U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1386

1.
Kai Lehmberg, Kim E. Nichols, Jan-Inge Henter, Michael Girschikofsky, Tatiana Greenwood, Michael Jordan, Ashish Kumar, Milen Minkov, Paul La Rosée, Sheila Weitzman
Haematologica. 2015 Aug; 100(8): 997–1004. doi: 10.3324/haematol.2015.123562
PMCID:
PMC5004414
2.
Lulu Zhang, Chuanchuan Dong, Qiannan Wu, Yupeng Li, Liting Feng, Yanqing Xing, Yangdou Dong, Le Liu, Xiaohui Li, Rujie Huo, Yanting Dong, Erjing Cheng, Xiaoyan Ge, Tian Xinrui
J Int Med Res. 2023 Sep; 51(9): 03000605231199019. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1177/03000605231199019
PMCID:
PMC10683577
3.
Naoya Mizutani, Tsuneaki Kenzaka, Hogara Nishisaki
Trop Med Infect Dis. 2023 Nov; 8(11): 497. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/tropicalmed8110497
PMCID:
PMC10674404
4.
Xun Li, Ting Luo, Haipeng Yan, Longlong Xie, Yufan Yang, Ling Gong, Zhexuan Tang, Minghui Tang, Xinping Zhang, Jiaotian Huang, Mincui Zheng, Zhenya Yao, Ping Zang, Desheng Zhu, Zhenghui Xiao, Xiulan Lu
J Clin Immunol. 2023; 43(8): 1997–2010. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.1007/s10875-023-01573-w
PMCID:
PMC10661879
5.
Ming-Ze Sui, Ke-Cheng Wan, Yuan-Lu Chen, Huan-Long Li, Shan-Shan Wang, Ze-Fu Chen
World J Clin Cases. 2023 Oct 26; 11(30): 7372–7379. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.12998/wjcc.v11.i30.7372
PMCID:
PMC10643077
6.
Yi Sun, Han Yao, Xiaofeng Yu, Yunzhao Chen, Chen Chai
Clin Case Rep. 2023 Nov; 11(11): e8117. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1002/ccr3.8117
PMCID:
PMC10622403
7.
Meriam Hajji, Samia Barbouch, Hayet Kaaroud, Khaoula Ben Abdelghani, Fethi Ben Hamida, Amel Harzallah, Ezzeddine Abderrahim
Clin Med Insights Case Rep. 2023; 16: 11795476231210137. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1177/11795476231210137
PMCID:
PMC10619340
8.
Abdul Muqtadir Abbasi, Mohammad Usman Shaikh, Muhammad Shariq, Muhammad Salman Arif, Ainan Arshad, Ahmed Raheem, Natasha Ali
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 27; 102(43): e34898. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1097/MD.0000000000034898
PMCID:
PMC10615402
9.
Allen C Omo-Ogboi, Sara Shirai, Asad Ur Rehman, Joyce O Ederhion, Maximilian Buja
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e46068. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.7759/cureus.46068
PMCID:
PMC10604590
10.
Rajdeep Porel, Vijay Kumar, Ketan Agarwal, Ratnadeep Biswas, Vishnu S Ojha
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e46044. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.7759/cureus.46044
PMCID:
PMC10603370
11.
Lisha Cai, Yuan Xing, Yahong Xia, Zihan Zhang, Zebin Luo, Yongmin Tang, Yan Chen, Xiaojun Xu
BMC Infect Dis. 2023; 23: 728. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1186/s12879-023-08654-6
PMCID:
PMC10601177
12.
Glorismer Pena-Castellanos, Bryan R. E. Smith, Anna Pomés, Scott A. Smith, Maria A. Stigler, Hannah L. Widauer, Serge A. Versteeg, Ronald van Ree, Martin D. Chapman, Lorenz Aglas
Front Immunol. 2023; 14: 1296381. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.3389/fimmu.2023.1296381
PMCID:
PMC10598369
13.
Xin Luo, Chentao Zhou, Cunwei Ji, Chunmin Lu, Yasha Luo, Zhenhui Chen, Tianhua Zhong, Ruoting Ye, Liwei Zeng, Mingyong Luo
Sci Rep. 2023; 13: 17936. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1038/s41598-023-44628-z
PMCID:
PMC10589207
14.
Ali Jaan, Farhan Khalid, Abdullah M. Firoze Ahmed, Ahmed Salman, Trisha Meghal, Doantrang Du
J Community Hosp Intern Med Perspect. 2023; 13(5): 68–71. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.55729/2000-9666.1225
PMCID:
PMC10589035
15.
Sanghamitra Ray, Manish Kumar, Nidhi Mahajan, Arti Khatri
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e45140. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.7759/cureus.45140
PMCID:
PMC10570149
16.
Shixuan Wang, Kebing Lv, Yulan Zhou, Xiaoye Cheng, Zhiwei Chen, Huimin Shen, Fei Li
Ann Hematol. 2023; 102(11): 3251–3259. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.1007/s00277-023-05398-w
PMCID:
PMC10567857
17.
Arman Ahmadzadeh, Neda Babadi, Faraneh Farsad, Saba Babadi, Shirin Assar
Clin Case Rep. 2023 Oct; 11(10): e7955. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.1002/ccr3.7955
PMCID:
PMC10565094
18.
Han-Qi Zhang, Bu-Zi Cao, Qing-Tai Cao, Marady Hun, Lin Cao, Ming-Yi Zhao
Hum Vaccin Immunother. 2023; 19(2): 2263229. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.1080/21645515.2023.2263229
PMCID:
PMC10563610
19.
ZhiPeng Zhao, Jing Li, Liu Yang, GuangWei Ren, LiHong Zhang, Tao Wang
BMC Nephrol. 2023; 24: 294. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.1186/s12882-023-03356-2
PMCID:
PMC10559591
20.
Geethapriya Sivaramalingam, Afiya VK, Bagyam Raghavan, Jayaraj Govindaraj
Indian J Radiol Imaging. 2023 Oct; 33(4): 548–554. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.1055/s-0043-1772495
PMCID:
PMC10556316

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center