U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Olivia Boyer, Franz Schaefer, Dieter Haffner, Detlef Bockenhauer, Tuula Hölttä, Sandra Bérody, Hazel Webb, Marie Heselden, Beata S. Lipska-Zie˛tkiewicz, Fatih Ozaltin, Elena Levtchenko, Marina Vivarelli
Nat Rev Nephrol. 2021; 17(4): 277–289. Published online 2021 Jan 29. doi: 10.1038/s41581-020-00384-1
PMCID:
PMC8128706
2.
Katia Corano Scheri, Jeremy A. Lavine, Thomas Tedeschi, Benjamin R. Thomson, Amani A. Fawzi
JCI Insight. 2023 Dec 8; 8(23): e172062. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1172/jci.insight.172062
PMCID:
PMC10896003
3.
Nannan Ma, Hao Lu, Ning Li, Weijian Ni, Wenbo Zhang, Qiang Liu, Wenzheng Wu, Shichao Xia, Jiagen Wen, Tao Zhang
Cell Death Dis. 2024 Feb; 15(2): 163. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.1038/s41419-024-06525-9
PMCID:
PMC10883957
4.
Zewei Chen, Bo Yin, Juan Jiao, Tianyang Ye
BMC Nephrol. 2024; 25: 61. Published online 2024 Feb 21. doi: 10.1186/s12882-024-03499-w
PMCID:
PMC10882756
5.
Yue Gao, Xun Lu, Guangyuan Zhang, Chunhui Liu, Si Sun, Weipu Mao, Guiya Jiang, Yu Zhou, Nieke Zhang, Shuchun Tao, Ming Chen, Shuqiu Chen, Lei Zhang
Redox Biol. 2024 Apr; 70: 103078. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.1016/j.redox.2024.103078
PMCID:
PMC10876914
6.
Liubing Chen, Hongyi Fang, Xiaoyun Li, Peiling Yu, Yu Guan, Cuicui Xiao, Zhizhao Deng, Ziqing Hei, Chaojin Chen, Chenfang Luo
Cell Commun Signal. 2024; 22: 121. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.1186/s12964-023-01443-3
PMCID:
PMC10863161
7.
Narasimhapriyan Kannan, Jasmita Dass, Sahitya Dangudubiyyam, Ganesh Kumar Viswanathan, Mukul Aggarwal, Pradeep Kumar, Rishi Dhawan, Tulika Seth, Manoranjan Mahapatra
J Clin Exp Hematop. 2023 Dec; 63(4): 214–218. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.3960/jslrt.23029
PMCID:
PMC10861367
8.
Adele Mitrotti, Ighli Di Bari, Marica Giliberti, Rossana Franzin, Francesca Conserva, Anna Chiusolo, Maddalena Gigante, Matteo Accetturo, Cesira Cafiero, Luisa Ricciato, Emma Diletta Stea, Cinzia Forleo, Anna Gallone, Michele Rossini, Marco Fiorentino, Giuseppe Castellano, Paola Pontrelli, Loreto Gesualdo
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1436. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.3390/ijms25031436
PMCID:
PMC10855929
9.
Qiaoxi Yang, Fatma Saaoud, Yifan Lu, Yujiang Pu, Keman Xu, Ying Shao, Xiaohua Jiang, Sheng Wu, Ling Yang, Ying Tian, Xiaolei Liu, Avrum Gillespie, Jin Jun Luo, Xinghua Mindy Shi, Huaqing Zhao, Laisel Martinez, Roberto Vazquez-Padron, Hong Wang, Xiaofeng Yang
Front Immunol. 2023; 14: 1348238. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.3389/fimmu.2023.1348238
PMCID:
PMC10847266
10.
Ya-Ping Fang, Yu Zhao, Jia-Yi Huang, Xin Yang, Yan Liu, Xiao-Liang Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1330942. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.3389/fendo.2024.1330942
PMCID:
PMC10839002
11.
Björn Laffer, Malte Lenders, Elvira Ehlers-Jeske, Karin Heidenreich, Eva Brand, Jörg Köhl
Front Immunol. 2024; 15: 1307558. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3389/fimmu.2024.1307558
PMCID:
PMC10830671
12.
Shaohua Li, Qiang Lyu, Qixin Shi, Yungang Bai, Xinling Ren, Jin Ma
Clin Sci (Lond) 2024 Feb; 138(3): 103–115. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1042/CS20231508
PMCID:
PMC10830432
13.
Jun Yang, Yalan Kuang, Xiaoyan Yang, Chunyang Li, Mei Qi, Ping Fu, Xiaoxi Zeng
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1159547. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3389/fendo.2023.1159547
PMCID:
PMC10822942
14.
Vytenis Tamakauskas, Remigijus Žaliūnas, Vaiva Lesauskaitė, Nora Kupstytė-Krištaponė, Ieva Čiapienė, Gintarė Šakalytė, Jurgita Plisienė, Vilius Skipskis, Vacis Tatarūnas
Drug Des Devel Ther. 2024; 18: 109–119. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.2147/DDDT.S435477
PMCID:
PMC10822766
15.
Zeng Zhang, Xiaodong Fu, Fengzhu Zhou, Duanchun Zhang, Yanqiu Xu, Zhaohua Fan, Shimei Wen, Yanting Shao, Zheng Yao, Yanming He
J Diabetes Res. 2024; 2024: 6942156. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.1155/2024/6942156
PMCID:
PMC10821808
16.
Valeria Aiello, Francesca Ciurli, Amalia Conti, Carlotta Pia Cristalli, Sarah Lerario, Francesca Montanari, Nicola Sciascia, Gisella Vischini, Benedetta Fabbrizio, Roberta Di Costanzo, Giulia Olivucci, Andrea Pietra, Antonia Lopez, Loretta Zambianchi, Gaetano La Manna, Irene Capelli
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 3. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.3390/genes15010003
PMCID:
PMC10815778
17.
Raafiah Izhar, Margherita Borriello, Antonella La Russa, Rossella Di Paola, Ananya De, Giovambattista Capasso, Diego Ingrosso, Alessandra F. Perna, Mariadelina Simeoni
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 37. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.3390/genes15010037
PMCID:
PMC10815601
18.
Luis Alberto Bravo-Vázquez, Sujay Paul, Miriam Guadalupe Colín-Jurado, Luis David Márquez-Gallardo, Luis Germán Castañón-Cortés, Antara Banerjee, Surajit Pathak, Asim K. Duttaroy
Genes (Basel) 2024 Jan; 15(1): 123. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.3390/genes15010123
PMCID:
PMC10815231
19.
Hongzhao Li, Mathieu Pinette, Greg Smith, Melissa Goolia, Katherine Handel, Michelle Nebroski, Oliver Lung, Bradley S. Pickering
Emerg Microbes Infect. 2024; 13(1): 2302103. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1080/22221751.2024.2302103
PMCID:
PMC10810640
20.
Adam Serghini, Stephanie Portelli, Guillaume Troadec, Catherine Song, Qisheng Pan, Douglas E V Pires, David B Ascher
Hum Mol Genet. 2024 Feb 1; 33(3): 224–232. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1093/hmg/ddad181
PMCID:
PMC10800015

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center