U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 11008

1.
Kai Zou, Simeng Wang, Ziqian Wang, Hongliang Zou, Fan Yang
Sensors (Basel) 2023 Nov; 23(22): 9014. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/s23229014
PMCID:
PMC10675401
2.
Yu Li, Martin Metzner, Volker Schwieger
Sensors (Basel) 2023 Nov; 23(22): 9156. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3390/s23229156
PMCID:
PMC10675142
3.
Zekun Hu, Bangjin Yi, Hui Li, Cheng Zhong, Peng Gao, Jiaoqi Chen, Qianxiang Yao, Haojia Guo
Sensors (Basel) 2023 Nov; 23(22): 9041. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3390/s23229041
PMCID:
PMC10674776
4.
Shan Huang, Zihan Song, Hyung-Rim Choi, Jae-Joong Kim, Do-Myung Park, Byung-Kwon Park
Sensors (Basel) 2023 Nov; 23(22): 9198. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/s23229198
PMCID:
PMC10674482
5.
Margrethe Johansen, Suzanne Saenko, Menno Schilthuizen, Wellcome Sanger Institute Tree of Life Programme, Mark Blaxter, Angus Davison
Heredity (Edinb) 2023 Dec; 131(5-6): 327–337. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1038/s41437-023-00648-z
PMCID:
PMC10673960
6.
Yi-Ning Yen, Marco Garrido-Cumbrera, Yi-Syuan Sun, Chen-Hung Chen, Chien-Chih Lai, Hung-Cheng Tsai, Wei-Sheng Chen, Hsien-Tzung Liao, Yen-Po Tsao, The Ankylosing Spondylitis Caring Society of R.O.C. (ASCARES), Chang-Youh Tsai, Chung-Tei Chou
Medicina (Kaunas) 2023 Nov; 59(11): 1962. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/medicina59111962
PMCID:
PMC10673106
7.
Kun Qian, Yang Xiao, Yinjie Wei, Di Liu, Quanwen Wang, Wei Feng
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2090. Published online 2023 Nov 12. doi: 10.3390/mi14112090
PMCID:
PMC10673070
8.
Ning Guo, Shuo Han, Mei Zong, Guixiang Wang, Mengmeng Duan, Fan Liu
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2104. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.3390/genes14112104
PMCID:
PMC10670981
9.
Md. Al Amin, Talha Bin Emran, Jishan Khan, Mehrukh Zehravi, Indu Sharma, Anasuya Patil, Jeetendra Kumar Gupta, D. Jeslin, Karthickeyan Krishnan, Rajib Das, Firzan Nainu, Irfan Ahmad, Polrat Wilairatana
Cancers (Basel) 2023 Nov; 15(22): 5311. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/cancers15225311
PMCID:
PMC10670446
10.
Mingfang Jiang, Hengfu Yang
Entropy (Basel) 2023 Nov; 25(11): 1516. Published online 2023 Nov 5. doi: 10.3390/e25111516
PMCID:
PMC10670287
11.
David J. Willshaw, Nicholas M. Gale
eNeuro. 2023 Nov; 10(11): ENEURO.0135-23.2023. Prepublished online 2023 Oct 18. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1523/ENEURO.0135-23.2023
PMCID:
PMC10668230
12.
Taylor J. Malone, Nai-Wen Tien, Yan Ma, Lian Cui, Shangru Lyu, Garret Wang, Duc Nguyen, Kai Zhang, Maxym V. Myroshnychenko, Jean Tyan, Joshua A. Gordon, David A. Kupferschmidt, Yi Gu
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Oct 2. doi: 10.1101/2023.09.30.560254
PMCID:
PMC10659391
13.
Nao Chuhma, Soo Jung Oh, Stephen Rayport
Cell Rep.
Published in final edited form as: Cell Rep. 2023 Mar 28; 42(3): 112204. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.1016/j.celrep.2023.112204
PMCID:
PMC10657204
14.
Christopher M. Brennan, Abby S. Hill, Michael St. Andre, Xianfeng Li, Vijaya Madeti, Susanne Breitkopf, Seth Garren, Liang Xue, Tamara Gilbert, Angela Hadjipanayis, Mara Monetti, Charles P. Emerson, Jr, Robert Moccia, Jane Owens, Nicolas Christoforou
Dis Model Mech. 2022 Nov 1; 15(11): dmm049516. Published online 2022 Oct 31. doi: 10.1242/dmm.049516
PMCID:
PMC10655719
15.
Chawalit Chatupheeraphat, Jiratchaya Peamchai, Sirirat Luk-in, Sakda Yainoy, Warawan Eiamphungporn
PLoS One. 2023; 18(11): e0294287. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1371/journal.pone.0294287
PMCID:
PMC10653547
16.
Jin Ding, Tianyu Jiang, Ping Tan, Yi Wang, Zhenshun Fei, Chuyuan Huang, Jien Ma, Youtong Fang
PLoS One. 2023; 18(11): e0290499. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1371/journal.pone.0290499
PMCID:
PMC10653476
17.
Zihang Li, Dongsheng An, Yingjie Feng, Xianfeng Gu, Xiaoyin Xu, Min Zhang
Proc Int Conf Image Proc.
Published in final edited form as: Proc Int Conf Image Proc. 2022 Oct; 2022: 1191–1195. Published online 2022 Oct 18. doi: 10.1109/icip46576.2022.9897380
PMCID:
PMC10652383
18.
Lea Atanasova, Martina Marchetti-Deschmann, Albert Nemes, Bianca Bruckner, Pavel Rehulka, Nancy Stralis-Pavese, Paweł P. Łabaj, David P. Kreil, Susanne Zeilinger
Sci Rep. 2023; 13: 19976. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1038/s41598-023-47027-6
PMCID:
PMC10651915
19.
Zhongyuan Li, Ning Wang, Xue Bing, Yuhan Li, Jian Yao, Ruobing Li, Aimei Ouyang
BMC Med Imaging. 2023; 23: 186. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1186/s12880-023-01127-x
PMCID:
PMC10648380
20.
Zhupeng Zheng, Zihao Zhang
Sensors (Basel) 2023 Nov; 23(21): 8734. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.3390/s23218734
PMCID:
PMC10647777

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center