U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 217

1.
Shengyun Dai, Shikang Zhou, Yonghui Ju, Weifeng Yao, Yuping Tang, Jian Zheng, Shuangcheng Ma, Yi Zhang, Li Zhang
Front Pharmacol. 2023; 14: 1249910. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1249910
PMCID:
PMC10665909
2.
Annie Yang, Zhifang Zhang, Shyambabu Chaurasiya, Anthony K. Park, Jianming Lu, Sang-In Kim, Hannah Valencia, Yuman Fong, Yanghee Woo
Mol Ther Oncolytics. 2023 Dec 19; 31: 100734. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.1016/j.omto.2023.100734
PMCID:
PMC10616379
3.
Chia‐Sui Weng, Wan‐Chun Huang, Chih‐Long Chang, Ya‐Ting Jan, Tze‐Chien Chen, Jie Lee
J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2023 Oct; 14(5): 2114–2125. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.1002/jcsm.13289
PMCID:
PMC10570096
4.
Shunya Hoshino, Yusuke Takagi, Takeo Fukagawa, Keiji Sano, Nobuhiko Seki, Yojiro Hashiguchi, Etsuko Aruga
J Palliat Care. 2023 Oct; 38(4): 473–480. Published online 2023 Apr 24. doi: 10.1177/08258597231170049
PMCID:
PMC10566212
5.
Antonio Hrvat, Mathias Schmidt, Bernd Wagner, Denise Zwanziger, Rainer Kimmig, Lothar Volbracht, Sven Brandau, Nina Mallmann-Gottschalk
J Exp Clin Cancer Res. 2023; 42: 235. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s13046-023-02798-8
PMCID:
PMC10485936
6.
Feng Han, Jiayou Guo, Mingchen Mu, Ka Bian, Zhenting Cui, Qiong Duan, Jianxin Ma, Lai Jin, Wentao Liu, Fanghong Chen
PNAS Nexus. 2023 Sep; 2(9): pgad280. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.1093/pnasnexus/pgad280
PMCID:
PMC10485884
7.
Yuan Jiao, Xiaobo Peng, Yujie Wang, Zhibin Hao, Ling Chen, Meihong Wu, Yingyi Zhang, Jie Li, Wenlin Li, Xianbao Zhan
Oncol Lett. 2023 Oct; 26(4): 418. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.3892/ol.2023.14005
PMCID:
PMC10472050
8.
Jingshu Meng, Xiao Yang, Jing Huang, Zhan Tuo, Yan Hu, Zhiyun Liao, Yu Tian, Suke Deng, Yue Deng, Zhiyuan Zhou, Jonathan F. Lovell, Honglin Jin, Yang Liu, Kunyu Yang
Adv Sci (Weinh) 2023 Jul; 10(20): 2300517. Published online 2023 May 3. doi: 10.1002/advs.202300517
PMCID:
PMC10369279
9.
Hyeonjong Kim, Soyeong Bae, Ye-Jin Kim, So-Young Jung, Jin-Han Park, Si-Hyung Park, Il-Hwan Kim, Junghyuk Ko
Technol Health Care. 2023; 31(Suppl 1): 223–234. Prepublished online 2023 Apr 6. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.3233/THC-236019
PMCID:
PMC10200217
10.
Jing Chen, Qian Sun, Tao Zhu, Kezhen Li
J Ovarian Res. 2023; 16: 97. Published online 2023 May 16. doi: 10.1186/s13048-023-01186-2
PMCID:
PMC10186745
11.
Margaret Y. Han, Erkut H. Borazanci
Front Oncol. 2023; 13: 1138759. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.3389/fonc.2023.1138759
PMCID:
PMC10060830
12.
Hui-Bo Yu, Jia-Qi Hu, Bao-Jin Han, Hui-Juan Cao, Shun-Tai Chen, Xin Chen, Hong-Tai Xiong, Jin Gao, Yan-Yuan Du, Hong-Gang Zheng
Front Pharmacol. 2023; 14: 1036043. Published online 2023 Mar 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1036043
PMCID:
PMC10020185
13.
14.
Chang Liu, Zhuanglong Xiao, Li Du, Shenghua Zhu, Hongyu Xiang, Zehui Wang, Fang Liu, Yuhu Song
Cell Death Discov. 2023; 9: 25. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1038/s41420-023-01312-5
PMCID:
PMC9870858
15.
Kyoko Yoshida-Court, Tatiana V. Karpinets, Aparna Mitra, Travis N. Solley, Stephanie Dorta-Estremera, Travis T. Sims, Andrea Y. Delgado Medrano, Molly B. El Alam, Mustapha Ahmed-Kaddar, Erica J. Lynn, K. Jagannadha Sastry, Jianhua Zhang, Andrew Futreal, Alpa Nick, Karen Lu, Lauren E. Colbert, Ann H. Klopp
PLoS One. 2023; 18(1): e0279590. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1371/journal.pone.0279590
PMCID:
PMC9821423
16.
Yiqun Li, Wenjie Wang, Danyun Wang, Liuchao Zhang, Xizhi Wang, Jia He, Lei Cao, Kang Li, Hongyu Xie
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2276. Published online 2022 Dec 2. doi: 10.3390/genes13122276
PMCID:
PMC9778425
17.
Lexia Wu, Wanshan Zhu, Jincheng Meng, Jiaming Wu, Luzhen Li, Cantu Fang, Huatang Zhang
Medicine (Baltimore) 2022 Dec 2; 101(48): e31883. Published online 2022 Dec 2. doi: 10.1097/MD.0000000000031883
PMCID:
PMC9726325
18.
Shuang Dong, Binlei Liu, Sheng Hu, Fang Guo, Yi Zhong, Qian Cai, Siqi Zhang, Yu Qian, Jun Wang, Fuxiang Zhou
Cancer Med. 2022 Nov; 11(22): 4297–4309. Published online 2022 May 5. doi: 10.1002/cam4.4772
PMCID:
PMC9678102
19.
Thisuri Jayawardena, Sona Vekaria, Sophie Krivinskas, Calvinjit Sidhu, Aron Chakera, Y. C. Gary Lee
Respirol Case Rep. 2022 Nov; 10(11): e01055. Published online 2022 Oct 17. doi: 10.1002/rcr2.1055
PMCID:
PMC9574600
20.
Zhixian Lin, Jiangfeng Chen, Yunxia Liu
Front Pharmacol. 2022; 13: 938472. Published online 2022 Aug 29. doi: 10.3389/fphar.2022.938472
PMCID:
PMC9467275

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center