U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 702

1.
Jie Yang, Suo Lou, Teng Yao
J Bone Oncol. 2024 Jun; 46: 100607. Published online 2024 May 11. doi: 10.1016/j.jbo.2024.100607
PMCID:
PMC11109025
2.
Amir Mohammad Arefpour, Ahmad Foroughi, Khodamorad Jamshidi, Sam Hajialillo Sami, Sedigheh Vafaee Afshar, Fatemeh Shirzad, Maryam Garousi
Asian Pac J Cancer Prev. 2024; 25(2): 425–431. doi: 10.31557/APJCP.2024.25.2.425
PMCID:
PMC11077115
3.
Jinlu Huang, Jiugeng Chen, Le Ma, Xieyi Zhu, Lili Wan, Xinyan Li, Cheng Guo
J Pain Res. 2024; 17: 1531–1545. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.2147/JPR.S447282
PMCID:
PMC11055530
4.
Sefora Codazza, Paola Emilia Ferrara, Adelaide Aprovitola, Mariantonietta Ariani, Fabiana La Cagnina, Daniele Coraci, Giorgio Ferriero, Gianpaolo Ronconi
J Clin Med. 2024 Mar; 13(6): 1651. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3390/jcm13061651
PMCID:
PMC10970860
5.
Wei Wang, Zhihao Gong, Kai Wang, Mi Tian, Yuxin Zhang, Xin Li, Xingji You, Jingxiang Wu
Heliyon. 2024 Mar 30; 10(6): e27350. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27350
PMCID:
PMC10944225
6.
Chenxia Duan, Yi Zhu, Zhuoliang Zhang, Tiantian Wu, Mengwei Shen, Jinfu Xu, Wenxin Gao, Jianhua Pan, Lei Wei, Huibin Su, Chenghuan Shi
Mol Pain. 2024; 20: 17448069241239231. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1177/17448069241239231
PMCID:
PMC10938627
7.
Lemy Vanessa Barba-Rosado, Domingo César Carrascal-Hernández, Daniel Insuasty, Carlos David Grande-Tovar
Nanomaterials (Basel) 2024 Jan; 14(2): 186. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.3390/nano14020186
PMCID:
PMC10820493
8.
Ashkan Bigham, Ines Fasolino, Silvia Borsacchi, Carmen Valente, Lucia Calucci, Gabriele Turacchio, Marianna Pannico, Manuel Serrano-Ruiz, Luigi Ambrosio, Maria Grazia Raucci
Bioact Mater. 2024 May; 35: 99–121. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.1016/j.bioactmat.2024.01.018
PMCID:
PMC10818087
9.
Kanimozhi Sampath, Sivakumar Rajagopal, Ananthakrishna Chintanpalli
Sci Rep. 2024; 14: 2144. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1038/s41598-024-52719-8
PMCID:
PMC10811327
10.
Yahui Wang, Chengfei Xu, Peng Liu, Qiuli He, Shihua Zhang, Zhihao Liu, Chaobo Ni, Liping Chen, Tong Zhi, Longsheng Xu, Liang Cheng, Xuewu Lin, Ming Yao, Huadong Ni
J Pain Res. 2024; 17: 265–284. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.2147/JPR.S446635
PMCID:
PMC10799577
11.
Xiao-Nan Ma, Chang-Heng Yao, Yu-Jie Yang, Xue Li, Meng-Yuan Zhou, Jin Yang, Shen Zhang, Bo-Yang Yu, Wen-Ling Dai, Ji-Hua Liu
J Cancer. 2024; 15(4): 1041–1052. Published online 2024 Jan 1. doi: 10.7150/jca.91129
PMCID:
PMC10788731
12.
Yanhao Hou, Weiguang Wang, Paulo Bartolo
Mater Today Bio. 2024 Feb; 24: 100886. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1016/j.mtbio.2023.100886
PMCID:
PMC10761775
13.
Rajkuberan Chandrasekaran, Muthukumar Krishnan, Sonu Chacko, Omkar Gawade, Sheik Hasan, John Joseph, Evelin George, Nemat Ali, Abdullah F. AlAsmari, Sandip Patil, Haoli Jiang
Front Oncol. 2023; 13: 1322875. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.3389/fonc.2023.1322875
PMCID:
PMC10730939
14.
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Comput Math Methods Med. 2023; 2023: 9803507. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1155/2023/9803507
PMCID:
PMC10700723
15.
Rayan Haroun, Samuel J. Gossage, Ana Paula Luiz, Manuel Arcangeletti, Shafaq Sikandar, Jing Zhao, James J. Cox, John N. Wood
eNeuro. 2023 Sep; 10(9): ENEURO.0151-23.2023. Prepublished online 2023 Sep 7. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1523/ENEURO.0151-23.2023
PMCID:
PMC10523839
16.
Katherine H. Griffin, Steven W. Thorpe, Aimy Sebastian, Nicholas R. Hum, Thomas P. Coonan, Isabel S. Sagheb, Gabriela G. Loots, R. Lor Randall, J. Kent Leach
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Sep 26; 120(39): e2302101120. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1073/pnas.2302101120
PMCID:
PMC10523456
17.
Qingying Liu, Zhongyuan Lu, Huan Ren, Lijun Fu, Yueliang Wang, Huilian Bu, Minyu Ma, Letian Ma, Chen Huang, Jian Wang, Weidong Zang, Jing Cao, Xiaochong Fan
J Bone Oncol. 2023 Oct; 42: 100495. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.1016/j.jbo.2023.100495
PMCID:
PMC10423893
18.
Debra Penrod, Brandon Hirsch
Int J Environ Res Public Health. 2023 Aug; 20(15): 6483. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3390/ijerph20156483
PMCID:
PMC10418383
19.
Bhavesh Kumar, Priyanka Sharma, Kumar Shantanu, Sanjiv Kumar, Rishabh Agarwal, Ashish Kumar, Deepak Kumar
Cureus. 2023 Jul; 15(7): e41768. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.7759/cureus.41768
PMCID:
PMC10416668
20.
Lujuan Wang, Wei Li, Yong Pan
Aging (Albany NY) 2023 Jul 31; 15(14): 7324–7332. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.18632/aging.204852
PMCID:
PMC10415561

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center