U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 75

1.
Yuhui Liu, Hongtu Yuan, Yong Huang
Thorac Cancer. 2023 Jan; 14(1): 89–90. Published online 2022 Dec 4. doi: 10.1111/1759-7714.14752
PMCID:
PMC9807436
2.
Tamao Shinohara, Yohei Hasebe, Daisuke Watanabe, Tomohide Sakurayama, Yuki Maebayashi, Fuminori Numano, Tomohiro Saito, Keiichi Koizumi, Atsushi Nemoto, Akitoshi Saito, Toshio Oyama, Noboru Oyachi, Minako Hoshiai, Atsushi Naitoh
Clin Case Rep. 2022 Nov; 10(11): e6577. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.1002/ccr3.6577
PMCID:
PMC9664535
3.
Toufic Tannous, Claudia Rosso, Matthew Keating
Cureus. 2021 Apr; 13(4): e14759. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.7759/cureus.14759
PMCID:
PMC8164444
4.
Tianjian Lu, Weiping Lu
Front Surg. 2021; 8: 672688. Published online 2021 May 4. doi: 10.3389/fsurg.2021.672688
PMCID:
PMC8129511
5.
Simone Scarlata, Matteo Cesari, Irene Caridi, Domenica Chiurco, Raffaele Antonelli-Incalzi
Respiration. 2010 Dec; 81(1): 59–62. Published online 2010 Jun 26. doi: 10.1159/000317334
PMCID:
PMC7068783
6.
7.
Xiaojian Li, Xiaojin Wang, Huayong Zhang, Hua Cheng, Qingdong Cao
J Cardiothorac Surg. 2019; 14: 71. Published online 2019 Apr 11. doi: 10.1186/s13019-019-0894-y
PMCID:
PMC6458681
8.
Wei-Liang Li, Yong-Hua Li, Yu-Bo Yang, Li-Hui Lv
Can Respir J. 2018; 2018: 5806834. Published online 2018 Oct 23. doi: 10.1155/2018/5806834
PMCID:
PMC6218743
9.
Jun An, Meijun Long, Ye Jiang, Yi Jin
AME Case Rep. 2017; 1: 2. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.21037/acr.2017.09.03
PMCID:
PMC6155569
10.
Luis G Garcia-Herreros, Ernesto Villamizar, Diego F Salcedo
J Surg Case Rep. 2018 Jul; 2018(7): rjy174. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1093/jscr/rjy174
PMCID:
PMC6054232
11.
Isao Watanabe, Takahisa Nakayama, Eiji Yamada, Mitsuhiro Tsukino, Eiichi Hayashi
Med Mycol Case Rep. 2015 Mar; 7: 15–19. Published online 2014 Dec 19. doi: 10.1016/j.mmcr.2014.12.001
PMCID:
PMC4909881
12.
Johanna F Gudmundsdottir, Arnar Geirsson, Petur Hannesson, Tomas Gudbjartsson
BMJ Case Rep. 2015; 2015: bcr2014208159. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1136/bcr-2014-208159
PMCID:
PMC4369024
13.
D. A. Bradshaw, K. M. Murray, D. E. Amundson
Thorax. 1996 May; 51(5): 549–550. doi: 10.1136/thx.51.5.549
PMCID:
PMC473610
14.
Peng Li, Zhuangzhuang Cong, Yong Qiang, Lei Xiong, Li Tang, Yu Zhang, Haiwei Wu, Jun Yi, Hua Jing, Demin Li, Yi Shen
Mol Med Rep. 2018 Feb; 17(2): 2107–2112. Published online 2017 Nov 29. doi: 10.3892/mmr.2017.8187
PMCID:
PMC5783450
15.
James Whitworth, Brian Stausbøl-Grøn, Anne-Bine Skytte
Fam Cancer. 2017; 16(1): 139–142. Published online 2016 Oct 8. doi: 10.1007/s10689-016-9928-y
PMCID:
PMC5243871
16.
Xiao-Hong Du, Song Huang
Am J Transl Res. 2023; 15(11): 6644–6648. Published online 2023 Nov 15.
PMCID:
PMC10703663
17.
Sibo Wang, Jun Li, Mengjiao Qian, Jing Wang, Yongxing Tan, Haibo Ou, Zhongyin Wang, Xiao Chen, Yunjiao Tu, Kai Xu
PeerJ. 2023; 11: e16484. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.7717/peerj.16484
PMCID:
PMC10693242
18.
Reza Ershadi, Shahab Rafieian, Mohammadreza Salehi, Hossein Kazemizadeh, Hesam Amini, Marjan Sohrabi, Alireza Samimiat, Yaser Sharafi, Mohadese Dashtkoohi, Matin Vahedi
J Cardiothorac Surg. 2023; 18: 211. Published online 2023 Jul 4. doi: 10.1186/s13019-023-02331-0
PMCID:
PMC10318738
19.
Byeong A Yoo, Seungmo Yoo, Jae Kwang Yun, Sehoon Choi
J Chest Surg. 2023 May 5; 56(3): 216–219. Published online 2023 Jan 30. doi: 10.5090/jcs.22.143
PMCID:
PMC10165434
20.
Huanqiang Wang, Huaping Dai, Jiayu He, Xiangpei Lyu, Xinran Zhang, Tao Li
Chin Med J (Engl) 2022 Dec 20; 135(24): 2984–2997. Published online 2022 Dec 28. doi: 10.1097/CM9.0000000000002486
PMCID:
PMC10106259

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center