U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 71

1.
Fuchun Yang, Shiva Kalantari, Banzhan Ruan, Shaogang Sun, Zhaoqun Bian, Jun-Lin Guan
Nat Commun. 2023; 14: 978. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.1038/s41467-023-36562-5
PMCID:
PMC9946935
2.
Huili Yu, Qinxiang Mao, Lingyan Zhou, Jiawei Li, Xunhua Xu
Front Oncol. 2022; 12: 814023. Published online 2022 Feb 18. doi: 10.3389/fonc.2022.814023
PMCID:
PMC8894725
3.
Matthew R. Cook, Joshua N. Lorbach, Mary E. White, Geoffrey J. Zann, Rachel E. Cianciolo, Laura E. Selmic, Vincent Wavreille, William C. Kisseberth
Front Vet Sci. 2021; 8: 666226. Published online 2021 Oct 22. doi: 10.3389/fvets.2021.666226
PMCID:
PMC8569467
4.
Carolina N. Azevedo, Allyson A. Sterman, Lauren W. Stranahan, Brianne M. Taylor, Dominique J. Wiener, Jacqueline R. Davidson, Karen E. Russell
J Vet Diagn Invest. 2020 May; 32(3): 476–480. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1177/1040638720917324
PMCID:
PMC7377609
5.
Zoė M. Lenard, Susan F. Foster, Anna J. Tebb, Nicholas J. Russell, Amanda J. O'Hara, Nola V. Lester
J Feline Med Surg. 2007 Apr; 9(2): 161–167. Published online 2007 Feb 15. doi: 10.1016/j.jfms.2006.09.005
PMCID:
PMC7128356
6.
Jinping Hou, Huali Wang, Haijing Liu, Hongwei Guan, Qiuping Zhang, Wenjing Qi, Dan Chen, Chang Shi
Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(8): 8751–8755. Published online 2017 Aug 1.
PMCID:
PMC6965385
7.
Ji-Hyun Kim, Hakyoung Yoon, Hun-Young Yoon, Kidong Eom, Hyun-Jeong Sung, Jung-Hyun Kim
Can Vet J. 2018 Apr; 59(4): 367–372.
PMCID:
PMC5855224
8.
Shaogang Sun, Song Chen, Fei Liu, Haige Wu, Jonathan McHugh, Ingrid L. Bergin, Anita Gupta, Denise Adams, Jun-Lin Guan
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2015 Dec 14; 28(6): 758–772. doi: 10.1016/j.ccell.2015.10.004
PMCID:
PMC4828306
9.
Takayuki MINESHIGE, Go SUGAHARA, Tamio OHMURO, Junichi KAMIIE, Kinji SHIROTA
J Vet Med Sci. 2015 Jun; 77(6): 739–742. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1292/jvms.14-0682
PMCID:
PMC4488415
10.
Atigan THONGTHARB, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Ken-ichi WATANABE, Ayaka TAKAHASHI, Manabu MOCHIZUKI, Ryohei NISHIMURA, Hiroyuki NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2015 Mar; 77(3): 371–374. Published online 2014 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.14-0502
PMCID:
PMC4383788
11.
Shubhangi V Agale, Wasif Ali ZA Khan, Karishma Chawlani
Indian J Dermatol. 2013 Jan-Feb; 58(1): 71–73. doi: 10.4103/0019-5154.105315
PMCID:
PMC3555380
12.
Abhijit S Acharya, KR Sulhyan, RV Ramteke, VY Kunghadkar
Indian J Dermatol. 2013 Jan-Feb; 58(1): 68–70. doi: 10.4103/0019-5154.105314
PMCID:
PMC3555379
13.
Mikio Masuzawa, Mamiko Masuzawa, Yuhko Hamada, Nobuko Arakawa, Mari Mori, Masako Ishii, Shigeo Nishiyama
Cancer Med. 2012 Aug; 1(1): 39–46. Published online 2012 Jul 13. doi: 10.1002/cam4.12
PMCID:
PMC3544435
14.
Yasir J Sepah, Masood Umer, Asim Qureshi, Shaista Khan
Cases J. 2009; 2: 6887. Published online 2009 Sep 1. doi: 10.4076/1757-1626-2-6887
PMCID:
PMC2769324
15.
J C Barnes, S M Taylor, E G Clark, D M Haines, S J Broughton
Can Vet J. 1997 Jan; 38(1): 42–44.
PMCID:
PMC1576662
16.
D. H. Mackenzie
J Clin Pathol. 1971 Sep; 24(6): 524–529. doi: 10.1136/jcp.24.6.524
PMCID:
PMC477086
17.
Jan Balko, Andrej Ozaniak, Lenka Krskova, Zuzana Strizova, Robert Lischke, Josef Zamecnik
Diagn Pathol. 2023; 18: 76. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.1186/s13000-023-01365-1
PMCID:
PMC10286458
18.
Kun Hao, Yuguang Sun, Yan Zhu, Jianfeng Xin, Li Zhang, Bin Li, Wenbin Shen
An Bras Dermatol. 2023 May-Jun; 98(3): 287–295. Published online 2023 Feb 4. doi: 10.1016/j.abd.2022.04.011
PMCID:
PMC10173066
19.
Bin Li, Jiyuan Li, Kun Hao, Yanfang Jin, Jun Ma, Xuemei Du
Front Oncol. 2023; 13: 953524. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3389/fonc.2023.953524
PMCID:
PMC9976609
20.
Hongrui Lu, Xiaodong Yang, Ziguan Zhu, Xiuming Zhu, Enqi Guo, Rong Yuan
Gland Surg. 2022 Jul; 11(7): 1264–1269. doi: 10.21037/gs-22-344
PMCID:
PMC9346214

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center