U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 62

1.
Cheonghwa Lee, Ha Nui Kim, Jung Ah Kwon, Jinha Hwang, Ji-Ye Park, Ok Sarah Shin, Soo-Young Yoon, Jung Yoon
Cancers (Basel) 2023 Nov; 15(21): 5289. Published online 2023 Nov 4. doi: 10.3390/cancers15215289
PMCID:
PMC10648390
2.
Cheonghwa Lee, Ha Nui Kim, Jung Ah Kwon, Soo-Young Yoon, Min Ji Jeon, Eun Sang Yu, Dae Sik Kim, Chul Won Choi, Jung Yoon
Ann Lab Med. 2023 Sep 1; 43(5): 503–507. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.3343/alm.2023.43.5.503
PMCID:
PMC10151277
3.
Amy J. Davidoff, Xin Hu, Jan Philipp Bewersdorf, Rong Wang, Nikolai A. Podoltsev, Scott F. Huntington, Steven D. Gore, Xiaomei Ma, Amer M. Zeidan
Leuk Lymphoma.
Published in final edited form as: Leuk Lymphoma. 2020 May; 61(5): 1178–1187. Published online 2019 Dec 26. doi: 10.1080/10428194.2019.1703970
PMCID:
PMC7735409
4.
雒 雪萍, 徐 泽锋, 秦 铁军, 张 悦, 张 宏丽, 方 力维, 潘 丽娟, 胡 耐博, 曲 士强, 李 冰, 肖 志坚
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Oct; 37(10): 870–875. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2016.10.011
PMCID:
PMC7364885
5.
徐 泽锋, 秦 铁军, 张 宏丽, 方 力维, 张 悦, 潘 丽娟, 胡 耐博, 曲 士强, 李 冰, 肖 志坚
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2017 Jul; 38(7): 572–577. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2017.07.004
PMCID:
PMC7342271
6.
刘 静, 贾 晋松, 宫 立众, 卢 晟晔, 主 鸿鹄, 黄 晓军, 江 浩
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2018 Sep; 39(9): 734–738. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2018.09.006
PMCID:
PMC7342258
7.
Anaïs Zanella, Cyril Faure, Catherine Merle, Romain Charollais, François Aubin
Clin Case Rep. 2019 Sep; 7(9): 1754–1756. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1002/ccr3.2314
PMCID:
PMC6745369
8.
Xin Zhang, Ming-Shu Wang, Ma-Feng Liu, De-Kang Zhu, Francis Biville, Ren-Yong Jia, Shun Chen, Kun-Feng Sun, Qiao Yang, Ying Wu, Xin-Xin Zhao, Xiao-Yue Chen, An-Chun Cheng
Front Microbiol. 2017; 8: 2435. Published online 2017 Dec 8. doi: 10.3389/fmicb.2017.02435
PMCID:
PMC5727081
9.
Uwe Wollina, Gesina Hansel, Anja Baunacke, Georgi Tchernev
Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017; 10: 195–198. Published online 2017 May 18. doi: 10.2147/CCID.S133966
PMCID:
PMC5478159
10.
Li Ye, Yanling Ren, Xinping Zhou, Chen Mei, Liya Ma, Xingnong Ye, Juying Wei, Weilai Xu, Haitao Meng, Wenbin Qian, Wenyuan Mai, Yinjun Lou, Gaixiang Xu, Jiejing Qian, Yejiang Lou, Yingwan Luo, Lili Xie, Peipei Lin, Chao Hu, Jie Jin, Hongyan Tong
J Cancer Res Clin Oncol. 2017; 143(5): 873–882. Published online 2017 Jan 20. doi: 10.1007/s00432-016-2331-0
PMCID:
PMC5384967
11.
Figen Atalay, Elif Birtaş Ateşoğlu
Indian J Hematol Blood Transfus. 2016 Mar; 32(1): 46–53. Published online 2015 Feb 1. doi: 10.1007/s12288-015-0509-2
PMCID:
PMC4733667
12.
FENG XIAO, YING LI, WEILAI XU, LIANGSHUN YOU, CHUNMEI YANG, HUI LIU, WENBIN QIAN
Oncol Lett. 2016 Jan; 11(1): 355–359. Published online 2015 Nov 5. doi: 10.3892/ol.2015.3876
PMCID:
PMC4727161
13.
H. Rama, Devika Gupta, Tathagata Chatterjee, Srishti Gupta
Indian J Hematol Blood Transfus. 2014 Sep; 30(Suppl 1): 379–382. Published online 2014 Jul 1. doi: 10.1007/s12288-014-0424-y
PMCID:
PMC4192240
14.
Pavel Majek, Zuzana Riedelova-Reicheltova, Jiri Suttnar, Klara Pecankova, Jaroslav Cermak, Jan E. Dyr
Dis Markers. 2014; 2014: 178709. Published online 2014 May 25. doi: 10.1155/2014/178709
PMCID:
PMC4055597
15.
Beata Holkova, Jeffrey G. Supko, Matthew M. Ames, Joel M. Reid, Geoffrey I. Shapiro, Mary Beth Tombes, Connie Honeycutt, Renee M. McGovern, Maciej Kmieciak, Ellen Shrader, Martha D. Wellons, Heidi Sankala, John D. Roberts, Steven Grant
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2013 Apr 1; 19(7): 1873–1883. Published online 2013 Mar 20. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-2926
PMCID:
PMC3618599
16.
Pavel Májek, Zuzana Reicheltová, Jiří Suttnar, Jaroslav Čermák, Jan E Dyr
Proteome Sci. 2012; 10: 31. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1477-5956-10-31
PMCID:
PMC3470985
17.
18.
Yudi Zhang, Junying Wu, Tiejun Qin, Zefeng Xu, Shiqiang Qu, Lijuan Pan, Bing Li, Huijun Wang, Peihong Zhang, Xin Yan, Jingye Gong, Qingyan Gao, Robert Peter Gale, Zhijian Xiao
Leukemia. 2022; 36(12): 2875–2882. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.1038/s41375-022-01718-7
PMCID:
PMC9712101
19.
Yanyu Wang, Dan Huang, Lejia Liu, Aixin Wang, Yuan Gao, Huan Lin
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 3992224. Published online 2022 Oct 8. doi: 10.1155/2022/3992224
PMCID:
PMC9569197
20.
Edyta Heropolitańska-Pliszka, Barbara Piątosa, Anna Szmydki-Baran, Karolina Kuczborska, Karolina Miarka-Walczyk, Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski, Łukasz Sędek, Tomasz Szczepański, Marek Ussowicz
Front Immunol. 2022; 13: 928529. Published online 2022 Aug 2. doi: 10.3389/fimmu.2022.928529
PMCID:
PMC9378963

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center