U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 502

1.
Manisha Goyal, Seema Kapoor, Shiro Ikegawa, Gen Nishimura
Case Rep Pediatr. 2016; 2016: 3198597. Published online 2016 Nov 28. doi: 10.1155/2016/3198597
PMCID:
PMC5149639
2.
Y Watanabe, M Ueda, E Adachi-Usami
Br J Ophthalmol. 1996 Nov; 80(11): 976–981. doi: 10.1136/bjo.80.11.976
PMCID:
PMC505675
3.
María Stephanie Cid-Gallegos, Cristian Jiménez-Martínez, Xariss M. Sánchez-Chino, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Verónica R. Vásquez-Garzón, Rafael Baltiérrez-Hoyos, Isela Álvarez-González
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(12): 2317. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.3390/plants12122317
PMCID:
PMC10304688
4.
Huixia Wu, Zhengchun Wu, Yilan Qiu, Fangjian Zhao, Minjing Liao, Zhihong Zhong, Jian Chen, Yiliang Zeng, Rushi Liu
iScience. 2023 Jun 16; 26(6): 106979. Published online 2023 May 28. doi: 10.1016/j.isci.2023.106979
PMCID:
PMC10291512
5.
Xun Tang, Lei Wang, Daojuan Wang, Yi Zhang, Tingyu Wang, Zhengquan Zhu, Yajing Weng, Gaojian Tao, Qin Wang, Li Tang, Feng Yan, Yong Wang
Front Microbiol. 2023; 14: 1143463. Published online 2023 May 2. doi: 10.3389/fmicb.2023.1143463
PMCID:
PMC10185807
6.
Adam Jacobson, Cagri G. Besirli, Brenda L. Bohnsack
Genes (Basel) 2023 Apr; 14(4): 847. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.3390/genes14040847
PMCID:
PMC10138194
7.
Wenbo Sun, Ji Gao, Bing Yang, Xiangjun Chen, Na Kang, Wanli Liu
STAR Protoc. 2023 Mar 17; 4(1): 102105. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.1016/j.xpro.2023.102105
PMCID:
PMC9929628
8.
Yewen Xie, Fang Shao, Xuehan Duan, Jun Ding, Yongling Ning, Xiao Sun, Lei Xia, Jie Pan, Jie Chen, Shuyan He, Dong Shen, Chunjian Qi
Front Pharmacol. 2023; 14: 1017475. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3389/fphar.2023.1017475
PMCID:
PMC9877317
9.
Laleewan Tajasuwan, Aikkarach Kettawan, Thanaporn Rungruang, Kansuda Wunjuntuk, Pinidphon Prombutara, Chawanphat Muangnoi, Aurawan Kringkasemsee Kettawan
Foods. 2022 Nov; 11(21): 3488. Published online 2022 Nov 2. doi: 10.3390/foods11213488
PMCID:
PMC9654186
10.
Sulaiman Binmama, Cong Phi Dang, Peerapat Visitchanakun, Pratsanee Hiengrach, Naraporn Somboonna, Thanya Cheibchalard, Prapaporn Pisitkun, Ariya Chindamporn, Asada Leelahavanichkul
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(18): 10951. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.3390/ijms231810951
PMCID:
PMC9505986
11.
Hoi Kit Matthew Leung, Emily Kwun Kwan Lo, Hani El-Nezami
Antioxidants (Basel) 2022 Sep; 11(9): 1716. Published online 2022 Aug 30. doi: 10.3390/antiox11091716
PMCID:
PMC9495753
12.
Jianbo Huang, Tao Jiang, Jingyi Kang, Jiayi Xu, Yiting Dengzhang, Zhengqi Zhao, Chuqi Yang, Mengting Wu, Xiaoping Xu, Guangji Zhang, Zhaohuan Lou
Front Pharmacol. 2022; 13: 933070. Published online 2022 Jul 6. doi: 10.3389/fphar.2022.933070
PMCID:
PMC9301036
13.
Kimberly R. Joo, Kelly Sandberg, Bonnie Albertini, Lisa Sowar, Lisa S. Ziemnik
Pediatr Qual Saf. 2022 Mar-Apr; 7(2): e537. Published online 2022 Mar 30. doi: 10.1097/pq9.0000000000000537
PMCID:
PMC8970111
14.
Xiuzhen Liu, Hongliang Dong, Yuerong Gong, Lianqing Wang, Ruyi Zhang, Tihua Zheng, Yuxi Zheng, Shuang Shen, Chelsea Zheng, Mingming Tian, Naiguo Liu, Xiaolin Zhang, Qing Yin Zheng
J Cell Mol Med. 2022 Mar; 26(5): 1530–1539. Published online 2022 Jan 21. doi: 10.1111/jcmm.17187
PMCID:
PMC8899160
15.
Ziyan Qin, Xinyu Yuan, Jian Liu, Zhuqing Shi, Leipeng Cao, Lexuan Yang, Kai Wu, Yongliang Lou, Haibin Tong, Lei Jiang, Jimei Du
Front Pharmacol. 2022; 13: 833077. Published online 2022 Feb 21. doi: 10.3389/fphar.2022.833077
PMCID:
PMC8899018
16.
Mengxia Wang, Biqiang Zhou, Weihong Cong, Miao Zhang, Ziwen Li, Yan Li, Shaoyu Liang, Keji Chen, Depo Yang, Zhengzhi Wu
Front Pharmacol. 2021; 12: 797605. Published online 2021 Dec 24. doi: 10.3389/fphar.2021.797605
PMCID:
PMC8740177
17.
Kefang Chen, Beiping Zhang, Jianjun Li, Aizhen Pan, Linhui Cao, Xiying Zhao, Suiping Huang, Liudan Chen
J Gastrointest Oncol. 2021 Oct; 12(5): 2223–2231. doi: 10.21037/jgo-21-580
PMCID:
PMC8576214
18.
Qun Wang, Yun Huang, Min Jia, Dong Lu, Hong-Wei Zhang, Dan Huang, San-Hong Liu, Chao Lv
Front Pharmacol. 2021; 12: 761641. Published online 2021 Oct 22. doi: 10.3389/fphar.2021.761641
PMCID:
PMC8569377
19.
Carmen Cervellera, Maria Russo, Serena Dotolo, Angelo Facchiano, Gian Luigi Russo
Molecules. 2021 Oct; 26(19): 5810. Published online 2021 Sep 25. doi: 10.3390/molecules26195810
PMCID:
PMC8510450
20.
Cui Guo, Yimin Xu, Xinyue Han, Xiaoqiang Liu, Runnan Xie, Zhihong Cheng, Xiaoling Fu
Front Oncol. 2021; 11: 736225. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.3389/fonc.2021.736225
PMCID:
PMC8427437

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center