U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Xiwen Chen, Huiying Wu, Lianwei Lu, Ning Zhou, Zhen Chen, Xiaochun Zhang
BMC Infect Dis. 2023; 23: 350. Published online 2023 May 25. doi: 10.1186/s12879-023-08322-9
PMCID:
PMC10210387
2.
Haijie Xiang, Jie Wang, Dandan Tan, Ying Xiong, Pengcheng Huang, Yu Shen, Yun Xu, Zhihong Gong, Fei Hu, Chunhua Xu, Jie Wu, Wei Liu, Junpu Liu, Hui Wan, Daojun Hong, Huiqun Xie
Front Immunol. 2023; 14: 1158635. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.3389/fimmu.2023.1158635
PMCID:
PMC10083495
3.
Xinyuan Chen, Yanyuan Fang, Liming Tao, Miao Liu, Kun Liang
Korean J Parasitol. 2022 Dec; 60(6): 419–421. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.3347/kjp.2022.60.6.419
PMCID:
PMC9806500
4.
Jan Brabec, Manuel Uribe, Jenny J. Chaparro-Gutiérrez, Carlos Hermosilla
Emerg Infect Dis. 2022 Nov; 28(11): 2347–2350. doi: 10.3201/eid2811.220529
PMCID:
PMC9622250
5.
Minhee Hwang, Hye Jin Baek, Sang Min Lee
Taehan Yongsang Uihakhoe Chi. 2020 Sep; 81(5): 1210–1215. Published online 2020 Mar 17. doi: 10.3348/jksr.2019.0104
PMCID:
PMC9431856
6.
Wei Liu, Tengfang Gong, Shuyu Chen, Quan Liu, Haoying Zhou, Junlin He, Yong Wu, Fen Li, Yisong Liu
Animals (Basel) 2022 Jun; 12(12): 1578. Published online 2022 Jun 18. doi: 10.3390/ani12121578
PMCID:
PMC9219546
7.
G. LU, D.-Z. SHI, Y.-J. LU, L.-X. WU, L.-H. LI, L.-Y. RAO, F.-F. YIN
Epidemiol Infect. 2014 Dec; 142(12): 2654–2661. Published online 2014 Feb 4. doi: 10.1017/S0950268814000144
PMCID:
PMC9151273
8.
Jialing Hu, Kaili Liao, Xiaojin Feng, Danling Jiang, Hailin Liu, Qingcui Zheng, Hai Qiu, Fuzhou Hua, Guohai Xu, Chunhua Xu
BMC Infect Dis. 2022; 22: 353. Published online 2022 Apr 9. doi: 10.1186/s12879-022-07293-7
PMCID:
PMC8994396
9.
Ruijia Fu, Pei Liang, Gang Lu, Jinbao Gu, Dayong Wang
Am J Transl Res. 2022; 14(3): 1826–1837. Published online 2022 Mar 15.
PMCID:
PMC8991154
10.
Eric Yang, Jonathan Lee, Vishal Patel
Radiol Case Rep. 2022 Jun; 17(6): 1874–1880. Published online 2022 Apr 4. doi: 10.1016/j.radcr.2022.02.084
PMCID:
PMC8990059
11.
Yusi Chen, Xu Chen, Huicong Kang
Front Neurol. 2022; 13: 838849. Published online 2022 Feb 10. doi: 10.3389/fneur.2022.838849
PMCID:
PMC8866191
12.
Eva Čisovská Bazsalovicsová, Alžbeta Radačovská, Antti Lavikainen, Roman Kuchta, Ivica Králová-Hromadová
Parasite. 2022; 29: 8. Published online 2022 Feb 11. doi: 10.1051/parasite/2022009
PMCID:
PMC8837384
13.
Jian-Feng Fan, Sheng Huang, Jing Li, Ren-Jun Peng, He Huang, Xi-Ping Ding, Li-Ping Jiang, Jian Xi
Korean J Parasitol. 2021 Dec; 59(6): 635–638. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.3347/kjp.2021.59.6.635
PMCID:
PMC8721303
14.
Aditya Yudhana, Ratih Novita Praja, Anjani Marisa Kartikasari
Vet World. 2021 Sep; 14(9): 2482–2487. Published online 2021 Sep 23. doi: 10.14202/vetworld.2021.2482-2487
PMCID:
PMC8613787
15.
Yuepeng Zhang, Yueli Tian
Radiol Case Rep. 2021 Nov; 16(11): 3389–3391. Published online 2021 Sep 1. doi: 10.1016/j.radcr.2021.07.034
PMCID:
PMC8414041
16.
Shiwangi Sharma, Rakesh Kumar Mahajan, Hira Ram, M. Karikalan, Arvind Achra
Trop Parasitol. 2021 Jan-Jun; 11(1): 49–52. Published online 2021 May 14. doi: 10.4103/tp.TP_40_20
PMCID:
PMC8213118
17.
T. Song, W.-S. Wang, B.-R. Zhou, W.-W. Mai, Z.-Z. Li, H.-C. Guo, F. Zhou
AJNR Am J Neuroradiol. 2007 Oct; 28(9): 1700–1705. doi: 10.3174/ajnr.A0659
PMCID:
PMC8134205
18.
Y.-X. Li, H. Ramsahye, B. Yin, J. Zhang, D.-Y. Geng, C.-S. Zee
AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Feb; 34(2): 327–333. doi: 10.3174/ajnr.A3237
PMCID:
PMC7965101
19.
Mitsuru Matsuki, Akira Higashiyama
Intern Med. 2021 Feb 15; 60(4): 601–604. Published online 2020 Sep 30. doi: 10.2169/internalmedicine.5304-20
PMCID:
PMC7946513
20.
Guna Bagrade, Ivica Králová-Hromadová, Eva Bazsalovicsová, Alžbeta Radačovská, Marta Kołodziej-Sobocińska
Parasitol Res. 2021; 120(1): 365–371. Published online 2020 Nov 10. doi: 10.1007/s00436-020-06957-0
PMCID:
PMC7846523

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center