U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Yuandi Xiang, Guoquan Huang, Jie Wang, Qingquan Hua
Aging (Albany NY) 2023 Nov 15; 15(21): 12476–12496. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.18632/aging.205192
PMCID:
PMC10683610
2.
Boyu Chen, Runda Huang, Tianliang Xia, Chunyang Wang, Xiao Xiao, Shunzhen Lu, Xiangfu Chen, Ying Ouyang, Xiaowu Deng, Jingjing Miao, Chong Zhao, Lin Wang
Oncogene. 2023; 42(48): 3564–3574. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1038/s41388-023-02865-6
PMCID:
PMC10673713
3.
Lv Tian, Yiming Wang, Zhiyuan Zhang, Xuechao Feng, Fengjun Xiao, Minru Zong
Eur J Med Res. 2023; 28: 531. Published online 2023 Nov 18. doi: 10.1186/s40001-023-01487-8
PMCID:
PMC10656955
4.
Ruiyan Hou, Chung-Chau Hon, Yuanhua Huang
Nat Commun. 2023; 14: 7240. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1038/s41467-023-42636-1
PMCID:
PMC10636040
5.
Li-Zhi Wu, You Zou, Bin-Ru Wang, Hai-Feng Ni, Yong-Gang Kong, Qing-Quan Hua, Shi-Ming Chen
J Transl Med. 2023; 21: 792. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.1186/s12967-023-04654-x
PMCID:
PMC10631041
6.
胡 桐, 勾 文峰, 任 中昊, 刘 改廷, 李 祎亮, 左 代英, 侯 文彬
Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2023 Oct 20; 43(10): 1665–1673. Chinese. doi: 10.12122/j.issn.1673-4254.2023.10.03
PMCID:
PMC10630213
7.
Xiaohao Ruan, Da Huang, Yongle Zhan, Jingyi Huang, Jinlun Huang, Ada Tsui-Lin Ng, James Hok-Leung Tsu, Rong Na
eLife. 2023; 12: e86379. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.7554/eLife.86379
PMCID:
PMC10622143
8.
Qun Zhang, Ping Feng, Xun-Hua Zhu, Shi-Qing Zhou, Ming-Liang Ye, Xiao-Jing Yang, Sha Gong, Sheng-Yan Huang, Xi-Rong Tan, Shi-Wei He, Ying-Qing Li
Cell Death Dis. 2023 Oct; 14(10): 697. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1038/s41419-023-06225-w
PMCID:
PMC10598267
9.
Y.-J. Hu, T.-Z. Lu, H. Zhang, M. Fang, B.-J. Chen, Q.-J. Guo, S.-J. Lin, P. Feng, Y. Wang, T.-C. Jiang, X.-C. Gong, J.-J. Pan, J.-G. Li, Y.-F. Xia
ESMO Open. 2023 Oct; 8(5): 101629. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.1016/j.esmoop.2023.101629
PMCID:
PMC10594020
10.
Yanchun Feng, Yingming Jiang, Jun Liu, Jiaqi Liu, Mengchen Shi, Junxiong Chen, Jingdan Zhang, Yu Tian, Xiangling Yang, Huanliang Liu
J Transl Med. 2023; 21: 738. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.1186/s12967-023-04574-w
PMCID:
PMC10585929
11.
Zhimou Cai, Lin Chen, Siyu Chen, Ruihua Fang, Xiaolin Chen, Wenbin Lei
Cell Commun Signal. 2023; 21: 292. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1186/s12964-023-01312-z
PMCID:
PMC10585865
12.
Pengjie Ji, Qiongjiao Lu, Xiaoqiang Chen, Yuebing Chen, Xiane Peng, Zhiwei Chen, Cheng Lin, Shaojun Lin, Jingfeng Zong
Cancer Res Treat. 2023 Oct; 55(4): 1113–1122. Published online 2023 May 11. doi: 10.4143/crt.2022.1651
PMCID:
PMC10582526
13.
Manbo Cai, Weijun Wu, Shengling Deng, Qiao Yang, Haibiao Wu, Haiyun Wang, Jiaxing Zhang, Qisheng Feng, Jianyong Shao, Yixin Zeng, Jianjun Li
Exp Biol Med (Maywood) 2023 Jun; 248(12): 1085–1094. Published online 2023 May 19. doi: 10.1177/15353702231167940
PMCID:
PMC10581166
14.
15.
Chaoliang Liao, Min Li, Xue Chen, Chenpeng Tang, Jing Quan, Ann M. Bode, Ya Cao, Xiangjian Luo
J Exp Clin Cancer Res. 2023; 42: 261. Published online 2023 Oct 7. doi: 10.1186/s13046-023-02835-6
PMCID:
PMC10559433
16.
Saghi Jani Kargar Moghaddam, Amaneh Mohammadi Roushandeh, Masoud Hamidi, Shadman Nemati, Ali Jahanian-Najafabadi, Mehryar Habibi Roudkenar
Iran J Med Sci. 2023 May; 48(3): 268–276. doi: 10.30476/IJMS.2022.93041.2452
PMCID:
PMC10542929
17.
Yvonne X. Lim, Michelle L. Mierzwa, Maureen A. Sartor, Nisha J. D’Silva
Oncogene. 2023; 42(40): 2939–2955. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.1038/s41388-023-02819-y
PMCID:
PMC10541327
18.
Anthony Nguyen, Youngjae Sung, Sung Hee Lee, Charlotte Ellen Martin, Sonal Srikanth, Wei Chen, Mo K. Kang, Reuben H. Kim, No-Hee Park, Yousang Gwack, Yong Kim, Ki-Hyuk Shin
Cells. 2023 Sep; 12(18): 2225. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/cells12182225
PMCID:
PMC10527097
19.
Guangrun Yang, Jiafu Zhou, Zhong Guo, Lixia Fan, Bowen Chen, Dapeng Zhang, Haitao Wen
Mol Biotechnol. 2023; 65(11): 1857–1868. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.1007/s12033-023-00691-5
PMCID:
PMC10518290
20.
Siqi Tang, Zhenyu Wu, Lusi Chen, Longjiang She, Weihan Zuo, Weijun Luo, Yang Zhang, Shaoqiang Liang, Guichao Liu, Biyi He, Jinfeng He, Ning Zhang
Front Immunol. 2023; 14: 1258344. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3389/fimmu.2023.1258344
PMCID:
PMC10514916

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center