U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 279

1.
Francesca Ambrogio, Melita Anna Poli, Lucia Lospalluti, Teresa Lettini, Nicoletta Cassano, Gino Antonio Vena, Giuseppe Ingravallo, Gerardo Cazzato, Caterina Foti
J Clin Med. 2024 Jan; 13(1): 32. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3390/jcm13010032
PMCID:
PMC10779630
2.
Melis Gönülal, Sinem Karaca, Didem Didar Balcı
Clin Cosmet Investig Dermatol. 2023; 16: 3497–3501. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.2147/CCID.S441779
PMCID:
PMC10706048
3.
Fares Abdulmajed Alkhayal, Rima Bin Fadliah, Sarah Alasgah, Raed Almutiri, Yasser alqubaisy
Dermatol Reports. 2023 Jun 7; 15(2): 9661. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.4081/dr.2023.9661
PMCID:
PMC10327667
4.
Shaofu Lin, Mengzhen Wang, Chengyu Shi, Zhe Xu, Lihong Chen, Qingcai Gao, Jianhui Chen
BMC Bioinformatics. 2022; 23: 552. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.1186/s12859-022-05102-1
PMCID:
PMC9762031
5.
Alexandra Eckburg, Tiana Kazemi, Sheilagh Maguiness
Pediatr Dermatol. 2022 May-Jun; 39(3): 429–431. Published online 2022 Mar 1. doi: 10.1111/pde.14963
PMCID:
PMC9544444
6.
Alexander Salava, Ville Salo, Anita Remitz
J Dermatol. 2022 Sep; 49(9): 928–932. Published online 2022 May 26. doi: 10.1111/1346-8138.16477
PMCID:
PMC9543356
7.
Man Li, Yue Bai, Zhixuan Duan, Ruofei Yuan, Xiaoduo Liu, Yi Liu, Xuelei Liang, Haixuan Wu, Fenglin Zhuo
Dermatol Ther (Heidelb) 2022 Aug; 12(8): 1897–1906. Published online 2022 Jul 15. doi: 10.1007/s13555-022-00771-5
PMCID:
PMC9357583
8.
Nouf Algharbi, Yara Jazzar, Asem Shadid, Asem Almesfer
Cureus. 2022 Jul; 14(7): e26593. Published online 2022 Jul 5. doi: 10.7759/cureus.26593
PMCID:
PMC9352535
9.
Qian Zhang, Mingyuan Li, Jing Kong, Yanrong Chen, Jie Liu
ACS Omega. 2022 Jul 26; 7(29): 25811–25821. Published online 2022 Jul 13. doi: 10.1021/acsomega.2c03339
PMCID:
PMC9330105
10.
Jingya Liu, Zhen Wen, Hao Lei, Zhenqiu Gao, Xuhui Sun
Nanomicro Lett. 2022 Dec; 14: 88. Published online 2022 Apr 1. doi: 10.1007/s40820-022-00831-7
PMCID:
PMC8975924
11.
Xavier C. E. Vrijdag, Hanna van Waart, Rebecca M. Pullon, Chris Sames, Simon J. Mitchell, Jamie W. Sleigh
Sci Rep. 2022; 12: 4880. Published online 2022 Mar 22. doi: 10.1038/s41598-022-08869-8
PMCID:
PMC8940999
12.
Juan Pina Moreno, Virginia Ortega Abad, Ana Perez Corral, Santiago Garcia‐Tizon Larroca
Clin Case Rep. 2022 Feb; 10(2): e05484. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1002/ccr3.5484
PMCID:
PMC8850394
13.
Qingxian Liu, Yuan Liu, Junli Shi, Zhiguang Liu, Quan Wang, Chuan Fei Guo
Nanomicro Lett. 2022 Dec; 14: 21. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.1007/s40820-021-00770-9
PMCID:
PMC8660951
14.
Shreya Reddy, Hetal Brahmbhatt
Cureus. 2021 Oct; 13(10): e18917. Published online 2021 Oct 20. doi: 10.7759/cureus.18917
PMCID:
PMC8528166
15.
Gyula László Fekete, László Fekete, Nicoleta Neagu, Vladimir Bacârea, Miruna Drăgănescu, Ilarie Brihan
Exp Ther Med. 2021 Nov; 22(5): 1331. Published online 2021 Sep 20. doi: 10.3892/etm.2021.10766
PMCID:
PMC8495552
16.
Raed I. Felimban, Samaha M. Sumeda
Asian J Transfus Sci. 2021 Jan-Jun; 15(1): 75–81. Published online 2021 Jun 12. doi: 10.4103/ajts.AJTS_109_19
PMCID:
PMC8294449
17.
Yan Tian, Xiao-Xin Li, Jiao-Jiao Zhang, Qing Yun, Si Zhang, Jia-Yi Yu, Xue-Jiao Feng, Ai-Ting Xia, Yang Kang, Feng Huang, Fang Wan
World J Clin Cases. 2021 Jun 26; 9(18): 4681–4689. Published online 2021 Jun 26. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4681
PMCID:
PMC8223817
18.
Wenhao Wang, Fuzhong Wu, Huixin Jin
ACS Omega. 2020 Aug 4; 5(30): 18573–18578. Published online 2020 Jul 23. doi: 10.1021/acsomega.0c00667
PMCID:
PMC7407534
19.
Praewvanid Maitriwong, Natsinee Tangkijngamvong, Pravit Asawanonda
J Clin Aesthet Dermatol. 2019 Oct; 12(10): E53–E57. Published online 2019 Oct 1.
PMCID:
PMC6937144
20.
Fatima-Zahra Agharbi
Pan Afr Med J. 2019; 33: 274. French. Publication en ligne 2019 juil. 30. DOI : 10.11604/pamj.2019.33.274.16158
PMCID:
PMC6814928

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center