U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 664

1.
Nan Zhang, Linfeng Yang, Aiqing Han, Yuanyuan Wang, Guiwu Zhao, Yue Wang, Tao Chen
Front Neurosci. 2023; 17: 1144867. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.3389/fnins.2023.1144867
PMCID:
PMC10102341
2.
Peng An, Junyan Zhang, Yang Li, Peng Duan, Yan Hu, Xiumei Li, Zhongqiu Wang
Int J Clin Pract. 2022; 2022: 6990974. Published online 2022 Apr 15. doi: 10.1155/2022/6990974
PMCID:
PMC9159146
3.
Y Ito, Y Arahata, Y Goto, M Hirayama, M Nagamutsu, T Yasuda, T Yanagi, G Sobue
AJNR Am J Neuroradiol. 1998 Mar; 19(3): 415-7.
PMCID:
PMC8338246
4.
Fei Xie, Yanli Cai, Lin Huang, Jianqiang Hao, Tianjin Ling, Seidu A. Richard
Medicine (Baltimore) 2021 Apr 23; 100(16): e25589. Published online 2021 Apr 23. doi: 10.1097/MD.0000000000025589
PMCID:
PMC8078273
5.
Florian S. Eichler, Paul Wang, Robert J. Wityk, Norman J. Beauchamp, Jr, Peter B. Barker
AJNR Am J Neuroradiol. 2002 May; 23(5): 833–837.
PMCID:
PMC7974732
6.
Kuan-Ying Li, Ching-Fang Chien, Chin-Ling Tsai, Huang-Chi Chen, Meng-Ni Wu, Chiou-Lian Lai, Li-Min Liou
BMC Neurol. 2020; 20: 349. Published online 2020 Sep 17. doi: 10.1186/s12883-020-01922-x
PMCID:
PMC7495857
7.
Bo Han, Yi Li, Maozhi Tang, Shun Wu, Xiaosong Xu
Medicine (Baltimore) 2020 Jul 10; 99(28): e20918. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.1097/MD.0000000000020918
PMCID:
PMC7360299
8.
Yajuan Lv, Yan Zhang, Jiandong Zhang, Ning Liang, Fengjun Liu, Ruixue Liu
Medicine (Baltimore) 2019 Nov; 98(46): e17787. Published online 2019 Nov 15. doi: 10.1097/MD.0000000000017787
PMCID:
PMC6867717
9.
Kogenta Nakamura, Hiroshi Saiki, Hiroyuki Muramatsu, Shingo Morinaga, Ikuo Kobayashi, Keishi Kajikawa, Genya Nishikawa, Yoshiharu Kato, Masahito Watanabe, Kent Kanao, Makoto Sumitomo
Int Cancer Conf J. 2017 Oct; 6(4): 197–199. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1007/s13691-017-0306-x
PMCID:
PMC6498335
10.
Xutong Li, Jie Chai, Zhi Wang, Lin Lu, Qingye Zhao, Jie Zhou, Fang Ju
Onco Targets Ther. 2018; 11: 4407–4411. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.2147/OTT.S166605
PMCID:
PMC6072830
11.
Shinji Fukui, Yuta Toyoshima, Takeshi Inoue, Yoriaki Kagebayashi, Shoji Samma
Case Rep Med. 2016; 2016: 6852951. Published online 2016 Oct 4. doi: 10.1155/2016/6852951
PMCID:
PMC5067324
12.
CHANGQING XIE, VOVANTI T. JONES
Oncol Lett. 2016 Feb; 11(2): 1512–1516. Published online 2015 Dec 24. doi: 10.3892/ol.2015.4059
PMCID:
PMC4734259
13.
Melek Kandemir, Belgin Küçükkaya, Muzaffer Savaş Tepe, Zehra Betül Yalçıner, Nedret Taflan Salepçi
Balkan Med J. 2015 Oct; 32(4): 421–425. Published online 2015 Oct 1. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15487
PMCID:
PMC4692344
14.
Ya-ting Ge, Jin-lan Liao, Wei Liang, Zu-ying Xiong
Am J Case Rep. 2015; 16: 849–853. Published online 2015 Dec 1. doi: 10.12659/AJCR.894619
PMCID:
PMC4671450
15.
PINGPING ZHANG, XIAOFENG LI, YATING LI, JING WANG, HUASONG ZENG, XIAOFENG ZENG
Biomed Rep. 2015 Jan; 3(1): 55–58. Published online 2014 Nov 7. doi: 10.3892/br.2014.380
PMCID:
PMC4251155
16.
Wei Wang, Li-Rong Zhao, Xiu-Qiang Lin, Fen Feng
World J Gastroenterol. 2014 Jun 7; 20(21): 6691–6697. Published online 2014 Jun 7. doi: 10.3748/wjg.v20.i21.6691
PMCID:
PMC4047361
17.
Willemijn Huijgen, Bas van der Kallen, Jelis Boiten, Geert Lycklama à Nijeholt
J Clin Neurol. 2014 Jan; 10(1): 59–63. Published online 2014 Jan 6. doi: 10.3988/jcn.2014.10.1.59
PMCID:
PMC3896651
18.
Kyung-Lim Joa, Yong-Il Shin, Huy Suh, Soo-Yeon Kim, Jae Hyeok Chang, Hyun-Yoon Ko
J Spinal Cord Med. 2013 May; 36(3): 250–253. doi: 10.1179/2045772312Y.0000000075
PMCID:
PMC3654454
19.
Stefanie Kristin Golombeck, Carsten Wessig, Camelia-Maria Monoranu, Ansgar Schütz, Laszlo Solymosi, Nico Melzer, Christoph Kleinschnitz
J Med Case Rep. 2013; 7: 14. Published online 2013 Jan 10. doi: 10.1186/1752-1947-7-14
PMCID:
PMC3562210
20.
Leonidas Chelis, Vasilios Souftas, Kiriakos Amarantidis, Nikolaos Xenidis, Eleni Chamalidou, Prokopios Dimopoulos, Prodromos Michailidis, Evagelos Christakidis, Panagiotis Prassopoulos, Stylianos Kakolyris
BMC Cancer. 2012; 12: 489. Published online 2012 Oct 22. doi: 10.1186/1471-2407-12-489
PMCID:
PMC3487903

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center