U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 209

1.
Ya-Jun Zhai, Pei-Yi Liu, Xing-Wei Luo, Jun Liang, Ya-Wei Sun, Xiao-Die Cui, Dan-Dan He, Yu-Shan Pan, Hua Wu, Gong-Zheng Hu
Microbiol Spectr. 2023 Jul-Aug; 11(4): e00530-23. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1128/spectrum.00530-23
PMCID:
PMC10434024
2.
Qing Yao, Tingting Xie, Yu Fu, Jiajia Wan, Wendie Zhang, Xuejun Gao, Jing Huang, Diangang Sun, Fuxian Zhang, Weicheng Bei, Liancheng Lei, Feng Liu
Front Microbiol. 2022; 13: 1079390. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.3389/fmicb.2022.1079390
PMCID:
PMC9816388
3.
Feng Liu, Qing Yao, Jing Huang, Jiajia Wan, Tingting Xie, Xuejun Gao, Diangang Sun, Fuxian Zhang, Weicheng Bei, Liancheng Lei
Front Microbiol. 2022; 13: 1029426. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.3389/fmicb.2022.1029426
PMCID:
PMC9615922
4.
Daqing Jiang, Quan Zeng, Biswarup Banerjee, Haiping Lin, John Srok, Manda Yu, Ching‐Hong Yang
Mol Plant Pathol. 2022 Aug; 23(8): 1187–1199. Published online 2022 Apr 23. doi: 10.1111/mpp.13219
PMCID:
PMC9276944
5.
Xiaoying Liu, Misara Omar, Kakambi V. Nagaraja, Sagar M. Goyal, Sinisa Vidovic
Int J Mol Sci. 2021 Aug; 22(16): 8938. Published online 2021 Aug 19. doi: 10.3390/ijms22168938
PMCID:
PMC8396259
6.
Miao Dong, Shu Hin Kwok, Joseph L. Humble, Yimin Liang, Sze Wing Tang, Kin Hung Tang, Man Kit Tse, Josh Haipeng Lei, Rajkumar Ramalingam, Mohamad Koohi-Moghadam, Doris Wai Ting Au, Hongyan Sun, Yun Wah Lam
Sci Rep. 2021; 11: 12219. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1038/s41598-021-91765-4
PMCID:
PMC8190156
7.
Thomas J. D. Coulson, René M. Malenfant, Cheryl L. Patten
J Bacteriol. 2021 Jan; 203(1): e00313-20. Prepublished online 2020 Oct 12. Published online 2020 Dec 7. doi: 10.1128/JB.00313-20
PMCID:
PMC7723952
8.
Hong-Han Chen, Chien-Che Chang, Yu-Han Yuan, Shwu-Jen Liaw
Infect Immun. 2020 Jul; 88(7): e00207-20. Prepublished online 2020 Apr 13. Published online 2020 Jun 22. doi: 10.1128/IAI.00207-20
PMCID:
PMC7309609
9.
Yang Sun, Lijun Wang, Xuewei Pan, Tolbert Osire, Haitian Fang, Huiling Zhang, Shang-Tian Yang, Taowei Yang, Zhiming Rao
Front Bioeng Biotechnol. 2020; 8: 344. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.3389/fbioe.2020.00344
PMCID:
PMC7283389
10.
Xiaozhen Huang, Mengjun Hu, Xiujuan Zhou, Yanhong Liu, Chunlei Shi, Xianming Shi
mSphere. 2020 Jan-Feb; 5(1): e00638-19. Published online 2020 Jan 8. doi: 10.1128/mSphere.00638-19
PMCID:
PMC6952189
11.
Deeksha Shetty, Juan E. Abrahante, Samuel M. Chekabab, Xuxiaochen Wu, Darren R. Korber, Sinisa Vidovic
Int J Mol Sci. 2019 Oct; 20(20): 5146. Published online 2019 Oct 17. doi: 10.3390/ijms20205146
PMCID:
PMC6829429
12.
Guannan He, Yan Yin, Jing Zhao, Xueyan Wang, Jiaxiang Yang, Xi Chen, Li Ding, Yan Bai
BMC Pediatr. 2019; 19: 250. Published online 2019 Jul 23. doi: 10.1186/s12887-019-1629-x
PMCID:
PMC6647267
13.
Zhengfei Yi, Dong Wang, Suhua Xin, Dongliang Zhou, Tao Li, Mingxing Tian, Jingjing Qi, Chan Ding, Shaohui Wang, Shengqing Yu
Vet Res. 2019; 50: 40. Published online 2019 May 24. doi: 10.1186/s13567-019-0658-7
PMCID:
PMC6534853
14.
Shuqi Guo, Zeyu Wang, Beiling Liu, Jiangtao Gao, Xiangling Fang, Qian Tang, Muhammad Bilal, Yonghong Wang, Xing Zhang
Microb Biotechnol. 2019 May; 12(3): 447–458. Published online 2019 Jan 8. doi: 10.1111/1751-7915.13362
PMCID:
PMC6465229
15.
Shujing Zhang, Xiangling Fang, Qian Tang, Jing Ge, Yonghong Wang, Xing Zhang
Microbiologyopen. 2019 Feb; 8(2): e00674. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1002/mbo3.674
PMCID:
PMC6391269
16.
Carolina López, Susana K. Checa, Fernando C. Soncini
J Bacteriol. 2018 Aug 15; 200(16): e00126-18. Prepublished online 2018 Jun 4. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1128/JB.00126-18
PMCID:
PMC6060361
17.
Roberto E. Bruna, María Victoria Molino, Martina Lazzaro, Javier F. Mariscotti, Eleonora García Véscovi
J Bacteriol. 2018 Apr 15; 200(8): e00006-18. Prepublished online 2018 Jan 29. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1128/JB.00006-18
PMCID:
PMC5869481
18.
Anke Lange, Jenna Corcoran, Shinichi Miyagawa, Taisen Iguchi, Matthew J. Winter, Charles R. Tyler
Toxicol In Vitro. 2017 Jun; 41: 114–122. doi: 10.1016/j.tiv.2017.02.023
PMCID:
PMC5484788
19.
Zhe-Xian Tian, Xue-Xian Yi, Anna Cho, Fergal O’Gara, Yi-Ping Wang
PLoS Pathog. 2016 Oct; 12(10): e1005932. Published online 2016 Oct 13. doi: 10.1371/journal.ppat.1005932
PMCID:
PMC5063474
20.
Bruno P. Lima, Christopher W. Lennon, Wilma Ross, Richard L. Gourse, Alan J. Wolfe
FEMS Microbiol Lett. 2016 Mar; 363(5): fnw011. Published online 2016 Jan 19. doi: 10.1093/femsle/fnw011
PMCID:
PMC4902867

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center