U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 4688

1.
Chung-Wei Liu, Bo-Huan Chen, Chi-Ju Yeh, Cheng-Han Lee, Puo-Hsien Le, Yung-Kuan Tsou, Cheng-Tang Chiu
Cancers (Basel) 2023 Feb; 15(4): 1079. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3390/cancers15041079
PMCID:
PMC9954443
2.
Chandra S. Dasari, Ulusarac Ozlem, Divyanshoo R. Kohli
ACG Case Rep J. 2019 Dec; 6(12): e00248. Published online 2019 Dec 6. doi: 10.14309/crj.0000000000000248
PMCID:
PMC6946206
3.
A P Ferry, M A Meltzer, R N Taub
Trans Am Ophthalmol Soc. 1976; 74: 154–171.
PMCID:
PMC1311509
4.
Hayriye Verda Erkizan, Shrey Sukhadia, Thanemozhi G. Natarajan, Gustavo Marino, Vicente Notario, Jack H. Lichy, Robert G. Wadleigh
Sci Rep. 2021; 11: 14814. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.1038/s41598-021-94064-0
PMCID:
PMC8292420
5.
Xin Chen, Lifen Liu, Weipei Zhu
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(10): 13261–13266. Published online 2015 Oct 1.
PMCID:
PMC4680472
6.
Lin Wang, Xiaotian Chang, Guangying Yuan, Yan Zhao, Pengcheng Wang
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 454–464. Published online 2010 Aug 27. doi: 10.7150/ijbs.6.454
PMCID:
PMC2935668
7.
V. G. Patel, A. Shum-Siu, B. W. Heniford, T. J. Wieman, F. J. Hendler
Am J Pathol. 1994 Jan; 144(1): 7–14.
PMCID:
PMC1887118
8.
Ritu Pandey, Rajeev Nema, Supriya Vishwakarma, Ajay Pal Singh, Sruthy Mohan, Priti Patel, Subhojit Halder, Anupam Halder, Renu Singh, Rahul Agarwal, Vikas Gupta, Ashok Kumar
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(7): 2353–2360. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.7.2353
PMCID:
PMC10676475
9.
Petchpailin Leenutaphong, Salunya Tancharoen, Kiyoshi Kikuchi, Thamthiwat Nararatwanchai, Chareerut Phruksaniyom, Sirintip Chaichalotornkul
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(7): 2431–2438. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.7.2431
PMCID:
PMC10676469
10.
Sonja Steen, Karl Semmelmayer, Christa Flechtenmacher, Jürgen Hoffmann, Kolja Freier, Dominik Horn, Jochen Hess, Christian Freudlsperger, Julius Moratin
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16386. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3390/ijms242216386
PMCID:
PMC10671831
11.
Ziyi Wang, Hongyu Li, Hongshi Cai, Jianfeng Liang, Yaoqi Jiang, Fan Song, Chen Hou, Jinsong Hou
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16339. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/ijms242216339
PMCID:
PMC10671523
12.
Yuki Azumi, Yu-ichiro Koma, Shuichi Tsukamoto, Yu Kitamura, Nobuaki Ishihara, Keitaro Yamanaka, Takashi Nakanishi, Shoji Miyako, Satoshi Urakami, Kohei Tanigawa, Takayuki Kodama, Mari Nishio, Manabu Shigeoka, Yoshihiro Kakeji, Hiroshi Yokozaki
Cells. 2023 Nov; 12(22): 2603. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3390/cells12222603
PMCID:
PMC10670642
13.
Rebecca Towle, Christopher T. D. Dickman, Sara A. MacLellan, Jiahua Chen, Eitan Prisman, Martial Guillaud, Cathie Garnis
Br J Cancer. 2023 Nov 23; 129(11): 1810–1817. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1038/s41416-023-02405-9
PMCID:
PMC10667517
14.
Yaoyin Li, Zeyi Ma, Weiyu Li, Xiaoqing Xu, Peiqi Shen, Si-en Zhang, Bin Cheng, Juan Xia
Cell Death Dis. 2023 Nov; 14(11): 759. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.1038/s41419-023-06280-3
PMCID:
PMC10665425
15.
Longfei GOU, Yayuan HE, Pengcheng QIU, Bo HUANG
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2023 Oct 20; 26(10): 741–752. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2023.106.21
PMCID:
PMC10663781
16.
Yan-Jun Su, Shao-Hao Cheng, Jun Qian, Ming Zhang, Wen Liu, Xiang-Xiang Zhan, Zhu-Quan Wang, Hai-Dan Liu, Xing-Wei Zhong, Ruo-Chuan Cheng
Arch Endocrinol Metab. 2023; 67(6): e000659. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.20945/2359-3997000000659
PMCID:
PMC10660997
17.
Haosheng Tan, Hui Huang, Huaiyu Yang, Jiaxin Qian, Liyuan Wei, Wensheng Liu
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 17; 102(46): e36097. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.1097/MD.0000000000036097
PMCID:
PMC10659661
18.
Haibin Zhang, Yongxiu Yang, Wenhu Xing, Yufeng Li, Shan Zhang
BMC Cancer. 2023; 23: 1124. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.1186/s12885-023-11574-y
PMCID:
PMC10656989
19.
Elizabeth Guevara‐Gutiérrez, Marina Ramos‐Súarez, Romina Angélica Villalobos‐Ayala, Alberto Tlacuilo‐Parra, José Francisco Muñoz‐Valle, Victor Tarango‐Martínez, Yeminia Valle, Jorge Ramón Padilla‐Gutiérrez, José Manuel Rojas‐Díaz, Emmanuel Valdés‐Alvarado
Mol Genet Genomic Med. 2023 Nov; 11(11): e2252. Published online 2023 Jul 24. doi: 10.1002/mgg3.2252
PMCID:
PMC10655503
20.
Biao Zhang, Yu‐Hui Peng, Yun Luo, Chao‐Qun Hong, Yi‐Wei Lin, Yu‐Ling Zhang, Yi‐Wei Xu, Xue‐Fen Su, Fang‐Cai Wu
Cancer Med. 2023 Oct; 12(20): 20437–20449. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1002/cam4.6610
PMCID:
PMC10652316

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center