Feb; 13(4): 1031. Published online 2024 Feb 11. doi: 10.3390/jcm13041031
PMCID:
PMC10889094
7.
Seung-Ahn Yang, Hee-Young Choi, Su-Jin Kim, Kwang-Eon Han, Ji-Eun Lee
J Clin Med. 2024 Feb; 13(3): 731. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.3390/jcm13030731
PMCID:
PMC10856327
8.
Soo Jung Lee, Sook Hyun Yoon, Sook Young Kim, Donghun Lee
PLoS One. 2024; 19(2): e0297427. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1371/journal.pone.0297427
PMCID:
PMC10843071
9.
Cong Wei, Ding-Ping Yang, Yan Yang, Wen-Han Yang, Ya-Mei Lu, Xin-Ping Yu, Shuai Chang
Ital J Pediatr. 2024; 50: 17. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1186/s13052-024-01591-3
PMCID:
PMC10809432
10.
Apatsa Lekskul, Wadakarn Wuthisiri, Kavin Vanikieti, Sukrita Aramrungroj
Clin Ophthalmol. 2024; 18: 107–111. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.2147/OPTH.S443945
PMCID:
PMC10789564
11.
Jinal Gore, Soveeta Rath, Suma Ganesh
Indian J Ophthalmol. 2023 Dec; 71(12): 3637–3641. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.4103/IJO.IJO_29_23
PMCID:
PMC10788762
12.
Xiaolan Chen, Jing Liu, Zixuan Xu, Yijing Zhuang, Yusong Zhou, Yunsi He, Ying Yao, Junpeng Yuan, Lei Feng, Qingqing Ye, Yun Wen, Yu Jia, Zhong-Lin Lu, Xiaoming Lin, Jinrong Li
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2024 Jan; 65(1): 3. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1167/iovs.65.1.3
PMCID:
PMC10768712
13.
Mengya Han, Tao Shen, Xiangjun Wang, Xinping Yu, Binbin Zhu, Yun Wen, Jianhua Yan
Indian J Ophthalmol. 2023 Nov; 71(11): 3558–3562. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.4103/IJO.IJO_2977_22
PMCID:
PMC10752302
14.
Jae Yong Han, Jinu Han, Sueng-Han Han
BMC Ophthalmol. 2023; 23: 510. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1186/s12886-023-03259-8
PMCID:
PMC10722733
15.
Journal of Healthcare Engineering
J Healthc Eng. 2023; 2023: 9845658. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.1155/2023/9845658
PMCID:
PMC10718735
16.
17.
Yousef Alizadeh, Abdolreza Medghalchi, Soheil Soltanipour, Mohammad J. Mohammadi, Reza Soltani-Moghadam, Hassan Behboudi, Ebrahim Azaripour, Altinai Soleimani
Int J Prev Med. 2023; 14: 80. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.4103/ijpvm.ijpvm_130_22
PMCID:
PMC10580209
18.
Xiu-Fang Lv, Hui Zhong, Hao-Jiang Yang, Li He, Mei Xiong, Xiao-Ling Zhang, Li Wang, Wang Fang, Jin Wu
Front Psychol. 2023; 14: 1025577. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1025577
PMCID:
PMC10560856
19.
Weijia Zhang, Nanxi Fei, Yachen Wang, Bingbing Yang, Zhihan Liu, Luyao Cheng, Junfa Li, Junfang Xian, Tao Fu
Hum Brain Mapp. 2023 Oct 15; 44(15): 5002–5012. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1002/hbm.26427
PMCID:
PMC10502682
20.
Arun Rajaratnam
J Med Case Rep. 2023; 17: 335. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s13256-023-04057-y
PMCID:
PMC10485929

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center