U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Bruce Wang, Herbert L. Bonkovsky, Joseph K. Lim, Manisha Balwani
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2023 Mar; 164(3): 484–491. Published online 2023 Jan 13. doi: 10.1053/j.gastro.2022.11.034
PMCID:
PMC10335308
2.
Shuochen Liu, Yirui Wang, Tianlin Wang, Kuangheng Shi, Shilong Fan, Chang Li, Ruixiang Chen, Jifei Wang, Wangjie Jiang, Yaodong Zhang, Yananlan Chen, Xiao Xu, Yue Yu, Changxian Li, Xiangcheng Li
Mol Cancer. 2024; 23: 35. Published online 2024 Feb 17. doi: 10.1186/s12943-024-01950-y
PMCID:
PMC10873941
3.
Menggang Zhang, Shuijun Zhang, Wenzhi Guo, Yuting He
Sci Rep. 2024; 14: 3913. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1038/s41598-024-54673-x
PMCID:
PMC10873508
4.
Yi Yao, KaiQing Yang, Qiang Wang, Zeming Zhu, Sheng Li, Bin Li, Bin Feng, Caixi Tang
Genes Immun. 2024; 25(1): 55–65. Published online 2024 Jan 17. doi: 10.1038/s41435-024-00252-z
PMCID:
PMC10873201
5.
Yueqi Zhang, Xinhui Liu, Kairui Sun, Yue Luo, Jack Yang, Aimin Li, Matti Kiupel, Stefanie Fenske, Martin Biel, Qing-Sheng Mi, Hongbing Wang, Hua Xiao
Cell Rep.
Published in final edited form as: Cell Rep. 2023 Oct 31; 42(10): 113157. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1016/j.celrep.2023.113157
PMCID:
PMC10873026
6.
Xiaoqing Zhao, Chunqing Wang, Liqing Zhao, Zhongzheng Tian
Hepatol Commun. 2024 Mar; 8(3): e0387. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.1097/HC9.0000000000000387
PMCID:
PMC10871796
7.
Sander van Riet, Anais Julien, Andrea Atanasov, Åsa Nordling, Magnus Ingelman-Sundberg
Hepatol Commun. 2024 Mar; 8(3): e0374. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.1097/HC9.0000000000000374
PMCID:
PMC10871795
8.
Dong Jin, Yongfeng Hui, Di Liu, Nan Li, Junzhi Leng, Genwang Wang, Qi Wang, Zhenhui Lu
Funct Integr Genomics. 2024; 24(1): 29. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.1007/s10142-024-01292-4
PMCID:
PMC10867055
9.
Tianbing Wang, Kai Guo, Shoushan Yang, Di Zhang, Haodong Cui, Jimin Yin, Shuhui Yuan, Yong Wang, Yong Qi, Wenyong Wu
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1440–1462. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.18632/aging.205438
PMCID:
PMC10866452
10.
Chunmei He, Zehao Guo, Hao Zhang, Ganqing Yang, Jintao Gao, Zhijing Mo
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1733–1749. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.18632/aging.205454
PMCID:
PMC10866447
11.
Ye-Ru Tan, Bao-Hong Jiang, Wen-Jie Feng, Zhi-Long He, Yi-Ling Jiang, Yi Xun, Xiao-Ping Wu, Yue-Hua Li, Hong-Bo Zhu
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1796–1807. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.18632/aging.205460
PMCID:
PMC10866430
12.
Junzheng Wu, Chuncheng Wu, Xianhui Cai, Peipei Li, Jianjun Lin, Fuqiang Wang
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1712–1732. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.18632/aging.205453
PMCID:
PMC10866410
13.
Fang-Ming Wang, Li-Qiang Xu, Zhong-Chao Zhang, Qiang Guo, Zhi-Peng Du, Yue Lei, Xu Han, Chuang-Yan Wu, Feng Zhao, Jiu-Ling Chen
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1605–1619. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.18632/aging.205446
PMCID:
PMC10866399
14.
ELHAM AMJAD, RAFFAELE PEZZANI, BABAK SOKOUTI
Oncol Res. 2024; 32(3): 439–461. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.32604/or.2023.044473
PMCID:
PMC10865741
15.
YANG ZHANG, NANNAN QIN, XIJUN WANG, RUI LIANG, QUAN LIU, RUOYI GENG, TIANXIAO JIANG, YUNFEI LIU, JINWEI LI
Oncol Res. 2024; 32(3): 563–576. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.32604/or.2023.029697
PMCID:
PMC10865732
16.
Parastoo Yousefi, Alireza Tabibzadeh, Abdulhussain Kadhim Jawaziri, Mohsen Mehrjoo, Mandana Akhavan, Leila Allahqoli, Hamid Salehiniya
Immun Inflamm Dis. 2024 Feb; 12(2): e1182. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.1002/iid3.1182
PMCID:
PMC10865419
17.
Maximilian Bunz, Mona Eisele, Dan Hu, Michael Ritter, Julia Kammerloher, Sandra Lampl, Michael Schindler
Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1338606. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.3389/fcimb.2024.1338606
PMCID:
PMC10864554
18.
Heike Schönherr, Pelin Ayaz, Alexander M. Taylor, Jessica B. Casaletto, B. Barry Touré, Demetri T. Moustakas, Brandi M. Hudson, Roberto Valverde, Songping Zhao, Patrick J. O’Hearn, Lindsey Foster, Dina A. Sharon, Sam Garfinkle, Fabrizio Giordanetto, André Lescarbeau, Ravi Kurukulasuriya, Nastaran Gerami-Moayed, Dejan Maglic, Kamil Bruderek, Gaauri Naik, Hakan Gunaydin, Mary M. Mader, Alessandro A. Boezio, Thomas H. McLean, Rongfeng Chen, Yanxia Wang, David E. Shaw, James Watters, Donald A. Bergstrom
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Feb 6; 121(6): e2317756121. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1073/pnas.2317756121
PMCID:
PMC10861881
19.
Stephan Spahn, Fabian Kleinhenz, Ekaterina Shevchenko, Aaron Stahl, Yvonne Rasen, Christine Geisler, Kristina Ruhm, Marion Klaumuenzer, Thales Kronenberger, Stefan A. Laufer, Holly Sundberg-Malek, Khac Cuong Bui, Marius Horger, Saskia Biskup, Klaus Schulze-Osthoff, Markus Templin, Nisar P. Malek, Antti Poso, Michael Bitzer
Nat Commun. 2024; 15: 1287. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.1038/s41467-024-45247-6
PMCID:
PMC10861557
20.
Runyu Dong, Zhixiong Wang, Danping Cao, Yanna Li, Yao Fei, Peng Gao, Menglin Zhu, Zhiqiang Chen, Juan Cai, Xueliang Zuo
IET Syst Biol. 2024 Feb; 18(1): 23–39. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1049/syb2.12086
PMCID:
PMC10860721

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center