U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 118

1.
Ineke van der Meulen, Robert F. Pangalila, W. Mieke E. van de Sandt-Koenderman
Child Neurol Open. 2021 Jan-Dec; 8: 2329048X211022196. Published online 2021 Jun 2. doi: 10.1177/2329048X211022196
PMCID:
PMC8175838
2.
Cochrane Database Syst Rev. 2020; 2020(11): CD013132. Published online 2020 Nov 6. doi: 10.1002/14651858.CD013132.pub2
PMCID:
PMC8078191
3.
David F. Sobel, Maung Aung, Hiroshi Otsubo, Michael C. Smith
AJNR Am J Neuroradiol. 2000 Feb; 21(2): 301–307.
PMCID:
PMC7975336
4.
Bhavani G Murugesan, Abtin Jafroodifar, Arayamparambil C Anilkumar, Luba Leontieva
Cureus. 2020 Jul; 12(7): e9385. Published online 2020 Jul 25. doi: 10.7759/cureus.9385
PMCID:
PMC7445094
5.
Mushtaq Ahmed, Ayesha Saleem, Saad Nasir, Madiha Ariff, Pulwasha Iftikhar
Cureus. 2020 Mar; 12(3): e7182. Published online 2020 Mar 5. doi: 10.7759/cureus.7182
PMCID:
PMC7124882
6.
Naresh Motwani, Suhaim Afsar, Nachiket S Dixit, Nitin Sharma
BMJ Case Rep. 2015; 2015: bcr2015212333. Published online 2015 Sep 29. doi: 10.1136/bcr-2015-212333
PMCID:
PMC4593242
7.
Reza Nemati, Iraj Nabipour, Hamid Javadi, Negar Chabi, Majid Assadi
Case Rep Radiol. 2014; 2014: 617343. Published online 2014 Apr 29. doi: 10.1155/2014/617343
PMCID:
PMC4020496
8.
Biswajit Ghosh, David Carsten
Anesth Prog. 2010 Fall; 57(3): 109–111. doi: 10.2344/0003-3006-57.3.109
PMCID:
PMC3315276
9.
Phillip L. Pearl, Enrique J. Carrazana, Gregory L. Holmes
Epilepsy Curr. 2001 Nov; 1(2): 39–45. doi: 10.1111/j.1469-5812.2005.00134.x-i1
PMCID:
PMC320814
10.
Yichen Ji, Jun Zhang, Hongjuan Lu, Haoran Yang, Xuan Zhang, Huixin Liu, Wenjian Liu, Wei Zhou, Xiaoling Zhang, Wei Sun
CNS Neurosci Ther. 2023 Oct; 29(10): 3053–3061. Published online 2023 May 8. doi: 10.1111/cns.14246
PMCID:
PMC10493670
11.
Zhenhong Li, Hong Ni, Yueying Liu, Fei Li, Haijiang Zeng
Dis Markers. 2022; 2022: 3132824. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1155/2022/3132824
PMCID:
PMC9288304
12.
Mei-Gang Ma, Xiao-Rong Liu, Yuan Wu, Jie Wang, Bing-Mei Li, Yi-Wu Shi, Tao Su, Bin Li, De-Tian Liu, Yong-Hong Yi, Wei-Ping Liao
Front Neurosci. 2021; 15: 629610. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.3389/fnins.2021.629610
PMCID:
PMC8058200
13.
Regina Jokel, Keith Meloff
Epilepsy Behav Rep. 2020; 14: 100388. Published online 2020 Aug 31. doi: 10.1016/j.ebr.2020.100388
PMCID:
PMC7569301
14.
Khamis Mohamed Ahmed, Hatem G. Said, Eslam Karam Allah Ramadan, Mohamed Abd El-Radi, Maher A. El-Assal
SICOT J. 2019; 5: 6. Published online 2019 Mar 8. doi: 10.1051/sicotj/2018054
Correction in:
SICOT J. 2019; 5: 27.
PMCID:
PMC6407430
15.
Min Jeong Han, Sun Jun Kim
J Clin Neurol. 2018 Oct; 14(4): 523–529. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.3988/jcn.2018.14.4.523
PMCID:
PMC6172516
16.
Kai Gao, Anel Tankovic, Yujia Zhang, Hirofumi Kusumoto, Jin Zhang, Wenjuan Chen, Wenshu XiangWei, Gil H. Shaulsky, Chun Hu, Stephen F. Traynelis, Hongjie Yuan, Yuwu Jiang
PLoS One. 2017; 12(2): e0170818. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1371/journal.pone.0170818
PMCID:
PMC5300259
17.
Meng-Jia Liu, Xiao-jun Su, Xiu-Yu Shi MD, Ge-fei Wu, Yu-qin Zhang, Li Gao, Wei Wang, Jian-xiang Liao, Hua Wang, Jian-ning Mai, Jing-yun Gao, Xiao-mei Shu, Shao-ping Huang, Li Zhang, Li-Ping Zou
Medicine (Baltimore) 2017 Jan; 96(4): e5623. Published online 2017 Jan 27. doi: 10.1097/MD.0000000000005623
PMCID:
PMC5287941
18.
Hongwu Zeng, Camille Garcia Ramos, Veena A. Nair, Yan Hu, Jianxiang Liao, Christian La, Li Chen, Yungen Gan, Feiqiu Wen, Bruce Hermann, Vivek Prabhakaran
Epilepsy Res.
Published in final edited form as: Epilepsy Res. 2015 Oct; 116: 79–85. Published online 2015 Jul 10. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2015.06.017
PMCID:
PMC4567694
19.
Hyo Jin Kang, Kyoung Oak Choi, Byung-Dong Kim, Sangsoo Kim, Young Joo Kim
Nucleic Acids Res. 2005 Jan 1; 33(Database Issue): D518–D522. Published online 2004 Dec 17. doi: 10.1093/nar/gki082
PMCID:
PMC540036
20.
Qiaoli Peng, Runhong Zhou, Yuewen Wang, Meiqing Zhao, Na Liu, Shuang Li, Haode Huang, Dawei Yang, Ka-Kit Au, Hui Wang, Kwan Man, Kwok-Yung Yuen, Zhiwei Chen
EBioMedicine. 2022 Mar; 77: 103904. Published online 2022 Mar 3. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.103904
PMCID:
PMC8893246

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center