U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 26

1.
Sejal Gandhi, Anam R Sasun, Deepali S Patil
Cureus. 2024 Feb; 16(2): e55115. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.7759/cureus.55115
PMCID:
PMC10979713
2.
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Comput Math Methods Med. 2023; 2023: 9790242. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.1155/2023/9790242
PMCID:
PMC10718783
3.
Mengyi Guo, Jing Wang, Zhonghua Xiong, Jiahui Deng, Jing Zhang, Chongyang Tang, Xiangru Kong, Xiongfei Wang, Yuguang Guan, Jian Zhou, Feng Zhai, Guoming Luan, Tianfu Li
Front Neurol. 2022; 13: 1074997. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3389/fneur.2022.1074997
PMCID:
PMC9853158
4.
Yinjun Zhong
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 5720102. Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1155/2022/5720102
PMCID:
PMC9273423
5.
Khue Vu Nguyen, PhD
AIMS Neurosci. 2022; 9(2): 175–215. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.3934/Neuroscience.2022010
PMCID:
PMC9256524
6.
Cheng-Hsun Chang, Hung-Wei Lian, Yueh-Feng Sung
Cureus. 2022 Mar; 14(3): e23707. Published online 2022 Mar 31. doi: 10.7759/cureus.23707
PMCID:
PMC9056232
7.
Zibao Li, Qiang Li, Yachen Ji, Zhaohu Chu, Shoucai Zhao, Lingsong Ma, Zhiming Zhou, Qian Yang, Xianjun Huang
Front Neurol. 2022; 13: 833737. Published online 2022 Feb 11. doi: 10.3389/fneur.2022.833737
PMCID:
PMC8873094
8.
Dan Wang, Kai Shang, Zheng Sun, Yue-Hua Li
Neural Plast. 2021; 2021: 2678379. Published online 2021 Oct 31. doi: 10.1155/2021/2678379
PMCID:
PMC8572636
9.
Andres Monserrate, Orlando De Jesus
BMJ Case Rep. 2020; 13(12): e236928. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.1136/bcr-2020-236928
PMCID:
PMC7747609
10.
Manoj Gopal Madakshira, Kirti Gupta, Preithy Uthamalingam, Gargi Kapatia, Shiv Sajan Saini
Autops Case Rep. 2020; 10(4): e2020208. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.4322/acr.2020.208
PMCID:
PMC7703080
11.
Po Lam So, Ka Wah Li, Tsz Wai Yeung, Wai Kuen Sin
BMC Pregnancy Childbirth. 2019; 19: 311. Published online 2019 Aug 27. doi: 10.1186/s12884-019-2459-4
PMCID:
PMC6712839
12.
Jnanamay Das, Shailly Yadav
Ind Psychiatry J. 2018 Jul-Dec; 27(2): 293–295. doi: 10.4103/ipj.ipj_19_17
PMCID:
PMC6592203
13.
Hannah Harmsen, Bret C. Mobley, Larry T. Davis
Radiol Case Rep. 2019 Jun; 14(6): 700–703. Published online 2019 Mar 28. doi: 10.1016/j.radcr.2019.03.015
PMCID:
PMC6441711
14.
Kenji KOYAMA, Akihisa KANGAWA, Natsuko FUKUMOTO, Ken-ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Tomomi OZAWA, Hisashi INOKUMA, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2018 Jul; 80(7): 1116–1124. Published online 2018 May 4. doi: 10.1292/jvms.18-0143
PMCID:
PMC6068296
15.
Wenbin Li, Xuan Wang, Xiaoer Wei, Mingliang Wang
Ann Clin Transl Neurol. 2018 May; 5(5): 552–558. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1002/acn3.552
PMCID:
PMC5945961
16.
Fen Pan, Jun-Yuan Wang, Yi Xu, Man-Li Huang
Medicine (Baltimore) 2017 Mar; 96(10): e6310. Published online 2017 Mar 10. doi: 10.1097/MD.0000000000006310
PMCID:
PMC5348209
17.
Pakize Karaoğlu, Ayşe İpek Polat, Uluç Yiş, Semra Hız
J Pediatr Neurosci. 2015 Apr-Jun; 10(2): 103–107. doi: 10.4103/1817-1745.159187
PMCID:
PMC4489049
18.
Hesham Elsayed, Mansum Ng, Mary Rutherford, Rajesh Gupta
BMJ Case Rep. 2015; 2015: bcr2013202750. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1136/bcr-2013-202750
PMCID:
PMC4386469
19.
Rozalyn Love, Amy Lee, April Matiasek, William Carter, Marissa Ylagan
AJP Rep. 2014 Nov; 4(2): e97–e100. Published online 2014 Nov 18. doi: 10.1055/s-0034-1395990
PMCID:
PMC4239142
20.
Hiroshi Sato, Hiroko Murata, Kanae Sato, Kanako Kawaharamura, Shozo Hamanishi, Masaya Hirose
Am J Case Rep. 2013; 14: 341–344. Published online 2013 Sep 2. doi: 10.12659/AJCR.889478
PMCID:
PMC3762521

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center