U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 213

2.
A Weston, J C Willey, R Modali, H Sugimura, E M McDowell, J Resau, B Light, A Haugen, D L Mann, B F Trump, et al.
Proc Natl Acad Sci U S A. 1989 Jul; 86(13): 5099–5103. doi: 10.1073/pnas.86.13.5099
PMCID:
PMC297564
3.
Yunwei Lu, Zewen Sun, Hao Li, Xiaofeng Chen, Yun Li, Lina Sun, Fan Yang, Guanchao Jiang, Jian Zhou
J Cardiothorac Surg. 2023; 18: 236. Published online 2023 Jul 24. doi: 10.1186/s13019-023-02290-6
PMCID:
PMC10364358
4.
Fanghua Li, Yue Yang, Ying Xu, Ke Li, Linhong Song, Yang Xue, Dandan Dong
Medicine (Baltimore) 2023 Jan 27; 102(4): e32781. Published online 2023 Jan 27. doi: 10.1097/MD.0000000000032781
PMCID:
PMC9876020
5.
Xuan Zheng, Shuai Mu, Lijie Wang, Haitao Tao, Di Huang, Ziwei Huang, Xiaoyan Li, Pengfei Cui, Tao Li, Qingyan Liu, Yi Hu
BMC Pulm Med. 2023; 23: 12. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1186/s12890-023-02312-y
PMCID:
PMC9835350
6.
Anjie Yao, Long Liang, Hanyu Rao, Yilun Shen, Changhui Wang, Shuanshuan Xie
Cancers (Basel) 2022 Nov; 14(21): 5231. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.3390/cancers14215231
PMCID:
PMC9658669
7.
H. Otera, F. Ikeda, S. Nakagawa, Y. Kono, T. Sakurai, K. Tada, K. Hashimoto, A. Ikeda
Eur Respir Rev. 2010 Sep; 19(117): 248–252. doi: 10.1183/09059180.00001610
PMCID:
PMC9487289
8.
Paolo Lopedote, Amir Yosef, Olga Kozyreva
Case Rep Oncol. 2022 Jan-Apr; 15(1): 326–337. Published online 2022 Mar 29. doi: 10.1159/000521607
PMCID:
PMC9035943
9.
Javier Ramos-Paradas, David Gómez-Sánchez, Aranzazu Rosado, Alvaro C. Ucero, Irene Ferrer, Ricardo García-Luján, Jon Zugazagoitia, Nuria Carrizo, Ana B. Enguita, Esther Conde, Eva M. Garrido-Martin, Luis Paz-Ares
J Clin Med. 2022 Mar; 11(6): 1500. Published online 2022 Mar 9. doi: 10.3390/jcm11061500
PMCID:
PMC8953709
10.
Lihua Han, En-Hua Wang, Liang Wang
Onco Targets Ther. 2022; 15: 237–242. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.2147/OTT.S356043
PMCID:
PMC8922448
11.
Zuoyu Liang, Weiya Wang, Qianrong Hu, Ping Zhou, Ying Zhang, Yuan Tang, Qian Wu, Yiyun Fu, Xue Li, Yang Shao, Lili Jiang
Diagn Pathol. 2022; 17: 26. Published online 2022 Feb 10. doi: 10.1186/s13000-022-01204-9
PMCID:
PMC8832809
12.
Jinhua Yang, Yuping Li, Benting Ma, Huikang Xie, Linsong Chen, Xuejuan Gao, Wenxin He
Transl Cancer Res. 2020 Dec; 9(12): 7562–7571. doi: 10.21037/tcr-20-1675
PMCID:
PMC8799145
13.
Ying Chen, Xiaoying Cui, Di Wang, Guojie Xia, Minyan Xing, Lei Cheng, Liming Sheng, Xianghui Du
Front Oncol. 2021; 11: 664397. Published online 2022 Jan 14. doi: 10.3389/fonc.2021.664397
PMCID:
PMC8796852
14.
Marta Gabasa, Evette S. Radisky, Rafael Ikemori, Giulia Bertolini, Marselina Arshakyan, Alexandra Hockla, Paula Duch, Ornella Rondinone, Alejandro Llorente, Maria Maqueda, Albert Davalos, Elena Gavilán, Alexandre Perera, Josep Ramírez, Pere Gascón, Noemí Reguart, Luca Roz, Derek C. Radisky, Jordi Alcaraz
Cancer Lett.
Published in final edited form as: Cancer Lett. 2021 Jun 1; 507: 1–12. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.1016/j.canlet.2021.01.028
PMCID:
PMC8026696
15.
Naoyuki Okabe, Hayato Mine, Hironori Takagi, Masayuki Watanabe, Satoshi Muto, Yuki Matsumura, Yutaka Shio, Hiroyuki Suzuki
Thorac Cancer. 2021 Apr; 12(7): 1141–1144. Published online 2021 Feb 19. doi: 10.1111/1759-7714.13850
PMCID:
PMC8017242
16.
Min Cheol Kim, Min Hye Jang, June Hong Ahn
Thorac Cancer. 2020 Nov; 11(11): 3379–3382. Published online 2020 Sep 11. doi: 10.1111/1759-7714.13656
PMCID:
PMC7606013
17.
Liu Xiaochuan, Yu Jiangyong, Zhang Ping, Wu Xiaonan, Li Lin
Thorac Cancer. 2020 Jun; 11(6): 1522–1532. Published online 2020 Apr 16. doi: 10.1111/1759-7714.13420
PMCID:
PMC7262949
18.
Yukinari Yoshida, Takashi Sibusa, Yoshifumi Ishii, Kimishige Akino, Takefumi Kikuchi, Hiroaki Mita, Yasuyo Adachi, Masahiro Nakamura, Yasushi Adachi, Yasuo Kato, Takao Endo
Intern Med. 2019 Nov 15; 58(22): 3305–3311. Published online 2019 Jul 31. doi: 10.2169/internalmedicine.2819-19
PMCID:
PMC6911748
19.
Zhen Zhou, Lei Zhu, Xiaomin Niu, Shengping Shen, Yi Zhao, Jie Zhang, Junyi Ye, Han Han‐Zhang, Junjun Liu, Chenglin Liu, Shun Lu
Thorac Cancer. 2019 Apr; 10(4): 839–847. Published online 2019 Feb 21. doi: 10.1111/1759-7714.13011
PMCID:
PMC6449265
20.
Kiyoshi Kasai, Tom Kameya, Yasuaki Kawakubo, Yuichi Sato, Chieki Wada, Hiroshi Itoh
Jpn J Cancer Res. 1992 Sep; 83(9): 1002–1010. doi: 10.1111/j.1349-7006.1992.tb02014.x
PMCID:
PMC5918980

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center