U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 120

1.
Cheng-En Mei, Ju-Chuan Hu, Jian-Ri Li, Kun-Yuan Chiu, Shian-Shiang Wang, Chuan-Shu Chen
PLoS One. 2022; 17(7): e0268314. Published online 2022 Jul 5. doi: 10.1371/journal.pone.0268314
PMCID:
PMC9255724
2.
Bo Cui, Jiang-Tao Wu, Jian-Jun Xu, Tong-Wen Ou
Transl Androl Urol. 2020 Dec; 9(6): 2493–2499. doi: 10.21037/tau-20-870
PMCID:
PMC7807306
3.
Zheng-Ju Ren, Bo Yang, Dong-liang Lu, Sheng-Zhuo Liu, Lu-Chen Yang, Lin Cun Wang, Zhu-Feng Peng, Liang-Ren Liu, Qiang Dong
BMC Urol. 2020; 20: 34. Published online 2020 Mar 23. doi: 10.1186/s12894-020-00589-3
PMCID:
PMC7087380
4.
Rui Chen, Lei Wang, Xia Sheng, Shu-Guang Piao, Xin-Wen Nian, Xin Cheng, Tie Zhou, Hui-Zhen Li, Ya-Wei Liu, Guang-Hua Chen, Chun-Lei Zhang, De-Pei Kong, Guang-An Xiao, Xin Lu, Zhen-Yu Jia, Zhi-Yong Liu, Ying-Hao Sun
Asian J Androl. 2018 Sep-Oct; 20(5): 438–441. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.4103/aja.aja_76_17
PMCID:
PMC6116688
5.
Tariq S. Hakky
Int Braz J Urol. 2017 Jul-Aug; 43(4): 784. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0127.1
PMCID:
PMC5557462
6.
Marcos Figueiredo Mello, Hiury Silva Andrade, Victor Srougi, Marco Antonio Arap, Anuar Ibrahim Mitre, Ricardo Jordão Duarte, Miguel Srougi
Int Braz J Urol. 2017 Jul-Aug; 43(4): 783. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0127
PMCID:
PMC5557461
7.
Ana Avargues, Ramón Rogel, Ignacio Sánchez-Nevárez, Saturnino Luján
Urol Ann. 2015 Jul-Sep; 7(3): 405–407. doi: 10.4103/0974-7796.152032
PMCID:
PMC4518388
8.
Nikolaos Papoutsoglou, Maximilian Burger, Hubertus Riedmiller
BMC Urol. 2013; 13: 43. Published online 2013 Sep 5. doi: 10.1186/1471-2490-13-43
PMCID:
PMC3847360
9.
Zhi-Yong Liu, Ying-Hao Sun, Chuan-Liang Xu, Jian-Guo Hou, Xu Gao, Xin Lu, Hua-Mao Ye, Lin-Hui Wang, Xiao-Feng Gao
Asian J Androl. 2009 Sep; 11(5): 566–570. Published online 2009 Aug 24. doi: 10.1038/aja.2009.47
PMCID:
PMC3735013
10.
Sami Beji, Martin Hoejgaard, Peter Lyngdorf
Case Rep Nephrol Urol. 2012 Jul-Dec; 2(2): 135–137. Published online 2012 Sep 19. doi: 10.1159/000343245
PMCID:
PMC3482063
11.
Rui-Jie Yao, Hong Xiao, Shu-Shen Chen, Zhi-Hao Feng, Yi-Lang Ding, Xi Chen, Song-Xi Tang, Hui-Liang Zhou
BMC Surg. 2023; 23: 385. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.1186/s12893-023-02290-2
PMCID:
PMC10740288
12.
Matthew Satariano, Olivia Green, Neel Parekh
Urol Case Rep. 2023 Sep; 50: 102541. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.1016/j.eucr.2023.102541
PMCID:
PMC10474577
13.
Vanessa Andrade, João Pina, Fernando Calais, Luís Campos Pinheiro
Cureus. 2023 Jul; 15(7): e42547. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.7759/cureus.42547
PMCID:
PMC10460135
14.
Yozo Mitsui, Fumito Yamabe, Shunsuke Hori, Masato Uetani, Hiroshi Aoki, Kei Sakurabayashi, Mizuho Okawa, Hideyuki Kobayashi, Koichi Nagao, Koichi Nakajima
Transl Androl Urol. 2023 Jul 31; 12(7): 1090–1100. Published online 2023 Jul 18. doi: 10.21037/tau-23-108
PMCID:
PMC10406548
15.
Yu Jiang, Lei Chen, Min Wang, Xiaocan Li, Dongdong Xie, Dexin Yu, Yi Wang
BMC Urol. 2022; 22: 187. Published online 2022 Nov 16. doi: 10.1186/s12894-022-01138-w
PMCID:
PMC9670433
16.
Maria Satchi, Athos Katelaris, Martina Smekal, Hussain M. Alnajjar, Asif Muneer
Curr Urol. 2022 Mar; 16(1): 44–49. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.1097/CU9.0000000000000080
PMCID:
PMC9132186
17.
Sarthak Shah, Tamir Sholklapper, Michael Creswell, Abigail Pepin, Jonathan Cantalino, Ryan Andrew Hankins, Simeng Suy, Sean P. Collins
Front Oncol. 2021; 11: 765171. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.3389/fonc.2021.765171
PMCID:
PMC8654776
18.
Xiao-Bao Cheng, Zhen-Quan Lu, Wayne Lam, Ming-Kwong Yiu, Ji-Shi Li
World J Clin Cases. 2021 Aug 16; 9(23): 6775–6780. Published online 2021 Aug 16. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6775
PMCID:
PMC8362535
19.
Madhawa Madhushankha, Umesh Jayarajah, Anuruddha M Abeygunasekera
Am J Clin Exp Urol. 2021; 9(1): 1–17. Published online 2021 Feb 15.
PMCID:
PMC8012833
20.
Wei-Kang Chen, Dong-Dong Yu, Zhi-Xia Chen, Peng-Fei Li, Jian Cai, Yu-Peng Liu, Zhi-Gang Wu
BMC Urol. 2021; 21: 48. Published online 2021 Mar 27. doi: 10.1186/s12894-021-00817-4
PMCID:
PMC8005245

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center